Pöytäkirja
HaVP
16
2020 vp
Hallintovaliokunta
Tiistai 24.3.2020 klo 12.15—14.00
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok
jäsen
Tiina
Elo
vihr (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (4 osittain)
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps (7, 8, 9, 10, 11, 12) (6 osittain)
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (4 osittain)
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Mats
Löfström
r (5) (4, 6 osittain)
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Juha
Pylväs
kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
varajäsen
Mari
Rantanen
ps
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2020
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-289189
Komission työohjelma 2020
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotukset muuttaa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yleisasetusta, Euroopan aluekehitysrahastoasetusta, Euroopan meri- ja kalatalousasetusta sekä solidaarisuusrahastoasetusta koronavirustilanteeseen vastaamiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-291980
1. Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1303/2013; 1301/2013 ja 508/2014 muuttamisesta jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmille ja muille talouden sektoreille tarvittavista erityistoimista investointien liikkeelle-saamiseksi COVID-19-epidemiaan vastaamiseksi 2. Solidaarisuusrahasto; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 muuttamisesta taloudellisen tuen antamiseksi vakavan kansanterveyskriisin kohtaamille jäsenvaltioille ja hakijamaille
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292164
E 16/2020 vp HaV 24.03.2020 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292106
E 16/2020 vp HaV 24.03.2020 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
/ B4
Ennakkokäsittely 
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
erityisasiantuntija
Eliisa
Hujala
työ- ja elinkeinoministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
sisäministeriö
liite
Suomen Kuntaliitto
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-290113
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)
/ A5
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta päätti poistaa kappaleen 5 viimeisen virkkeen. 
Kappaleen 8 neljäs virke muutettiin näin kuuluvaksi: "Samalla valiokunta kuitenkin toteaa, että komission esittämät rahoitettavat toimet ovat pitkälti vastaavanlaisia kuin EAKR:stä ja ESR+:sta voidaan rahoittaa." 
Kappaleen 9 ensimmäinen virke päätettiin muuttaa näin kuuluvaksi: "Valiokunta toteaa edellä sanotun merkitsevän myös sitä, että joudutaan uudelleen arvioimaan tähänastisia kansallisen rakennerahasto-ohjelman suunnitelmia." 
Kappaleen 11 kolmas virke päätettiin muuttaa näin kuuluvaksi: "Komission esittämän turpeen osalta on huomioitava, että merkittävää turpeentuotantoa on muuallakin kuin Itä- ja Pohjois-Suomessa." 
Kappaleen 11 seitsemännen lauseen loppuun lisättiin sanat "alueilla ja kaupunkiseuduilla". 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Kuntien tilannekuva
Valiokunnan oma asia
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292129
O 27/2020 vp HaV 24.03.2020 kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ A6
Etäkuuleminen (osittain) 
Ajankohtaiskatsaus koronavirustilanteen johdosta 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
kunta- ja omistajaohjausministeri
Sirpa
Paatero
valtiovarainministeriö
liite
lainsäädäntöneuvos
Minna-Marja
Jokinen
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Pasi
Leppänen
valtiovarainministeriö
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja ilmailulain 101 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290939
HE 1/2020 vp HaV 24.03.2020 Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
/ A7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291519
HE 1/2020 vp HaV 24.03.2020 Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ B7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291517
HE 1/2020 vp HaV 24.03.2020 suojelupoliisi Asiantuntijalausunto
/ C7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291939
HE 1/2020 vp HaV 24.03.2020 Finavia Oyj Asiantuntijalausunto
/ D7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291549
HE 1/2020 vp HaV 24.03.2020 keskusrikospoliisi Asiantuntijalausunto
/ E7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290841
HE 1/2020 vp HaV 24.03.2020 Pääesikunta Asiantuntijalausunto
/ F7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291348
HE 1/2020 vp HaV 24.03.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
/ G7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291576
HE 1/2020 vp HaV 24.03.2020 tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
/ H7
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Liikenne- ja viestintävirasto
liite
Poliisihallitus
liite
suojelupoliisi
liite
Finavia Oyj
liite
keskusrikospoliisi
liite
Pääesikunta
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
tietosuojavaltuutetun toimisto
liite
8
Valtion henkilöstön suojaaminen ja suojautuminen työtehtävissään koronavirusepidemian aikana
Valiokunnan oma asia
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292173
O 29/2020 vp HaV 24.03.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ A8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292177
O 29/2020 vp HaV 24.03.2020 sisäministeriö PO Asiantuntijalausunto
/ B8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292201
O 29/2020 vp HaV 24.03.2020 sisäministeriö MMO Asiantuntijalausunto
/ C8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292180
O 29/2020 vp HaV 24.03.2020 sisäministeriö KT Asiantuntijalausunto
/ D8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292189
O 29/2020 vp HaV 24.03.2020 sisäministeriö PeO Asiantuntijalausunto
/ E8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292178
O 29/2020 vp HaV 24.03.2020 sisäministeriö RO Asiantuntijalausunto
/ F8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292165
O 29/2020 vp HaV 24.03.2020 Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ G8
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
valtiovarainministeriö
liite
sisäministeriö
liite
Poliisihallitus
liite
9
Hallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksi
Hallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksi annetun hallituksen esityksen (19/2019 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Muu asiakirja EDK-2020-AK-292147
HE_19_2019_vp_ja_HE_ 93_2019_vp_lakiehdotusten korjausehdotukset 24032020.pdf
/ A9
Muu asiakirja EDK-2020-AK-292313
sihteerin muistio 24.3.2020 perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta.pdf
/ B9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290810
HE 19/2019 vp HaV 24.03.2020 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
/ C9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292132
HE 19/2019 vp HaV 24.03.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ D9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290811
HE 19/2019 vp HaV 24.03.2020 Kirkkohallitus Asiantuntijalausunto
/ E9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-290812
HE 19/2019 vp HaV 24.03.2020 Kirkkohallitus Asiantuntijalausunto liite 1
/ F9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-290813
HE 19/2019 vp HaV 24.03.2020 Kirkkohallitus Asiantuntijalausunto liite 2
/ G9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290814
HE 19/2019 vp HaV 24.03.2020 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
/ H9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290720
HE 19/2019 vp HaV 17.03.2020 professori Janne Salminen Asiantuntijalausunto
/ I9
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: sihteerin lakiehdotusten korjausehdotusmerkinnät. 
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: sihteerin muistio 24.3.2020 perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta. 
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
oikeusministeriö
liite
Kirkkohallitus
liite
professori
Olli
Mäenpää
liite
professori
Janne
Salminen
liite
10
Toissijaisuusasioiden lista
Merkittiin, ettei valiokunnassa ole vireillä toissijaisuusasioita. 
11
Muut asiat
Asiakohtaa ei käsitelty. 
12
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 26.3.2020 klo 11.45. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 7.4.2020 12.48