Viimeksi julkaistu 8.6.2022 15.57

Pöytäkirja LiVP 56/2022 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Keskiviikko 8.6.2022 klo 11.15—13.08

Läsnä
puheenjohtaja Suna Kymäläinen sd (6, 7, 8, 9) (5 osittain) varapuheenjohtaja Ari Torniainen kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) (pj:na 1, 2, 3, 4, 5 osittain) jäsen Pekka Aittakumpu kesk () (5, 6 osittain) jäsen Heikki Autto kok (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Sandra Bergqvist r (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9) (6 osittain) jäsen Seppo Eskelinen sd jäsen Janne Heikkinen kok jäsen Petri Huru ps jäsen Juho Kautto vas (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Jari Kinnunen kok jäsen Jouni Kotiaho ps jäsen Joonas Könttä kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Sheikki Laakso ps jäsen Jenni Pitko vihr jäsen Mirka Soinikoski vihr (5, 6) (4, 7 osittain) jäsen Paula Werning sd (4, 5, 6) (3, 7 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Mika Boedeker  valiokuntaneuvos Juha Perttula  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Valtioneuvoston selvitys: Suomen ennakkovaikuttaminen mitta- ja massadirektiivin 96/53/EY uudelleen tarkastelemiseen

Valtioneuvoston E-selvitysE 71/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-29561
Suomen ennakkovaikuttaminen mitta- ja massadirektiivin 96/53/EY uudelleen tarkastelemiseen

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

4. Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimenpiteistä yhteisen korkean kyberturvatason varmistamiseksi unionin toimielimissä, elimissä ja laitoksissa.

Valtioneuvoston E-selvitysE 63/2022 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-30475
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimenpiteistä yhteisen korkean kyberturvatason varmistamiseksi unionin toimielimissä, elimissä ja laitoksissa.
_A_3
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-26793
Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimenpiteistä yhteisen korkean kyberturvatason varmistamiseksi unionin toimielimissä, elimissä ja laitoksissa.

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5. Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto, REPowerEU-suunnitelma

Valtioneuvoston E-selvitysE 68/2022 vp
Eriävä mielipide EDK-2022-AK-31972
E_68_2022_eriava_ps.pdf
_A_5

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Valmistavan keskustelun pohjalta laadittiin valiokunnan pöytäkirjakannanotto, jossa se yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa keskustelussa ed. Huru ehdotti ed. Laakson kannattamana, että käsittelyn pohjaksi otetaan perussuomalaisten eduskuntaryhmän eriävää mielipidettä koskevassa luonnoksessa esille tuotu kanta. 

Asiasta äänestettiin valmistavan keskustelun pohjalta laadittu valtioneuvoston kantaan yhtyvä valiokunnan kanta JAA - ed. Hurun ehdotus EI. Äänestyksessä kanta JAA voitti äänin 10 - 3 - 3. 

Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

Kannanottoon jätettiin eriävä mielipide: ed. Laakso, Huru ja Kotiaho.  

Perustelut: Perussuomalaisten valiokuntaryhmä ei voi kannattaa tiedonannon tavoitteita vihreästä siirtymästä. Emme pysty myöskään ryhmänä allekirjoittamaan Suomen tavoitetta liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen puolittamisesta vuoteen 2030 - saatikka niiden poistamisesta vuoteen 2045 mennessä.  

Emme pysty muutoinkaan yhtymään E-kirjeessä esitettyihin ehtoihin liittyen mm. 55-valmiuspaketin aloitteiden uudelleentarkasteluun.  

Niin ikään, emme pysty hyväksymään energiatehokkuusdirektiivin 2030 EU-tason energiakulutuksen vähentämisen tavoitetta; Kiristäminen 55-valmiuspaketissa ehdotetusta -9 prosentista aina -13 prosenttiin.  

Lopuksi toteamme vielä valiokuntaryhmänä, jotta emme myöskään voi hyväksyä nyt esillä ollutta rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muutosta, jolla varmistetaan uusien rakennusten aurinkoenergiavalmius sekä aurinkoenergialaitteistojen asentaminen rakennuksiin jatkossa.  

Mielipide: Edellä olevan perusteella esitämme, että 

suuri valiokunta ei yhdy muilta osin, kuin Venäjältä tuotavien fossiilisen polttoaineiden tuonnista riippuvuuden katkaisemisen osalta valtioneuvoston kantaan  

ja että valiokunta ottaa muutoin edellä olevan huomioon. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain 4 §:n ja liikennevakuutuslain 87 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 86/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-31431
HE 86/2022 vp LiV 08.06.2022 johtava asiantuntija Annu Korhonen, Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
_A_6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-31430
HE 86/2022 vp LiV 08.06.2022 johtava asiantuntija Annu Korhonen, Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
_B_6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-31432
HE 86/2022 vp LiV 08.06.2022 toimitusjohtaja Pasi Anteroinen, Liikenneturva Asiantuntijalausunto
_C_6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-31433
HE 86/2022 vp LiV 08.06.2022 liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari, Onnettomuustietoinstituutti Asiantuntijalausunto
_D_6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-31434
HE 86/2022 vp LiV 08.06.2022 Autoliitto ry Asiantuntijalausunto
_E_6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-31435
HE 86/2022 vp LiV 08.06.2022 Finanssiala ry Asiantuntijalausunto
_F_6

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • johtava asiantuntija Annu Korhonen Liikenne- ja viestintävirastoliite
  • toimitusjohtaja Pasi Anteroinen Liikenneturvaliite
  • liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari Onnettomuustietoinstituuttiliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

  • Autoliitto ryliite
  • Finanssiala ryliite

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 43/2022 vp
Vastine EDK-2022-AK-31446
HE 43/2022 vp LiV 08.06.2022 johtaja Jorma Waldén, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
_A_7
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-31448
HE 43/2022 vp LiV 08.06.2022 johtaja Jorma Waldén, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
_B_7
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-31449
HE 43/2022 vp LiV 08.06.2022 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
_C_7

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • johtaja Jorma Waldén opetus- ja kulttuuriministeriöliite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • oikeusministeriöliite

Valiokunta keskusteli asian jatkokäsittelystä. 

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

8. Muut asiat

Keskusteltiin osallistumisesta Saksan liittopäivien digivaliokunnan vierailulle 15.6.2022. 

9. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 9.6.2022 klo 12.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Juha 
Perttula