Pöytäkirja
StVP
37
2019 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Perjantai 29.11.2019 klo 9.00—10.15
Läsnä
puheenjohtaja
Anu
Vehviläinen
kesk
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok (5, 6, 7, 8) (4 osittain)
jäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk (6, 7, 8) (5 osittain)
jäsen
Kim
Berg
sd (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (5, 6, 7, 8) (4 osittain)
jäsen
Kaisa
Juuso
ps (4, 5, 6, 7, 8) (3 osittain)
jäsen
Arja
Juvonen
ps (5, 6, 7, 8)
jäsen
Noora
Koponen
vihr
jäsen
Merja
Kyllönen
vas (5, 6, 7, 8) (4 osittain)
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk (5) (4, 6 osittain)
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd (6, 7, 8) (5 osittain)
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r (5, 6, 7, 8) (4 osittain)
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Juhana
Vartiainen
kok
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Sofia
Virta
vihr (5, 6, 7, 8) (4 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 7 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Lakialoite laiksi saattohoidon järjestämisestä
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
4
Lakialoite laeiksi rintamasotilaseläkelain 9 §:n ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-277322
LA 36/2019 vp StV 29.11.2019 lakimies Emmi Äärynen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-277500
LA 36/2019 vp StV 29.11.2019 lakimies Jenni Kommio, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
B 4
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Ennakkokäsittely 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lakimies
Emmi
Äärynen
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
lakimies
Jenni
Kommio
Kansaneläkelaitos
liite
5
Hallituksen esitys eduskunnalle aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-276634
Hallituksen esitys eduskunnalle aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamista koskevaksi lainsäädännöksi
A 5
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä suoritettiin seuraavat äänestykset: 
Ed. Vartiainen ed. Laihon kannattamana ehdotti, että kappaleen 6 loppuun lisätään seuraava virke: ”Saadun selvityksen mukaan tutkimusaineiston avulla ei voitu selvittää aktiivimallin vaikutusta ansioturvan lisäpäiväoikeuden käyttöön.” Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 13—3. 
Ed. Vartiainen ed. Laihon kannattamana ehdotti, että kappaleen 14 ensimmäisen virke muutetaan kuuluumaan seuraavasti: ”Yhteenvetona valiokunta toteaa, että tutkimuksissa ei ole voitu mitata aktiivimallin työllisyysvaikutuksia.” Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 13—3. 
Ed. Laiho ed. Vartiaisen kannattamana ehdotti, että kappaleen 15 loppuun lisätään seuraava virke: ”Valiokunta pitää välttämättömänä, että aktiivimallin korvaavista työllisyyttä parantavista toimenpiteistä päätetään viipymättä.” Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—6. 
Ed. Vartiainen ed. Laihon kannattamana ehdotti, että kappaleen 18 loppuun lisätään seuraavaa virke: ”Omavastuun säilymisellä on kuitenkin todennäköisesti pieni työttömyyttä lisäävä vaikutus”. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 13—3. 
Ed. Laiho ed. Vartiaisen kannattamana ehdotti mietintöön lisättäväksi kolme (vastalauseesta ilmenevää) lausumaa. Lausumista äänestettiin erikseen. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—3, 3 tyhjää (lausumat 1 ja 2). Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 13—3 (lausuma 3). 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Ed. Laiho varasi tilaisuuden vastalauseen jättämiseen. Ilmoitettiin, että se on jätettävä viimeistään tänään 29.11.2019 klo 14.00. 
Mietintöön jätettiin vastalause: Laiho, Vartiainen, Ikonen. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 3 luvun 1 §:n ja 6 luvun 9 §:n ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-276653
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 3 luvun 1 §:n ja 6 luvun 9 §:n ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
A 5
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä suoritettiin seuraavat äänestykset: 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Vartiainen ed. Laihon kannattamana ehdotti, että kappaleen 4 viimeinen virke muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”Valiokunta pitää tästä syystä tarpeellisena, että lisäpäiväoikeuden mielekkyyttä ja lisäpäiväoikeuden ikärajoja arvioidaan tulevaisuudessa osana työttömyysturvan kehittämistä.” Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 12—3. 
Ed. Laiho ed. Vartiaisen kannattamana ehdotti, että kappaleen 5 loppuun lisätään seuraava virke: ”Valiokunta pitää tarpeellisena, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin työttömyyseläkeputken poistamiseksi ja ikääntyvien työllisyyden parantamiseksi.” Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 12—3. 
Ed. Laiho ed. Vartiaisen kannattamana ehdotti mietintöön lisättäväksi (vastalauseesta ilmenevän) lausuman. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 12—3. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Ed. Laiho varasi tilaisuuden vastalauseen jättämiseen. Ilmoitettiin, että se on jätettävä viimeistään tänään 29.11.2019 klo 14.00. 
Mietintöön jätettiin vastalause: Laiho, Vartiainen, Ikonen. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 3.12.2019 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
Viimeksi julkaistu 4.3.2020 12.15