Pöytäkirja
SiVP
6
2020 vp
Sivistysvaliokunta
Perjantai 14.2.2020 klo 11.30—12.31
Läsnä
varapuheenjohtaja
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
jäsen
Sanna
Antikainen
ps (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Marko
Asell
sd
jäsen
Veronika
Honkasalo
vas
jäsen
Hilkka
Kemppi
kesk (6, 7, 8)
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Mikko
Kinnunen
kesk
jäsen
Pasi
Kivisaari
kesk
jäsen
Ari
Koponen
ps (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Sari
Multala
kok (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Mikko
Ollikainen
r
jäsen
Pirkka-Pekka
Petelius
vihr
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Lahtinen
valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi"
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-283476
Komission tiedonanto "Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi"
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Sivistysvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 2/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta. 
Valiokunta päätti, ettei asian U 45/2018 vp - UJ 2/2020 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Sivistysvaliokunnan sidosryhmätapaamiset
Valiokunnan oma asia
O 50/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-284583
O 50/2019 vp SiV 14.02.2020 puheenjohtaja Kai Massa, Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunta Asiantuntijalausunto
_ A 6
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
puheenjohtaja
Kai
Massa
Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunta
liite
asiantuntija
Riikka
Tähtivuori
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
asiantuntija
Kaisa
Kärkkäinen
Palvelualojen työnantajat PALTA ry
lakimies
Petteri
Günther
Elisa Oyj
edunvalvontapäällikkö
Johanna
Halkola
RadioMedia
asiantuntija
Albert
Mäkelä
Suomen Yrittäjät ry
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 19.2.2020 klo 11.30. 
8
Muut asiat
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
Viimeksi julkaistu 26.2.2020 11:21