Pöytäkirja
MmVP
4
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Torstai 13.2.2020 klo 10.00—11.30
Läsnä
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Heikki
Autto
kok (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Markku
Eestilä
kok
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Satu
Hassi
vihr
jäsen
Janne
Heikkinen
kok (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Jari
Myllykoski
vas (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Jenna
Simula
ps
jäsen
Peter
Östman
kd
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
istuntoasiainneuvos
Miika
Suves
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulvariskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-284523
HE 105/2019 vp MmV 13.02.2020 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-284190
HE 105/2019 vp MmV 13.02.2020 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
B 3
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liite
4
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Maa- ja metsätalousvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 1/2020 vp - E 29/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
budjettineuvos
Panu
Kukkonen
valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija
Vesa
Kulmala
valtiovarainministeriö
EU-erityisasiantuntija
Joanna
Tikkanen
valtioneuvoston kanslia
maatalousneuvos
Kari
Valonen
maa- ja metsätalousministeriö
neuvotteleva virkamies
Martti
Patjas
maa- ja metsätalousministeriö
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Maa- ja metsätalousvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 2/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
EU-erityisasiantuntija
Joanna
Tikkanen
valtioneuvoston kanslia
budjettineuvos
Panu
Kukkonen
valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija
Vesa
Kulmala
valtiovarainministeriö
maatalousneuvos
Kari
Valonen
maa- ja metsätalousministeriö
neuvotteleva virkamies
Martti
Patjas
maa- ja metsätalousministeriö
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (yhteisen maatalouspolitiikan siirtymäsäännöt)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-284182
U 12/2019 vp MmV 13.02.2020 Kauppapuutarhaliitto ry Asiantuntijalausunto
A 6
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Kauppapuutarhaliitto ry
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
7
Muut asiat
Peltojen hiilensidonta ("Maatalousmaankäytön optimointi ilmastonmuutoksen hillintäkeinona OPAL Life -hankkeen tiimoilta") 
Valiokunnassa kuultavana tiistaina 18.2.2020 pidettävässä kokouksessa Luonnonvarakeskuksesta:  
-tutkimusprofessorit Pirjo Peltonen-Sainio,  
-tutkimusprofessori Kristiina Regina  
-erikoistutkija Juha Tiainen  
-tutkija Jaana Sorvali 
Merkittiin. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 14.2.2020 klo 9.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Viimeksi julkaistu 21.2.2020 10:06