Pöytäkirja
SuVP
3
2020 vp
Suuri valiokunta
Perjantai 14.2.2020 klo 13.30—15.26
Läsnä
puheenjohtaja
Satu
Hassi
vihr
1. varapuheenjohtaja
Jani
Mäkelä
ps
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) (21 osittain)
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Ritva
Elomaa
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) (25 osittain)
jäsen
Sari
Essayah
kd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20) (18, 19, 21 osittain)
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) (19 osittain)
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) (22 osittain)
jäsen
Olli
Immonen
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23) (24 osittain)
jäsen
Ville
Kaunisto
kok
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd
jäsen
Johannes
Koskinen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21) (17, 19, 22 osittain)
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) (18 osittain)
jäsen
Lulu
Ranne
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) (21 osittain)
jäsen
Arto
Satonen
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23) (24 osittain)
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Anne-Mari
Virolainen
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) (17 osittain)
varajäsen
Sanna
Antikainen
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) (18 osittain)
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (5 osittain)
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) (19 osittain)
varajäsen
Mai
Kivelä
vas (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) (3, 21 osittain)
varajäsen
Matias
Marttinen
kok (19, 20, 21, 22, 23) (18, 24 osittain)
varajäsen
Anders
Norrback
r (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) (22 osittain)
varajäsen
Jouni
Ovaska
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) (23 osittain)
varajäsen
Jenna
Simula
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) (19 osittain)
varajäsen
Hussein
al-Taee
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) (25 osittain)
varajäsen
Ben
Zyskowicz
kok
varajäsen
Peter
Östman
kd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) (17 osittain)
Ahvenanmaan vaalipiirin edustaja
Mats
Löfström
r
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Peter
Saramo
valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 25 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
E-jatkokirjelmä
E-jatkokirjelmä
E-jatkokirjelmä
Merkittiin saapuneeksi perustuslakivaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. EJ 1/2020 vp - E 29/2018 vp 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan. 
Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 1/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi ympäristövaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan ja korostaa ilmastoimiin liittyen, että erityistä huomiota tulee kiinnittää toteutettavien toimien vaikuttavuuteen ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta. 
Todettiin, että suuri valiokunta voi asian kiireellisyyden niin vaatiessa ottaa asian käsiteltäväksi, vaikka asian käsittely on kesken erikoisvaliokunnissa (SuVTJ 16 §:n 2 mom.). 
Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Mäkelä, Essayah, Virolainen, Immonen, Satonen ja Östman. 
Keskustelun aikana puheenjohtaja Hassi esitteli työjaoston pohjaesityksen eduskunnan kannaksi: "Viitaten suuren valiokunnan EU:n monivuotista rahoituskehystä (2021-2027) koskevaan lausuntoon SuVL 12/2018 vp, suurella valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston selvityksissä E 29/2018 vp - EJ 1/2020 vp ja U 45/2018 vp - UJ 2/2020 vp esitettyyn toimintalinjaan." 
Ed. Mäkelä esitti ed. Immosen kannattamana, että suuri valiokunta hyväksyisi seuraavan eduskunnan kannan: Valiokunta katsoo, että valtioneuvoston neuvottelutavoitteeksi tulee ottaa suuren valiokunnan lausuntoon (SuVL 12/2018 vp) jätetyssä eriävässä mielipiteessä 1 esitetyt näkökohdat. Valiokunta pitää ensisijaisen tärkeänä rahoituskehyksen kokonaistason pitämistä enintään nykyisellä tasolla ja vastustaa kokonaistason nostoa. Valiokunta huomauttaa, että Suomen tulisi liittyä kulukuria ehdottaneisiin nettomaksajiin, jotka ovat esittäneet rahoituskehyksen ylärajaksi 1%. 
Ed. Virolainen esitti ed. Satosen kannattamana, että suuri valiokunta hyväksyisi seuraavan eduskunnan kannan: "Muilta osin suuren valiokunnan kantaan yhtyen katsomme, että Horisontti Eurooppa -ohjelman (otsakkeessa 1), muuttoliikkeen ja rajaturvallisuuden eli otsake 4:n sekä turvallisuuden ja puolustuksen eli otsake 5:en rahoitusosuuden tulisi olla mahdollisimman lähellä komission alkuperäistä ehdotusta." 
Ed. Essayah esitti ed. Östmanin kannattamana, että suuri valiokunta hyväksyisi seuraavan eduskunnan kannan: "Suomen tarkentuneissa neuvottelukannoissa on huolehdittava siitä, ettei budjetin kokonaistaso kasva, vaan on tavoiteltava 1 prosentin BKTL-tasoa, ja pidettävä kiinni siitä, ettei Suomen maksuosuus kasva. Suomen ei tule myöskään hyväksyä maataloussaantojen leikkausta. Lisärahoitus on löydettävissä muualta rahoituskehyksen sisältä mm. luopumalla eräiden jäsenmaiden jäsenmaksukorjauksista ja uudistusten tukiohjelmaan sisältyvän lähentymistä ja kilpailukykyä edistävää talousarviovälineen eli ns. euromaiden budjettilinjan luomisesta. Jäsenvaltioiden rakenteellisia uudistuksia voidaan ehdotettuja keinoja tarkoituksenmukaisemmin ja tehokkaammin tukea vahvistamalla olemassa olevan koheesiorahoituksen ehdollisuutta ja varojen käytön vaikuttavuutta sekä suuntaamalla koheesiovaroja tavalla, joka edistää talouden rakenteiden tervettä sopeutumista. Omien varojen järjestelmässä on selkeintä tukea perinteisten omien varojen säilyttämistä." 
Puheenjohtajan esityksestä päätettiin ensin äänestää ed. Mäkelän ehdotuksesta ed. Essayahin esitystä vastaan, ja minkä jälkeen toimittiin äänestys voittaneen ehdotuksen ja ed. Virolaisen välillä. Lopuksi suoritettiin äänestys pohjaesitystä vastaan.  
Ensimmäisessä äänestyksessä ed. Mäkelän ehdotus voitti ed. Essayahin ehdotuksen äänin 6-5 (13 tyhjää). Toisessa äänestyksessä ed. Mäkelän esitys voitti ed. Virolaisen esityksen äänin 7-4, (12 tyhjää). Tämän jälkeen ed. Mäkelän esityksestä äänestettiin pohjaesitystä vastaan 
Pohjaesitys hyväksyttiin äänin 16—8, (-tyhjiä). 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 1/2020 vp: Viitaten suuren valiokunnan EU:n monivuotista rahoituskehystä (2021-2027) koskevaan lausuntoon SuVL 12/2018 vp, suurella valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston selvityksissä E 29/2018 vp – EJ 1/2020 vp ja U 45/2018 vp - UJ 2/2020 vp esitettyyn toimintalinjaan. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan. 
Merkittiin saapuneeksi maa- ja metsätalousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Merkittiin saapuneeksi perustuslakivaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. UJ 2/2020 vp - U 45/2018 vp 
Merkittiin saapuneeksi sivistysvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. U 45/2018 vp - UJ 2/2020 vp 
Merkittiin saapuneeksi ympäristövaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Todettiin, että suuri valiokunta hyväksyi asiassa eduskunnan kannan (SuVEK 1/2020 vp) edellä päiväjärjestyksen 3. kohdassa. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän talousarviovälineen rahoittaminen valtiosopimuksen kautta
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta ei ota asiaan kantaa tässä yhteydessä, vaan palaa siihen myöhemmin perustuslakivaliokunnan lausunnon valmistuttua. Valiokunta viittaa lausuntoonsa VaVL 2/2019 vp. 
Todettiin, että suuri valiokunta voi asian kiireellisyyden niin vaatiessa ottaa asian käsiteltäväksi, vaikka asian käsittely on kesken erikoisvaliokunnissa (SuVTJ 16 §:n 2 mom.). 
Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Mäkelä, Essayah, Immonen ja Östman.  
Keskustelun aikana puheenjohtaja Hassi esitteli työjaoston pohjaesityksen eduskunnan kannaksi: "Valtioneuvoston suurelle valiokunnalle antaman selvityksen mukaan helmikuun euroryhmässä keskustellaan periaatteellisella tasolla mahdollisuudesta valtiosopimuksen perusteella lisätä euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän talousarviovälineen rahoitusta. Varsinaiset sopimusneuvottelut eivät ole alkaneet, eikä sopimustekstejä ole vielä valmisteltu. Helmikuun euroryhmässä on tarkoitus hyväksyä raportti kesäkuun eurohuippukokoukselle rahoitusta täydentävän valtiosopimuksen tarpeesta, sisällöstä, toimintamuodosta ja koosta. Suurella valiokunnalla ei ole asian tässä vaiheessa huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan. Suuri valiokunta arvioi, että valtioneuvoston selvityksessä E 63/2019 vp esitetty kanta vastaa suuren valiokunnan lausunnossa SuVL 3/2019 vp esitettyjä reunaehtoja. Valtioneuvoston tavoin suuri valiokunta ei pidä valtiosopimukseen perustuvaa lisärahoitusta tarpeellisena talousarviovälineen toiminnan kannalta. Suuri valiokunta ei kuitenkaan vastusta lisärahoituksen järjestämistä vapaaehtoiselta pohjalta tähän halukkaiden maiden kesken. Suuri valiokunta painottaa, että valtiosopimukseen liittymisen ja näin ollen myös lisärahoitukseen sitoutumisen tulee perustua vapaaehtoisuuteen ja kunkin jäsenvaltion kansalliseen päätökseen. Rahoituskehyksen ulkopuolisesta lisärahoituksesta ei myöskään saa muodostua talousarviovälineelle välttämätöntä toiminnallista edellytystä. Valtioneuvoston lailla suuri valiokunta katsoo, että talous- ja rahaliitto EMU:a tulee kehittää ensisijaisesti unionin perussopimusten puitteissa. Suuri valiokunta pitää tärkeänä, että eduskunta pidetään jatkossakin hyvin informoituna ehdotuksen jatkovalmistelusta ja sille annetaan kaikki eduskunnan valtaoikeuksien kannalta oleelliset tiedot. Suuri valiokunta kiinnittää lisäksi valtioneuvoston huomiota siihen, että asian käsittely on kesken perustuslakivaliokunnassa. Suuri valiokunta arvioi, että tämän kokonaisuuden keskeisimpiin neuvottelukysymyksiin voi liittyä valtiosääntöoikeudellisia näkökohtia, joita koskevat perustuslakivaliokunnan mahdolliset huomiot on otettava huomioon asian jatkovalmisteluissa." 
Ed. Mäkelä esitti ed. Immosen kannattamana, että suuri valiokunta hyväksyisi seuraavan eduskunnan kannan: " Valiokunta katsoo, että Suomen tulee vastustaa euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän talousarviovälineen rahoittamista valtiosopimuksen kautta. Valiokunta katsoo, että hallituksen pelkkä varauksellinen suhtautuminen valtiosopimukseen ja siihen liittyvään asetusehdotukseen ei ole riittävä. Valiokunta on erityisesti huolissaan siitä, että valtiosopimuksella pyritään laajempiin poliittisiin tavoitteisiin ja vaarannetaan kansallinen budjettivalta. Valiokunta painottaa myös perustuslakivaliokunnan näkemystä siitä, että tällainen rahoitusmalli heikentäisi jäsenvaltioiden mahdollisuuksia valvoa EU-varojen käyttöä ja menojen kokonaistasoa (PeVL 38/2018 vp)." 
Ed. Essayah esitti ed. Östmanin kannattamana, että suuri valiokunta hyväksyisi seuraavan eduskunnan kannan: "Neuvotteluissa talousarviovälineen rahoittamiseksi valtiosopimuksen kautta ei tule edetä. Lähentymistä ja kilpailukykyä edistävää talousarviovälinettä ei alun alkaenkaan olisi pitänyt perustaa(U85/2018), koska jäsenvaltioiden rakenteellisia uudistuksia voidaan ehdotettuja keinoja tarkoituksenmukaisemmin ja tehokkaammin tukea vahvistamalla olemassa olevan koheesiorahoituksen ehdollisuutta ja varojen käytön vaikuttavuutta sekä suuntaamalla koheesiovaroja tavalla, joka edistää talouden rakenteiden tervettä sopeutumista. Jäsenmailla tulee olla vastuu omasta talous- ja finanssipolitiikasta, ja yhteisillä varoilla tehtävät uudistukset heikentävät motivaatiota tehdä itse vastuullista talouspolitiikkaa. Lisäksi esitykseen liittyy Ruotsin ja Tanskan täsmentymätön hyvitysjärjestelmä. Hyvitysjärjestelmät sotkevat tarvetta yksinkertaistaa ja selkeyttää EU-budjettia. Lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän talousarviovälineen kohdalta ongelmallisuus vain lisääntyy, mikäli sen lisärahoittaminen järjestetään valtiosopimukseen kautta. Valtiosopimukseen liittyy eduskunnan budjettisuvereniteettiin liittyviä näkökohtia ja mahdollinen vapaaehtoisuus voi poliittisen paineen osalta jäädä toteutumatta." 
Puheenjohtajan esityksestä päätettiin ensin äänestää ed. Essayahin ehdotuksesta ed. Mäkelän vastaan, minkä jälkeen toimittiin äänestys voittaneen ehdotuksen ja pohjan välillä. Ensimmäisessä äänestyksessä ed. Mäkelän ehdotus voitti ed. Essayahin Mäkelän ehdotuksen äänin 6-2 (17 tyhjää). Tämän jälkeen ed. Mäkelän esityksestä äänestettiin pohjaesitystä vastaan.  
Pohjaesitys hyväksyttiin äänin 17—8, (-tyhjiä). 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 2/2020 vp: Valtioneuvoston suurelle valiokunnalle antaman selvityksen mukaan helmikuun euroryhmässä keskustellaan periaatteellisella tasolla mahdollisuudesta valtiosopimuksen perusteella lisätä euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän talousarviovälineen rahoitusta. Varsinaiset sopimusneuvottelut eivät ole alkaneet, eikä sopimustekstejä ole vielä valmisteltu. Helmikuun euroryhmässä on tarkoitus hyväksyä raportti kesäkuun eurohuippukokoukselle rahoitusta täydentävän valtiosopimuksen tarpeesta, sisällöstä, toimintamuodosta ja koosta. Suurella valiokunnalla ei ole asian tässä vaiheessa huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan. Suuri valiokunta arvioi, että valtioneuvoston selvityksessä E 63/2019 vp esitetty kanta vastaa suuren valiokunnan lausunnossa SuVL 3/2019 vp esitettyjä reunaehtoja. Valtioneuvoston tavoin suuri valiokunta ei pidä valtiosopimukseen perustuvaa lisärahoitusta tarpeellisena talousarviovälineen toiminnan kannalta. Suuri valiokunta ei kuitenkaan vastusta lisärahoituksen järjestämistä vapaaehtoiselta pohjalta tähän halukkaiden maiden kesken. Suuri valiokunta painottaa, että valtiosopimukseen liittymisen ja näin ollen myös lisärahoitukseen sitoutumisen tulee perustua vapaaehtoisuuteen ja kunkin jäsenvaltion kansalliseen päätökseen. Rahoituskehyksen ulkopuolisesta lisärahoituksesta ei myöskään saa muodostua talousarviovälineelle välttämätöntä toiminnallista edellytystä. Valtioneuvoston lailla suuri valiokunta katsoo, että talous- ja rahaliitto EMU:a tulee kehittää ensisijaisesti unionin perussopimusten puitteissa. Suuri valiokunta pitää tärkeänä, että eduskunta pidetään jatkossakin hyvin informoituna ehdotuksen jatkovalmistelusta ja sille annetaan kaikki eduskunnan valtaoikeuksien kannalta oleelliset tiedot. Suuri valiokunta kiinnittää lisäksi valtioneuvoston huomiota siihen, että asian käsittely on kesken perustuslakivaliokunnassa. Suuri valiokunta arvioi, että tämän kokonaisuuden keskeisimpiin neuvottelukysymyksiin voi liittyä valtiosääntöoikeudellisia näkökohtia, joita koskevat perustuslakivaliokunnan mahdolliset huomiot on otettava huomioon asian jatkovalmisteluissa. 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (valtuutus ratifioida väkivallan ja häirinnän poistamisesta työelämässä koskeva ILOn yleissopimus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eron vaikutukset Euroopan unionin tuomioistuimen julkisasiamiehiin
Valtioneuvoston E-selvitys
A 7
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-284109
Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eron vaikutus Euroopan unionin tuomioistuimen julkisasiamiehiin
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian tiedoksi perustuslakivaliokuntaan ja lakivaliokuntaan. 
8
Valtioneuvoston selvitys: EU:n laajentumispolitiikan kehittäminen
Valtioneuvoston E-selvitys
A 8
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-284544
EU:n laajentumispolitiikan kehittäminen
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten ulkoasiainvaliokuntaan. 
9
Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Valtioneuvoston E-selvitys
A 9
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-284552
Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten ulkoasiainvaliokuntaan. 
Valiokunta lähetti asian tiedoksi perustuslakivaliokuntaan, valtiovarainvaliokuntaan, tarkastusvaliokuntaan, hallintovaliokuntaan, lakivaliokuntaan, liikenne- ja viestintävaliokuntaan, maa- ja metsätalousvaliokuntaan, puolustusvaliokuntaan, sivistysvaliokuntaan, sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, talousvaliokuntaan, työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan. 
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta liitteenä olevan muistion "Suomen keskeiset tavoitteet EU:n ja UK:n tulevan suhteen osalta" (VNEUS2020-00106) käsittelyssä. 
10
Valtioneuvoston selvitys: EU/UTP: Eduskunnan tiedottaminen Suomen vaikuttamisesta EU:n Afrikka-suhteita koskevaan tiedonantoon
Valtioneuvoston E-selvitys
A 10
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-284629
perusmuistio UM2020-00096
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten ulkoasiainvaliokuntaan ja tulevaisuusvaliokuntaan. 
11
Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
E-jatkokirjelmä
A 11
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-284537
Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä
Jatkokirjelmä EJ 2/2020 vp - E 45/2019 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan, valtiovarainvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan jatkokirjelmän EJ 2/2020 vp - E 45/2019 vp. 
12
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAF:n tutkimusten vaikuttavuuden osalta (OLAF-asetuksen muutos)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Lakivaliokunnan lausunto LaVL 1/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
13
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 'Erasmus' unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman perustamisesta ja asetuksen nro 1288/2013 kumoamisesta, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman perustamisesta ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä [Euroopan solidaarisuusjoukoista annetun asetuksen] ja asetuksen (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta.
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Merkittiin saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
14
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi perustuslakivaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
15
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
16
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi"
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
17
Euroopan unionin neuvoston kokous 20.-21.1.2020 (euroryhmä, ECOFIN -neuvosto, 20.-21.1.2020)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-282612
ECOFIN-neuvosto, 21.1.2020, Bryssel: Yhteenvetoraportti
Valtiovarainministeriön raportti 22.1.2020 (A 17)
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Katri
Kulmuni
avustajinaan:alivaltiosihteeri Tuomas SaarenheimoEU-sihteeristön päällikkö, finanssineuvos Marketta Henrikssonfinanssineuvos Susanna Ikonenerityisasiantuntija Anu Rajamäkivaltiovarainministeriö 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
18
Euroryhmä, ECOFIN -neuvosto 17.-18.2.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 18
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Katri
Kulmuni
avustajinaan:alivaltiosihteeri Tuomas SaarenheimoEU-sihteeristön päällikkö, finanssineuvos Marketta Henrikssonfinanssineuvos Susanna Ikonenerityisasiantuntija Anu Rajamäkivaltiovarainministeriö 
Ministeri Kulmuni esitteli neuvoston kokouksen asiat. 
Puheenvuoron käytti puheenjohtaja Hassi. Ministeri Kulmuni vastasi puheenvuoroon. 
Asialista: 
ECOFIN 
2.A-kohtien luettelon hyväksyminen 
3. Muut asiat: Käsittelyssä olevat rahoituspalvelualan lainsäädäntöehdotukset 
4.Eurooppalainen ohjausjakso 2020: a) Päätelmät vuotuisesta kestävän kasvun strategiasta, b) Päätelmät hälytysmekanismiraportista ja c) Suositus euroalueen talouspolitiikasta 
5.Talouden ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelu – komission tiedonanto 
6.Helmikuun G20-kokousten valmistelu (20.-23.2.) EU:n G20 toimintalinja 
7.Päätelmät koskien päivitettyä EU:n luetteloa veroasioissa yhteistyöhaluttomista lainkäyttöalueista 
8.Suositus komission vastuuvapaudesta koskien vuoden 2018 budjetin toimeenpanoa (E 48/2019 vp) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston (ECOFIN 18.2.2020 EUN 4/2020 vp) asialistalla. 
9.Neuvoston päätelmät koskien vuoden 2021 budjetin suuntaviivoja 
10.Muut asiat 
EURORYHMÄ 
•Komission EMU-prioriteettien esittely 
•Komission 6- ja 2 –pack arvion esittely – euroaluetta koskevat asiat 
•Temaattinen keskustelu kasvusta ja työllisyydestä – työn verokiila 
•Irlanti – ohjelman jälkeinen valvonta 
•Taloustilanne euroalueella – komission talviennuste 
•Euroalueen suositukset 2020 
Euroryhmä laajennetussa kokoonpanossa: 
•Euroalueen talousarvioväline – raportti mahdollisesta hallitustenvälisestä valtiosopimuksesta (E 63/2019 vp) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston (Euroryhmä, ECOFIN 17.-18.2.2020 EUN 4/2020 vp) asialistalla. 
Todettiin, että suuri valiokunta hyväksyi asiassa eduskunnan kannan (SuVEK 2/2020 vp) edellä päiväjärjestyksen 5 §:ssä. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
19
Euroopan unionin neuvoston kokous 10.12.2019 (yleisten asioiden neuvosto 10.12.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-281994
Yleisten asioiden neuvosto 10.12.2019
Valtioneuvoston kanslian raportti 18.12.2019
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Tytti
Tuppurainen
avustajanaan:yksikön päällikkö Satu Keskinenvaltioneuvoston kanslia 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Mäkelä, Kiljunen, Suomela, Immonen, Satonen, Ovaska ja Zyskowicz. Ministeri Tuppurainen vastasi puheenvuoroihin. 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
20
Euroopan unionin neuvoston kokous 28.1.2020 (Yleisten asioiden neuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-283830
Yleisten asioiden neuvosto 28.1.2020
Valtioneuvoston kanslian raportti 4.2.2020 (A 20)
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Tytti
Tuppurainen
avustajanaan:yksikön päällikkö Satu Keskinenvaltioneuvoston kanslia 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
21
Euroopan unionin neuvoston kokous 17.2.2020 (Yleisten asioiden neuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 21
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Tytti
Tuppurainen
avustajanaan:yksikön päällikkö Satu Keskinenvaltioneuvoston kanslia 
Ministeri Tuppurainen esitteli neuvoston kokouksen asiat. 
Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Suomela, Kiljunen, Satonen ja Holopainen. Ministeri Tuppurainen vastasi puheenvuoroihin. 
Asialista: 
- A-kohtien hyväksyminen 
- 20. helmikuuta 2020 kokoontuvan Eurooppa-neuvoston valmistelu: Päätelmät ( E 29/2018 vp, U 45/2018 vp) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston (YAN 17.2.2020 EUN 2/2020 vp) asialistalla. 
Todettiin, että suuri valiokunta hyväksyi asiassa eduskunnan kannan (SuVEK 1/2020 vp) edellä päiväjärjestyksen 3 §:ssä. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
22
Euroopan unionin neuvoston kokous 8.11.2019 (Koulutusneuvosto 8.11.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-282130
EU; ECOFIN, Koulutus, Koulutus- ja ECOFIN -neuvostojen yhteiskokous sekä EU:n koulutusneuvoston kokous
Opetus- ja kulttuuriministeriön raportti 3.1.2020 (A 22)
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Hanna
Kosonen
avustajanaan:Henrik Ruso, EU-koordinaattoriopetus- ja kulttuuriministeriö 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
23
Euroopan unionin neuvoston kokous 21.-22.11.2019 (koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto 21.-22.11.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-284150
Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto 21.-22.11.2019
Opetus- ja kulttuuriministeriön raportti 12.2.2020 (A 23)
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Hanna
Kosonen
avustajanaan:Henrik Ruso, EU-koordinaattoriopetus- ja kulttuuriministeriö 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Puheenvuoron käytti ed. Elomaa. Ministeri Kosonen vastasi puheenvuoroon. 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
24
Euroopan unionin neuvoston kokous 20.2.2020 (Koulutusneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 24
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Hanna
Kosonen
avustajanaan:Henrik Ruso, EU-koordinaattoriopetus- ja kulttuuriministeriö 
Ministeri Kosonen esitteli neuvoston kokouksen asiat. 
Puheenvuoron käyttivät ed. Suomela ja Holopainen. Ministeri Kosonen vastasi puheenvuoroihin. 
Asialista: 
- Päätöslauselma koulutuksesta eurooppalaisessa ohjausjaksossa 
- Aivokierto – liikkeellepaneva voima eurooppalaisella koulutusalueella 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
25
Euroopan unionin neuvoston kokous 17.2.2020 (Ulkoasiainneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 25
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
poliittinen valtiosihteeri
Johanna
Sumuvuori
ulkoministeriö
Estyneenä poissa oli: 
ministeri
Pekka
Haavisto
avustajanaan:Afrikka-politiikka -tiimin vetäjä Maria Kurikkalaulkoministeriö 
Poliittinen valtiosihteeri Sumuvuori esitteli neuvoston kokouksen asialistalla olevan: 
- EU-Afrikka –suhteet (E 7/2020 vp) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston (UAN 17.2.2020 EUN 5/2020 vp) asialistalla. 
Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Suomela, Biaudet, Mäkelä ja Kiljunen. Poliittinen valtiosihteeri Sumuvuori ja Afrikka-politiikka -tiimin vetäjä Kurikkala vastasivat puheenvuoroihin. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
26
Muut asiat
-Pe 21.2. klo 13.30 suuren valiokunnan kokouksessa on kuultavana komissaari Jutta Urpilainen 
-Valiokunnan matka Brysseliin ma 20.4.- ti 21.4.2020 (ilmoittautuneet: pj. Hassi, 1 vpj Mäkelä, ed. Biaudet, Kaunisto, Koskinen, Löfström, Kauma, Wallinheimo, Ovaska, Pirttilahti ja Suomela) 
27
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 18.2.2020 klo 11.30 - 12.30, SuV:n kh 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
Viimeksi julkaistu 19.2.2020 14:09