Pöytäkirja
LaVP
4
2020 vp
Lakivaliokunta
Perjantai 14.2.2020 klo 9.15—10.05 ja 10.12—10.35
Läsnä
puheenjohtaja
Leena
Meri
ps
varapuheenjohtaja
Sandra
Bergqvist
r
jäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd (5 osittain)
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk
jäsen
Saara
Hyrkkö
vihr
jäsen
Pihla
Keto-Huovinen
kok
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk (6, 7, 8, 9) (5 osittain)
jäsen
Marko
Kilpi
kok (4, 5, 6) (3, 7 osittain)
jäsen
Antero
Laukkanen
kd
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk (4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain)
jäsen
Mari
Rantanen
ps
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok (6, 7, 8, 9) (5 osittain)
jäsen
Mirka
Soinikoski
vihr
jäsen
Sebastian
Tynkkynen
ps
jäsen
Paula
Werning
sd
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas (4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Tuokila
valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeusministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2020-AK-284693
HE2_20_asiantuntijasuunnitelma.pdf
A 3
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Asia on saapunut lakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282857
Ison-Britannian eroprosessi EU:sta
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282858
Ison-Britannian eroprosessi EU:sta
Lakivaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 22/2019 vp - E 125/2016. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Lakivaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 1/2020 vp - E 29/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta. 
Asian käsittely keskeytettiin. 
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Kokous keskeytettiin klo 10.05 ja sitä jatkettiin klo 10.12. 
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Valiokunta päätti, ettei asian EJ 1/2020 vp - E 29/2018 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Valiokunta toivoo, että eduskuntatyön uudistamisessa kiinnitetään mahdollisuuksien mukaan huomiota EU-asioiden käsittelyaikatauluihin, jotta niiden käsittelyyn jää riittävästi aikaa. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Lakivaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 2/2020 vp - U 45/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta jatkokirjelmän sisällöstä. 
Valiokunta päätti, ettei asian UJ 2/2020 vp - U 45/2018 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Valiokunta toivoo, että eduskuntatyön uudistamisessa kiinnitetään mahdollisuuksien mukaan huomiota EU-asioiden käsittelyaikatauluihin, jotta niiden käsittelyyn jää riittävästi aikaa. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltäminen
Kansalaisaloite
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-284742
KAA 1/2019 vp LaV 14.02.2020 apulaisprofessori Mulki al-Sharmani Asiantuntijalausunto
A 7
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
apulaisprofessori
Mulki
al-Sharmani
liite
8
Muut asiat
Todettiin, että valiokunnalle osoitetut kansalaiskirjeet talletetaan valiokunnan työtilaan, jossa ne ovat valiokunnan jäsenten saatavilla. 
Todettiin hallituksen lainsäädäntösuunnitelma ja valtioneuvoston selonteot eduskunnan kevät- ja syysistuntokaudella 2020. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 18.2.2020 klo 10.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marja
Tuokila
Viimeksi julkaistu 14.2.2020 14:33