Pöytäkirja
MmVP
17
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Keskiviikko 25.3.2020 klo 9.30—10.50
Läsnä
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk (11, 12, 13) (10 osittain)
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Mikko
Savola
kesk
jäsen
Jenna
Simula
ps
varajäsen
Marko
Asell
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
istuntoasiainneuvos
Miika
Suves
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous oli päätösvaltainen. 
3
Lisäjäsenten valitseminen valiokuntaan
Päätettiin tehdä puhemiesneuvostolle esitys 9 lisävarajäsenen valitsemisesta maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
4
Lakialoite laiksi metsästyslain 27 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
5
Toimenpidealoite vesihuollon yksityistämisen estämisestä
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2020
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-289189
Komission työohjelma 2020
(perusmuistio)
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotukset muuttaa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yleisasetusta, Euroopan aluekehitysrahastoasetusta, Euroopan meri- ja kalatalousasetusta sekä solidaarisuusrahastoasetusta koronavirustilanteeseen vastaamiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-291980
1. Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1303/2013; 1301/2013 ja 508/2014 muuttamisesta jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmille ja muille talouden sektoreille tarvittavista erityistoimista investointien liikkeelle-saamiseksi COVID-19-epidemiaan vastaamiseksi 2. Solidaarisuusrahasto; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 muuttamisesta taloudellisen tuen antamiseksi vakavan kansanterveyskriisin kohtaamille jäsenvaltioille ja hakijamaille
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292258
E 16/2020 vp MmV 25.03.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292260
E 16/2020 vp MmV 25.03.2020 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292193
E 16/2020 vp MmV 25.03.2020 Kalatalouden Keskusliitto Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292208
E 16/2020 vp MmV 25.03.2020 Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry Asiantuntijalausunto
D 6
Ennakkokäsittely 
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
maa- ja metsätalousministeriö
liite
Kalatalouden Keskusliitto
liite
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyljetuotteiden kaupasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-291256
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyljetuotteiden kaupasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
A 8
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Perustelujen 6. kappaleen viimeinen virke muutettiin näin kuuluvaksi: 
Mikäli hyljetuotteita ei voida kaupallisesti hyödyntää siltä osin kuin ne ylittävät oman talouden tarpeet, johtaa se eettisesti ongelmalliseen tilanteeseen, joka on ristiriidassa maamme metsästyskulttuurin kanssa, johon kuuluu perinteisesti saaliin talteenotto ja hyödyntäminen sekä riistaeläimen kunnioittaminen.” 
8. kappaleen ensimmäiseen virkkeeseen lisättiin sana ”mahdolliseen”. 
8. kappaleen kuudes virke muutettiin näin kuuluvaksi: 
”Hylkeiden, minkkien, saukkojen ja merilintujen on kuitenkin erään arvion (Hanson ym. 2018 Competition for the fish - fish extraction from the Baltic Sea by humans, aquatic mammals and birds) mukaan arvioitu saalistavan kalaa 2—3 kertaa niin paljon kuin rannikkokalastajat saivat saalista.” 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lannoitevalmistelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-291266
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lannoitevalmistelain muuttamisesta
A 9
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
10
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291581
U 2/2020 vp MmV 25.03.2020 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
A 10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291582
U 2/2020 vp MmV 25.03.2020 Lapin liitto Asiantuntijalausunto
B 10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291583
U 2/2020 vp MmV 25.03.2020 Etelä-Pohjanmaan liitto Asiantuntijalausunto
C 10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291600
U 2/2020 vp MmV 25.03.2020 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
D 10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291584
U 2/2020 vp MmV 25.03.2020 Satakuntaliitto Asiantuntijalausunto
E 10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292216
U 2/2020 vp MmV 25.03.2020 Keski-Suomen liitto Asiantuntijalausunto
F 10
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Suomen Kuntaliitto
liite
Lapin liitto
liite
Etelä-Pohjanmaan liitto
liite
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
Satakuntaliitto
liite
Keski-Suomen liitto
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 
11
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282875
Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
(perusmuistio)
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 
12
Muut asiat
Todettiin, että vierailut ao. kohteisiin perutaan koronaepidemian vuoksi 
-HY, eläinlääketieteellinen & maatalous-metsätieteellinen tiedekunta tiistai 5.5.2020 
-Kirkniemen kartano, Lohja (MetsäGroup), keskiviikko 6.5.2020 
13
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Istuntoasiainneuvos
Miika
Suves
Viimeksi julkaistu 12.5.2020 17.03