Pöytäkirja
HaVP
17
2020 vp
Hallintovaliokunta
Torstai 26.3.2020 klo 11.45—13.00
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (7, 8, 9, 10) (6 osittain)
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Mats
Löfström
r (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7, 8 osittain)
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Juha
Pylväs
kesk
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valiokuntapaikkojen järjestely
Valiokunta päätti esittää puhemiesneuvostolle 9 lisävarajäsenen valitsemista hallintovaliokuntaan. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotukset muuttaa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yleisasetusta, Euroopan aluekehitysrahastoasetusta, Euroopan meri- ja kalatalousasetusta sekä solidaarisuusrahastoasetusta koronavirustilanteeseen vastaamiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-291980
1. Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1303/2013; 1301/2013 ja 508/2014 muuttamisesta jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmille ja muille talouden sektoreille tarvittavista erityistoimista investointien liikkeelle-saamiseksi COVID-19-epidemiaan vastaamiseksi 2. Solidaarisuusrahasto; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 muuttamisesta taloudellisen tuen antamiseksi vakavan kansanterveyskriisin kohtaamille jäsenvaltioille ja hakijamaille
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle ja neuvostolle COVID-19 -toimista, joilla tilapäisesti rajoitetaan tarpeetonta matkustamista EU:hun
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-292192
COVID-19; Väliaikaiset toimenpiteet sisä- ja ulkorajoilla
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja ilmailulain 101 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-291653
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja ilmailulain 101 §:n muuttamisesta
/ A6
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksi
Hallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksi annetun hallituksen esityksen (19/2019 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Keskusteltiin asian jatkokäsittelystä ja sovittiin toimintalinjasta. 
8
Liikenteen rajoittaminen ulkorajoilla ja sisärajavalvonnan palauttaminen sisärajoille
Valiokunnan oma asia
Muu asiakirja EDK-2020-AK-293441
sisäministeriön selvitys (PL 47 §) valtioneuvoston 17.3.2020 tekemistä päätöksistä liikenteen rajoittamisesta Suomen ulkorajoilla ja sisärajavalvonnan palauttamisesta Suomen sisärajoille.pdf
/ A8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292869
O 28/2020 vp HaV 26.03.2020 osastopäällikkö, raja- ja meriosasto Matti Sarasmaa, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ B8
Valiokunta merkitsi saapuneeksi: sisäministeriön selvitys (PL 47 §) valtioneuvoston 17.3.2020 tekemistä päätöksistä liikenteen rajoittamisesta Suomen ulkorajoilla ja sisärajavalvonnan palauttamisesta Suomen sisärajoille. 
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
osastopäällikkö, raja- ja meriosasto
Matti
Sarasmaa
sisäministeriö
liite
9
Muut asiat
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi viikkosuunnitelma. 
Todettiin, että ministeri Paateron tapaaminen torstaina 2.4.2020 klo 18.00 on peruutettu. 
Keskusteltiin valiokunnan työskentelystä koronavirusepidemian aikana. 
Todettiin Lapin liiton alustava kesämatkakutsu. 
10
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 31.3.2020 klo 12.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 7.4.2020 12.27