Pöytäkirja
MmVP
5
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Perjantai 14.2.2020 klo 9.00—10.00
Läsnä
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Heikki
Autto
kok
jäsen
Markku
Eestilä
kok
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Satu
Hassi
vihr (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Mikko
Savola
kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Jenna
Simula
ps
jäsen
Peter
Östman
kd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
istuntoasiainneuvos
Miika
Suves
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-284666
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
A 3
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-284995
1. ed_Östman_kd.pdf
B 3
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-284997
2. ed_Elomaa_Lunden_Simula_ps.pdf
C 3
Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisen käsittelyn aluksi ed. Östman ehdotti, että lausuntoluonnos saisi eriävästä mielipiteestä B 3 ilmenevän sisällön. Ehdotus raukesi kannattamattomana. 
Seuraavaksi ed. Elomaa ed. Lundénin kannattamana ehdotti, että lausuntoluonnos saisi eriävästä mielipiteestä C 3 ilmenevän sisällön.  
Ehdotuksesta äänestettiin. Äänin 11—3, 1 tyhjä lausuntoluonnos hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: 1. ed. Östman / kd ja 2. ed. Elomaa, Lundén, ja Simula /PS 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (yhteisen maatalouspolitiikan siirtymäsäännöt)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-284687
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (yhteisen maatalouspolitiikan siirtymäsäännöt)
A 5
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lannoitevalmistelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-284637
HE 3/2020 vp MmV 14.02.2020 lainsäädäntöneuvos Timo Rämänen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-284638
HE 3/2020 vp MmV 14.02.2020 neuvotteleva virkamies Kirsi Törmäkangas, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-284614
HE 3/2020 vp MmV 14.02.2020 johtava tutkija Tapio Salo, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-284610
HE 3/2020 vp MmV 14.02.2020 lakimies Salla Niemi-Konkari, Ruokavirasto Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-284631
HE 3/2020 vp MmV 14.02.2020 kasvinviljelyasiamies Mika Virtanen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-284616
HE 3/2020 vp MmV 14.02.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
F 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-284615
HE 3/2020 vp MmV 14.02.2020 Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto
G 6
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Timo
Rämänen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Titta
Berlin
maa- ja metsätalousministeriö
neuvotteleva virkamies
Kirsi
Törmäkangas
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
johtava tutkija
Tapio
Salo
Luonnonvarakeskus
liite
lakimies
Salla
Niemi-Konkari
Ruokavirasto
liite
kasvinviljelyasiamies
Mika
Virtanen
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
liite
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Suomen ympäristökeskus
7
Muut asiat
-vierailukutsu Metsähallituksen pääkonttoriin Tikkurilaan keskiviikkona 26.2.2020 klo 15.00. Lähtö eduskunnasta klo 14.30. Merkittiin. 
-vierailukutsu Helsingin yliopiston eläinlääketieteelliseen & maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan keskiviikkona 4.3. 2020 klo 16.30. Lähtö eduskunnasta klo 15.30. Merkittiin. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 18.2.2020 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Viimeksi julkaistu 14.2.2020 11:12