Viimeksi julkaistu 27.6.2022 15.09

Pöytäkirja PuVP 61/2022 vp Puolustusvaliokunta Maanantai 27.6.2022 klo 10.00—11.10

Läsnä
puheenjohtaja Petteri Orpo kok varapuheenjohtaja Jari Ronkainen ps jäsen Anders Adlercreutz r (8, 9, 10) jäsen Atte Harjanne vihr jäsen Timo Heinonen kok (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Hanna Holopainen vihr jäsen Eeva Kalli kesk jäsen Tuomas Kettunen kesk (8, 9, 10) (7 osittain) jäsen Kimmo Kiljunen sd (8, 9, 10) jäsen Jukka Kopra kok jäsen Joonas Könttä kesk jäsen Markus Mustajärvi vas jäsen Juha Mäenpää ps jäsen Riitta Mäkinen sd jäsen Veijo Niemi ps varajäsen Mika Niikko ps varajäsen Tuula Väätäinen sd 
Sihteeri
valiokuntaneuvos Heikki Savola  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Valtioneuvoston selvitys: EU:n perussopimusten muuttamista koskevat ehdotukset

Valtioneuvoston E-selvitysE 79/2022 vp
Valtioneuvoston E-selvitysE 79/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-34695
EU:n perussopimusten muuttamista koskevat ehdotukset

Asia on saapunut puolustusvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta päätti, ettei asian E 79/2022 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4. Valtioneuvoston selvitys: Suomen ja Iso-Britannian puolustusyhteistyötä koskevan puitejärjestelyn päivittäminen

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 19/2022 vp
Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 19/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-31330
puolustusministeriön muistio 3.6.2022

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5. Valtioneuvoston selvitys: Puolustusvoimien kansainvälisestä harjoitusyhteistyöstä

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 29/2021 vp
Valtioneuvoston UTP-jatkokirjelmäUTPJ 24/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-29590
puolustusministeriön muistio 27.5.2022

Valiokunta päätti, ettei asian UTPJ 24/20221 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6. Strategiset suorituskykyhankkeet

Valiokunnan oma asiaO 22/2019 vp

Hyväksytään pöytäkirjalausuma: 

Suomelta poistuu käytöstä 2020-luvulla yhteensä seitsemän merivoimien alusta. Laivue 2020–hankkeen tavoitteena on korvata poistuvat alukset uusilla. Puolustusselonteossa (VNS 8/2021 vp) linjataan, että tavoitteena on rakentaa neljä Pohjanmaa-luokan monitoimikorvettia vuosien 2022–2027 aikana. Aluksia käytetään ympärivuotiseen ja pitkäkestoiseen läsnäoloon merellä kaikissa Itämeren sää- ja jääolosuhteissa. Alusten tehtävinä ovat alueellisen koskemattomuuden valvonta ja turvaaminen, merioperaatioiden johtaminen, sukellusveneentorjunta, merimiinoitus sekä pinta- ja ilmatorjunta. 

Valiokunta korostaa, että uudet alukset ovat välttämätön osa meripuolustusta. Ilman uusia aluksia Merivoimat ei pysty suoriutumaan lakisääteisistä tehtävistään. Hanketta on valmisteltu vuosia, ja projektin kokonaiskustannukseksi arvioitiin alun perin 1,3 miljardia euroa. 

Puolustusvaliokunta on saanut säännönmukaisesti tilannekatsauksia hankkeen etenemisestä. Uusien korvettien rakentaminen on osoittautunut haastavaksi, koska kyseessä on täysin uusi alustyyppi. Lisäksi niin koronapandemia kuin Ukrainan sota ovat sotkeneet globaaleja toimitusketjuja ja nostaneet merkittävästi esimerkiksi laivateräksen hintaa.  

Valiokunta on erittäin huolissaan korvettien toimitusaikatauluun ja hankkeen kokonaisrahoitukseen liittyvistä kysymyksistä. Valiokunta edellyttää, että puolustusministeriö, pääesikunta, teollisuus- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö ja Rauman telakka yhdessä muiden toimijoiden kanssa varmistavat, että korvetit saadaan rakennettua ilman merkittäviä uusia lisäviiveitä tavalla, joka takaa paitsi merivoimille sen tarvitseman merellisen suorituskyvyn, varmistaa samalla, että hankkeen tarvitsema lisärahoitus pysyy hyväksyttävällä tasolla. Valiokunta edellyttää, että se pidetään säännönmukaisesti informoituna hankkeen etenemisestä. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 80/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 36/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-35309
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta
A 7.
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-35366
HE 80/2022 vp PuV 27.06.2022 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
B 7.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 36/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • sisäministeriöliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen.  

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi 23.6.2022 sähköpostilla jaetun mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 63/2022 vp
Valiokunnan lausuntoSiVL 13/2022 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 27/2022 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 21/2022 vp
Valiokunnan lausuntoStVL 6/2022 vp
Valiokunnan lausuntoTyVL 5/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 29/2022 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 19/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta
A 8.

Valiokunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi 23.6.2022 sähköpostilla jaetun mietintöluonnoksen. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Vpj. Ronkainen ehdotti ed. Mäenpään kannattamana muutoksia seuraaviin kappaleisiin: 

- kpl7; kpl 10; kpl 13; kpl 14; kpl 20; kpl 21; uusi kpl 21a; kpl 24; uusi kpl 28a; kpl 37;   poisto kpl 62; kpl 85; uusi 86a. 

Ehdotuksista äänestettiin. Valiokunta päätti äänin 12-4 pitäytyä mietintöluonnoksen tekstissä. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Mietintöön jätettiin vastalause: ed. Ronkainen, ed. Niemi, ed. Mäenpää. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

9. Muut asiat

10. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Heikki 
Savola