Viimeksi julkaistu 23.6.2022 11.36

Pöytäkirja PeVP 64/2022 vp Perustuslakivaliokunta Keskiviikko 22.6.2022 klo 16.00—17.08

Läsnä
puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä sd varapuheenjohtaja Antti Häkkänen kok jäsen Outi Alanko-Kahiluoto vihr jäsen Bella Forsgrén vihr jäsen Jukka Gustafsson sd (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Hannu Hoskonen kesk jäsen Olli Immonen ps jäsen Mikko Kinnunen kesk (5, 6, 7, 8) (4 osittain) jäsen Anna Kontula vas jäsen Mats Löfström jäsen Jukka Mäkynen ps (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Sakari Puisto ps  jäsen Heikki Vestman kok jäsen Tuula Väätäinen sd varajäsen Pihla Keto-Huovinen kok varajäsen Johannes Koskinen sd varajäsen Jani Mäkelä ps (5, 6, 7, 8) (4 osittain) varajäsen Sari Tanus kd 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Johannes Heikkonen  valiokuntaneuvos Mikael Koillinen  valiokuntaneuvos Liisa Vanhala  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Valiokuntapaikkojen järjestely

Merkittiin, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten on ed. Wille Rydmanille myönnetty 22.6.2022 vapautus perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 94/2022 vp
Eriävä mielipide EDK-2022-AK-35288
HE_94_2022_eriävä_mielipide_Kontula_Forsgren_Alanko-Kahiluoto.pdf
A 4

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Ed. Forsgren ehdotti ed. Kontulan kannattamana, että kappaleessa 25 käsitellyt sääntelyn muutokset ovat edellytyksenä lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

Ehdotuksesta äänestettiin. Valiokunta hylkäsi ehdotuksen äänin 13—3. 

Valiokunta päätti korvata kappaleen 25 kaksi viimeistä virkettä seuraavasti: "Perustuslakivaliokunnan mielestä sääntelyä on syytä täydentää siten, että keskittäminen laajamittaisen maahantulon perusteella kytketään esimerkiksi sen poikkeukselliseen suuntautumiseen tai vähintään perusteltuun epäilyyn hybridivaikuttamisesta joko vieraan valtion tai ei-valtiollisen toimijan toimesta yleiselle järjestykselle, kansalliselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle aiheutuvan vakavan uhan torjumiseksi." 

Päätettiin muuttaa kappaleen 26 viimeinen virke kuulumaan seuraavasti: "Harkinnassa on otettava huomioon turvallisuuspoliittinen tilanne sekä rajanylityspaikkojen saavutettavuus käytännössä huomioiden esimerkiksi rajan pituus, rajavyöhykkeen olosuhteet ja hakemuksia vastaanottavan paikan saavutettavuus." 

Päätettiin muuttaa kappale 29 kuulumaan seuraavasti: "Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on joukkokarkotuksen kieltoa koskevassa ratkaisussa (N.D. ja N.T. v. Espanja, 8675/15 ja 8697/15, 13.2.2020) katsonut, että niiden sopimusvaltioiden osalta, joiden raja muodostaa myös Schengen-alueen ulkorajan, Euroopan ihmisoikeussopimuksen oikeuksien tehokas toteutuminen edellyttää, että valtiot mahdollistavat laillisia väyliä maahan pääsemiseksi valtion rajalle saapuneille. Tuomioistuimen mukaan näihin keinoihin kuuluu aito ja tehokas mahdollisuus jättää kansainvälistä suojelua koskeva hakemus. Tapauksessa valittajat olivat kuitenkin pyrkineet saapumaan Espanjan alueelle väkivaltaisesti murtautumalla raja-aidan läpi Espanjan ja Marokon välisellä noin 13 kilometrin pituisella rajalla. Ihmisoikeustuomioistuin katsoi tuomiossaan, että Espanja ei ollut loukannut Euroopan ihmisoikeussopimuksen 4. lisäpöytäkirjan 4 artiklan mukaista joukkokarkotuksen kieltoa, kun Espanjan viranomaiset olivat asianomaisten henkilöiden henkilökohtaisia olosuhteita tutkimatta torjuneet potentiaaliset turvapaikanhakijat palauttamalla heidät fyysistä voimaa käyttäen Espanjan lainkäyttöalueelta takaisin Marokon puolelle tilanteessa, jossa he olivat väkivaltaisesti ylittäneet laittomasti Espanjan ja Marokon välisen rajan. Espanja oli ihmisoikeustuomioistuimen mukaan kuitenkin tarjonnut ihmisille myös tosiasiallisen mahdollisuuden lailliseen maahantuloon, koska Espanjan ja Marokon välisellä noin 13 kilometrin mittaisella rajalla oli ollut auki yksi tosiasiassa saavutettavissa oleva laillinen rajanylityspaikka. Tätä arviota ei muuttanut se, että saavutettavissa olevalle paikalle pääsy oli voinut olla fyysisesti haastavaa. Tuomioistuin ei asiassa todennut Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan palautuskiellon loukkausta." 

Ed. Kontula ehdotti ed. Forsgrenin kannattamana, että kappale 30 poistetaan. 

Ed. Vestman ehdotti ed. Häkkäsen kannattamana, että kappale 30 muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan välineellistetyn maahantulon tilanteessa valtiolla ei ole oikeudellista estettä päättää rajanylityspaikkojen määrästä tai niiden sijainnista. Perustuslakivaliokunta katsoo, että lyhytaikainen rajan täyssulku voi erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa olla mahdollinen, mikäli tällaisella ajallisesti vain täysin välttämättömään rajatulla toimenpiteellä voidaan turvata maahantulomenettelyn asianmukaisuus. Perustuslakivaliokunnan näkemyksen mukaan edellä esitetyt seikat on otettava huomioon nyt esitettyä sääntelyä soveltavan viranomaisen päätöksenteossa ja sääntelyn toimeenpanossa." 

Ehdotuksista äänestettiin toisiaan vastaan. Äänin 13—4 valiokunta päätti hyväksyä kappaleen 30 ed. Vestmanin ehdottamassa muodossa. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Ed:t Kontula, Forsgrén ja Alanko-Kahiluoto varasivat tilaisuuden eriävän mielipiteen jättämiseen. Ilmoitettiin, että eriävä mielipide on jätettävä sihteerille klo 18.00 mennessä. 

Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: ed:t Kontula, Forsgrén ja Alanko-Kahiluoto. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen Euroopan parlamentin asetusten, neuvoston asetusten sekä Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta viisumimenettelyn digitalisoimiseksi

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 48/2022 vp

Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan tiedoksi. 

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6. Edustajan esittäminen valtuuskuntaan: YK; CEDAW; Suomen 8. määräaikaisraportin käsittely Genevessä lokakuussa 2022

Keskusteltiin asiasta. 

7. Muut asiat

Keskusteltiin valiokunnan Ahvenanmaan-matkasta. 

8. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Mikael 
Koillinen