Viimeksi julkaistu 8.6.2022 16.09

Pöytäkirja LaVP 62/2022 vp Lakivaliokunta Keskiviikko 8.6.2022 klo 9.00—10.05

Läsnä
puheenjohtaja Leena Meri ps varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist jäsen Hanna Huttunen kesk jäsen Saara Hyrkkö vihr jäsen Pihla Keto-Huovinen kok jäsen Marko Kilpi kok jäsen Pasi Kivisaari kesk (4, 5, 6) (3 osittain) jäsen Antero Laukkanen kd jäsen Matias Mäkynen sd (3 osittain) jäsen Jouni Ovaska kesk (4, 5, 6) (3 osittain) jäsen Mari Rantanen ps (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Suldaan Said Ahmed vas (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Ruut Sjöblom kok jäsen Mirka Soinikoski vihr (4, 5, 6) (3 osittain) jäsen Sebastian Tynkkynen ps jäsen Paula Werning sd 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Marja Tuokila  valiokuntaneuvos Mikko Monto  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle vanhemmuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 132/2021 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 26/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-31355
Hallituksen esitys eduskunnalle vanhemmuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi
A 3
Vastalause EDK-2022-AK-31760
HE132_21_Vastalause_PS.pdf
B 3
Vastalause EDK-2022-AK-31761
HE132_21_Vastalause_KD.pdf
C 3
Pöytäkirjan liite EDK-2022-AK-31762
HE132_21_äänestykset_080622.pdf
D 3

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Yleiskeskustelun aikana ed. Rantanen ilmoitti tulevansa tekemään yksityiskohtaisessa käsittelyssä käsittelyn pohjaa koskevan ehdotuksen. Myös ed. Laukkanen ilmoitti tekevänsä käsittelyn pohjaa koskevan ehdotuksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 

Yksityiskohtaisen käsittelyn alussa käsiteltiin käsittelyn pohjaa koskevat ehdotukset.  

Ed. Laukkanen ehdotti, että käsittelyn pohjaksi otetaan kd ryhmän vastalauseesta (vastalause 2) myöhemmin ilmenevä ehdotus. Ehdotus raukesi kannattamattomana. 

Ed. Rantanen ehdotti ed. Tynkkysen kannattamana, että käsittelyn pohjaksi otetaan ps ryhmän vastalauseesta (vastalause 1) myöhemmin ilmenevä ehdotus. Avoimen nimenhuudon mukaan suoritetussa äänestyksessä äänin 12—4 (0 tyhjää) käsittelyn pohjaksi päätettiin ottaa sihteerin laatima mietintöluonnos. (Äänestys 1, liite D 3) 

Tämän jälkeen ed. Keto-Huovinen ehdotti ed. Werningin kannattamana, että mietintöön lisätään seuraava lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa vanhemmuuden kumoamiskanteen nostamiselle asetetun määräaikasääntelyn ehdottomuutta lieventävän muutoksen toimivuutta ja vaikutuksia sekä tarvittaessa selvittää mahdollisia vaihtoehtoja sääntelyn edelleen kehittämiseksi. Pj Meri vuorostaan ehdotti ed. Tynkkysen kannattamana, että ed. Keto-Huovisen ehdotuksen sijasta mietintöön lisätään seuraava lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää edellytykset laajentaa isyyden kumoamiskanteen nostamiselle laissa asetettuja määräaikoja edelleen siten, että isyyden kumoamiskanteen nostaminen on aina mahdollista, jos virheellisesti vahvistettu isyys muutoin johtaisi kohtuuttomiin tilanteisiin." 

Avoimen nimenhuudon mukaan suoritetussa äänestyksessä ed. Keto-Huovisen ehdotuksen puolesta annettiin 12 ääntä ja ed. Meren ehdotuksen puolesta 4 ääntä (tyhjiä 0). Todettiin, että lisätään ed. Keto-Huovisen ehdottama lausumaehdotus ja tämä huomioidaan perustelujen 28 kappaleessa ja päätösehdotuksessa. (Äänestys 2, liite D 3) 

Seuraavaksi pj Meri ehdotti ed. Rantasen kannattamana, että mietintöön lisätään seuraava lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää mahdollisuudet parantaa sekä lapselle vahvistetun isän että lapsen oikeana isänä lapselle jo vahvistetun isän sijasta itseään pitävän miehen mahdollisuuksia saada virheellisesti vahvistettu isyys kumottua esimerkiksi antamalla heille itsenäinen oikeus saada lapsen isyyden selvittäminen vireille lastenvalvojan luona ja lieventämällä perheen ulkopuolisen henkilön kanneoikeuden aineellisia edellytyksiä." Avoimen nimenhuudon mukaan suoritetussa äänestyksessä mietintöluonnoksen puolesta annettiin 12 ääntä ja pj Meren ehdotuksen puolesta 3 ääntä (1 tyhjä). (Äänestys 3, liite D 3) 

Tämän jälkeen ed. Hyrkkö ehdotti ed. Werningin kannattamana, että kappaleen 50 loppuun lisätään seuraava virke: "Valiokunta pitää tärkeänä, että selvitysten pohjalta arvioidaan, mihin toimenpiteisiin on tarpeen ryhtyä perheiden yhdenvertaisuuden ja lapsen edun toteutumiseksi." Avoimen nimenhuudon mukaan suoritetussa äänestyksessä mietintöluonnoksen puolesta annettiin 4 ääntä ja ed. Hyrkön ehdotuksen puolesta 12 ääntä (tyhjiä 0). (Äänestys 4, liite D 3) 

Lopuksi ed. Laukkanen ehdotti pj Meren kannattamana, että mietintöön sisällytetään lausumaehdotus, jonka mukaan: "Eduskunta edellyttää, että hallitus säilyttää tulevassa lainsäädännössä isyyden ja äitiyden käsitteet erillisinä, biologiseen sukupuoleen sidottuina käsitteinä." Avoimen nimenhuudon mukaan suoritetussa äänestyksessä mietintöluonnoksen puolesta annettiin 11 ääntä ja ed. Laukkasen ehdotuksen puolesta 4 ääntä (tyhjiä 0). (Äänestys 5, liite D 3) 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Merkittiin, että pj. Meri, ed. Rantanen, ed. Tynkkynen ja ed. Laukkanen varasivat tilaisuuden vastalauseen jättämiseen. Ilmoitettiin, että vastalause on jätettävä sihteerille viimeistään keskiviikkona 8.6.2022 klo 13.00. 

Mietintöön jätettiin vastalause: pj. Meri, ed. Rantanen, ed. Tynkkynen ja ed. Laukkanen, liite B 3 ja C 3. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4. Hallituksen vuosikertomus 2021

KertomusK 2/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-31672
K 2/2022 vp LaV 08.06.2022 lainsäädäntöjohtaja Susanna Siitonen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-31517
K 2/2022 vp LaV 08.06.2022 sosiaali- ja terveysministeriö
B 4

Asia on saapunut lakivaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 30.9.2022. 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • lainsäädäntöjohtaja Susanna Siitonen oikeusministeriöliite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • sosiaali- ja terveysministeriöliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

5. Muut asiat

Todettiin ennakkotieto EU-parlamentaarisesta tapahtumasta "Principle of universal jurisdiction" (12.7. aamupäivä, Bryssel). Euroopan parlamentin vastuuvaliokunnat: lakivaliokunta (JURI) ja ihmisoikeusvaliokunta (DROI). 

6. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 14.6.2022 klo 10.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Marja 
Tuokila