Viimeksi julkaistu 9.6.2022 17.21

Pöytäkirja StVP 59/2022 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Keskiviikko 8.6.2022 klo 9.30—11.20

Läsnä
puheenjohtaja Markus Lohi kesk varapuheenjohtaja Mia Laiho kok jäsen Pekka Aittakumpu kesk jäsen Kaisa Juuso ps jäsen Arja Juvonen ps (1, 2, 3, 4) (5, 6 osittain) jäsen Terhi Koulumies kok jäsen Hanna-Leena Mattila kesk jäsen Ilmari Nurminen sd jäsen Veronica Rehn-Kivi r (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Minna Reijonen ps (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Heidi Viljanen sd (6, 7, 8) (5 osittain) jäsen Sofia Virta vihr (6, 7, 8) (5 osittain) varajäsen Aino-Kaisa Pekonen vas (6, 7, 8) (5 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Sanna Pekkarinen  valiokuntaneuvos Päivi Salo  valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Hallituksen vuosikertomus 2021

KertomusK 2/2022 vp

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 30.9.2022. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 62/2022 vp
Valiokunnan lausuntoTyVL 6/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 32/2022 vp
Vastine EDK-2022-AK-31319
HE 62/2022 vp StV 08.06.2022 hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 4

Vastine 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti sosiaali- ja terveysministeriöliite

5. Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistukseen liittyvän rahoituslainsäädännön muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 68/2022 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-31160
Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistukseen liittyvän rahoituslainsäädännön muuttamiseksi
A 5

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä suoritettiin seuraavat äänestykset ja tehtiin seuraavat muutokset: 

Ed. Juuso ed. Reijosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 6 loppuun lisätään seuraava virke: "Hyvinvointialueiden rahoituksen leikkaaminen ennalta oletettujen kustannussäästöjen pohjalta on kuitenkin omiaan vaarantamaan hyvinvointialueiden toimintaedellytykset." Lausuntoluonnos hyväksyttiin äänin 8—2, 2 tyhjää. 

Ed. Juuso ed. Reijosen kannattamana ehdotti, että kappaleeseen 8 lisätään uusi 11. virke ja että viimeistä virkettä täydennetään seuraavasti: "Valiokunta katsoo, ettei rahoituksen tason korjaaminen jälkikäteen kahden vuoden viiveellä riitä takaamaan hyvinvointialueiden toimintaedellytyksiä, vaan aiheuttaa niille merkittäviä ongelmia ja pahimmillaan johtaa välttämättömienkin investointien lykkäämiseen, palveluiden alasajoon sekä yt-neuvotteluihin. Valiokunta toteaa, että valtioneuvoston tulee seurata ja arvioida, kuinka lainsäädäntöön perustuva palvelutarpeen kasvuarvio vastaa reaalista palvelutarpeen kasvua ja sen alueittaista kohdentumista sekä tarvittaessa muuttaa sääntelyä tai sen pohjalla olevaa laskentamallia, sekä varmistaa ennalta, että hyvinvointialueilla on käytössään toimintansa jatkuvuuden kannalta välttämätön rahoitus." Lausuntoluonnos hyväksyttiin äänin 8—4.  

Vpj. Laiho ed. Koulumiehen kannattamana ehdotti, että kappaleen 12 loppuun lisätään seuraava virke: "Sosiaali- ja terveysvaliokunta korostaa erityisesti sosiaalihuollon ja vieraskielisyyden tarvekriteerien ajantasaistamista paremmin nykytarpeita vastaaviksi." Lausuntoluonnos hyväksyttiin äänin 8—2, 2 tyhjää.  

Kappaleen 13 loppuun lisättiin seuraava virke: "Valiokunta korostaa, että hyvinvointialueiden toiminnan jatkuvuuden ja ylipäänsä budjetoinnin näkökulmasta on tärkeää, että rahoitusmalliin tehtävät muutokset ovat hyvinvointialueiden tiedossa hyvissä ajoin etukäteen ja mahdolliset muutokset tehdään harkitusti ja huolellisten vaikutusarviointien perusteella.

Kappaleen 16 loppuun lisättiin seuraava virke: "Valiokunta pitää tärkeänä, että hyvinvointialueiden käyttöön osoitetaan riittävä rahoitus koronapandemian aikana syntyneen hoitovelan purkamiseksi."  

Ed. Juuso ed. Reijosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 20 loppuun lisätään seuraava virke: "Valiokunta katsoo, ettei rahoituksen tason tarkistaminen jälkikäteen ole riittävä toimenpide, jos kustannusten kasvu vuoden aikana on merkittävää, vaan hallituksen on tällöin korjattava hyvinvointialueiden rahoitusta tarvittaessa lisätalousarviomenettelyssä hyvinvointialueiden toimintaedellytysten varmistamiseksi." Lausuntoluonnos hyväksyttiin äänin 8—2, 2 tyhjää. 

Vpj. Laiho ed. Koulumiehen kannattamana ehdotti, että kappaleen 22 loppuun lisätään seuraava virke: "Valiokunta pitää välttämättömänä, että hyvinvointialueiden muutoskustannusten rahoitus varmistetaan, jotta toiminnan alkaminen on kaikilla hyvinvointialueilla mahdollista." Lausuntoluonnos hyväksyttiin äänin 8—4. 

Ed. Juuso ed. Reijosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 24 ensimmäisen virkkeen jälkeen lisätään seuraavat virkkeet: "Valiokunta katsoo, että muutoskustannuksiin on varattava riittävä rahoitus jo ennalta, koska muutoskustannusten alibudjetointi vaarantaa hyvinvointialueiden toiminnan käynnistämisen sekä palvelutuotannon jatkuvuuden. Tilanne, jossa rahoituslain 11 §:n mukaiseen lisärahoitusmenettelyyn joudutaan turvautumaan jatkuvasti, ei vastaa uudistuksen tavoitteita eikä ole valtion budjetoinnin kannalta hyväksyttävissä." Lausuntoluonnos hyväksyttiin äänin 8—2, 2 tyhjää.  

Ed. Juuso ed. Reijosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 31 loppuun lisätään seuraava virke: "Valiokunta korostaa, että hallituksen vastuulla on varmistaa yliopistosairaaloiden toiminnalle sekä tutkimustoiminnalle välttämätön rahoitus myös vuodelle 2023." Lausuntoluonnos hyväksyttiin äänin 8—4.  

Kappaleen 31 loppuun lisättiin uusi virke seuraavasti: Valiokunta korostaa, että myös yliopistosairaalaa ylläpitävien alueiden vastuulla olevien keskitettyjen sekä erityisen vaativien erikoissairaanhoidon palvelujen sekä valmiuden ylläpidosta aiheutuvat kustannukset tulee arvioida ja ottaa valtion rahoituksessa huomioon siltä osin, kuin niistä aiheutuvia kustannuksia ei ole mahdollista tai perusteltua kattaa alueiden välisellä laskutuksella. 

Ed. Juuso ed. Reijosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 34 ensimmäisestä virkkeestä poistetaan sana "tarvittaessa", kolmannesta virkkeestä sana "voisi" ja muutetaan kolmannesta virkkeestä sana "olla" sanamuotoon "olisi". Lausuntoluonnos hyväksyttiin äänin 8—4.  

Muilta osin lausuntoluonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Ed. Juvonen ja ed. Laiho varasivat tilaisuuden eriävän mielipiteen jättämiseen. Ilmoitettiin, että se on jätettävä viimeistään tänään 8.6.2022 klo 11.00. 

Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: 1) Juvonen, Juuso, Reijonen 2) Laiho, Koulumies 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, vuosilomalain 7 §:n ja merimiesten vuosilomalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 78/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-31156
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, vuosilomalain 7 §:n ja merimiesten vuosilomalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta
A 6

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 48/2022 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

8. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

9. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on etäkokous tiistaina 14.6.2022 klo 10.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Sanna 
Pekkarinen