Viimeksi julkaistu 16.9.2022 16.15

Pöytäkirja SuVP 43/2022 vp Suuri valiokunta Perjantai 16.9.2022 klo 13.30—14.24

Läsnä
puheenjohtaja Satu Hassi vihr 1. varapuheenjohtaja Jani Mäkelä ps 2. varapuheenjohtaja Merja Kyllönen vas (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Eva Biaudet jäsen Ritva Elomaa ps jäsen Maria Guzenina sd jäsen Eveliina Heinäluoma sd (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) (4, 18 osittain) jäsen Olli Immonen ps jäsen Eeva Kalli kesk jäsen Ville Kaunisto kok jäsen Johannes Koskinen sd jäsen Jouni Ovaska kesk (18 osittain) jäsen Lulu Ranne ps jäsen Jussi Saramo vas jäsen Iiris Suomela vihr (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) (4 osittain) jäsen Sinuhe Wallinheimo kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) (18 osittain) jäsen Anne-Mari Virolainen kok (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) (4 osittain) varajäsen Sanna Antikainen ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) (18 osittain) varajäsen Heikki Autto kok varajäsen Inka Hopsu vihr varajäsen Anna Kontula vas varajäsen Matias Marttinen kok (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) (4 osittain) varajäsen Matias Mäkynen sd (19, 20) (18 osittain) varajäsen Anders Norrback varajäsen Arto Pirttilahti kesk (19, 20) (18 osittain) varajäsen Hussein al-Taee sd varajäsen Peter Östman kd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) (16 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Kaisa Männistö  valiokuntaneuvos Anna Sorto  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 20 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi poikkeuksellisen makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle, yhteisen vararahaston vahvistamisesta jäsenvaltioiden takauksilla ja varauksista eräitä päätöksen N:o 466/2014/EU nojalla taattuja Ukrainaan liittyviä rahoitusvastuita varten sekä päätöksen (EU) 2022/1201 muuttamisesta

Valtioneuvoston E-selvitysE 107/2022 vp(A 3)
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-40355
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi poikkeuksellisen makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Uk

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Todettiin, että asia on luonteeltaan perustuslain 96 §:n mukainen U-asia, joka on tuotu sen kiireellisyyden vuoksi eduskuntaan E-kirjeellä. Valiokunta pitää toimintatapaa perusteltuna. 

Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten valtiovarainvaliokuntaan. 

Todettiin, että asia on ollut ennakkokäsittelyssä valtiovarainvaliokunnassa. 

Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 100/2022 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

4. Valtioneuvoston kirjelmä Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ehkäisyä ja torjuntaa koskevista säännöistä (COM(2022) 209 final)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 69/2022 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty lakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Valiokunta päätti pyytää liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunnon. 

Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan ja hallintovaliokuntaan. 

5. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotusluonnoksesta neuvoston asetukseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 93, 107 ja 108 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtiontuen muotoihin rautatie-, sisävesi- ja multimodaalisen liikenteen alalla (liikenteen valtuusasetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 70/2022 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Valiokunta lähetti asian tiedoksi liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

6. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi käsiteollisuustuotteiden ja teollisuustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suojasta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2017/1001 ja (EU) 2019/1753 sekä neuvoston päätöksen (EU) 2019/1754 muuttamisesta (maantieteelliset merkinnät)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 71/2022 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

7. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta, asetuksen (EU) 2019/1020 muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 305/2011 kumoamisesta (rakennustuoteasetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 72/2022 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty ympäristövaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

8. Valtioneuvoston selvitys: Uusi eurooppalainen Parempi internet lapsille strategiasta (BIK+)

Valtioneuvoston E-selvitysE 108/2022 vp(A 8)
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-40691
~ EU_670_2022-OKM-1 EU; Koulutus_ Lasten ja nuorten digitaalinen vuosikymmen_ uusi eurooppalain 3024906_1_0

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten sivistysvaliokuntaan. 

9. Valtioneuvoston selvitys: EU:n ja Tadzikistanin välinen laaja yhteistyö- ja kumppanuussopimus

Valtioneuvoston E-selvitysE 105/2022 vp

Valiokunta merkitsi saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan kannanoton: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan 

Valiokunta päätti lähettää erikoisvaliokunnan kannanoton tiedoksi valtioneuvostolle. 

10. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista ja direktiivin 2009/125/EY kumoamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 44/2022 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 32/2022 vp

Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 32/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

11. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin liittymistä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn yleissopimukseen koskevan sopimuksen neuvotteluista (Sopimus EU:n liittymisestä Euroopan ihmisoikeussopimukseen)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 2/2011 vp
U-jatkokirjelmäUJ 3/2019 vp
U-jatkokirjelmäUJ 2/2022 vp
U-jatkokirjelmäUJ 18/2022 vp

Merkittiin saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. UJ 18/2022 vp - U 2/2011 vp 

Merkittiin saapuneeksi perustuslakivaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

12. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin (EU) ja sen jäsenvaltioiden sekä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden (jäljempänä AKT-valtiot) välisen kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan uuden sopimuksen neuvottelemisesta (ns. Post-Cotonou-neuvottelut)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 4/2019 vp
U-jatkokirjelmäUJ 25/2020 vp
U-jatkokirjelmäUJ 19/2021 vp
Valtioneuvoston U-kirjelmäU 21/2000 vp
U-jatkokirjelmäUJ 21/2022 vp

Merkittiin saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. UJ 21/2022 vp - U 4/2019 vp 

13. Valtioneuvoston selvitys: Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta koskeva monivuotinen strateginen toimintapoliittinen sykli

Valtioneuvoston E-selvitysE 88/2022 vp

Merkittiin saapuneeksi hallintovaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

14. Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvostolle neuvottelujen aloittamisesta Japanin kanssa tehdyn talouskumppanuussopimuksen täydentämisestä rajat ylittävää tiedonsiirtoa koskevilla määräyksillä (EU-Japani-tietovirtamandaatti)

Valtioneuvoston E-selvitysE 97/2022 vp

Merkittiin saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. E 97/2022 vp 

15. Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Kauppakumppanuuksien voima: yhdessä vihreän ja oikeudenmukaisen talouskasvun puolesta

Valtioneuvoston E-selvitysE 104/2022 vp

Merkittiin saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. E 104/2022 vp 

16. Euroopan unionin neuvoston kokous 21.6.2022 (Yleisten asioiden neuvosto)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 70/2022 vp
EUN-raportti EDK-2022-AK-36502
Yleisten asioiden neuvosto 21.6.2022
(A 16)

Raportointi 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • ministeri Tytti Tuppurainen 

Avustajinaan:erityisavustaja Roosa PöyhönenEU-asioiden alivaltiosihteeri Satu KeskinenEU-erityisasiantuntija Heli Siivola 

Merkittiin raportti saapuneeksi. 

Raportointi valmis. 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

17. Epävirallinen eurooppaministerikokous 14.-15.7.2022

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 79/2022 vp
EUN-raportti EDK-2022-AK-37632
Epävirallinen eurooppaministerikokous 14.-15.7.2022
(A 17)

Raportointi 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • ministeri Tytti Tuppurainen 

Avustajinaan:erityisavustaja Roosa PöyhönenEU-asioiden alivaltiosihteeri Satu KeskinenEU-erityisasiantuntija Heli Siivola 

Merkittiin raportti saapuneeksi. 

Raportointi valmis. 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

18. Euroopan unionin neuvoston kokous 20.9.2022 (Yleisten asioiden neuvosto)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 91/2022 vp(A 18)

Valmistelu 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • ministeri Tytti Tuppurainen 

Avustajinaan:erityisavustaja Roosa PöyhönenEU-asioiden alivaltiosihteeri Satu KeskinenEU-erityisasiantuntija Heli Siivola 

Ministeri Tuppurainen esitteli kokouksen asiat. Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Mäkelä, Wallinheimo, Autto, Virolainen, Mäkynen ja Ovaska. Ministeri Tuppurainen ja alivaltiosihteeri Keskinen vastasivat puheenvuoroihin. 

Asialista: 

- Tšekin puheenjohtajakauden prioriteetit 

- Lainsäädäntötyön suunnittelu, a) Vuotuinen ennakointiraportti, b) Aiekirje 

- Eurooppa-neuvoston 20.-21.10.2022 valmistelu; annotoitu asialista 

- Neuvoston vuosittainen oikeusvaltiovuoropuhelu: horisontaalinen keskustelu (E 17/2019 vp) 

Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston (yleisten asioiden neuvosto 20.9.2022) asialistalla. 

- Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan suhteet (E 125/2016 vp) 

Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston (yleisten asioiden neuvosto 20.9.2022) asialistalla. 

- Euroopan tulevaisuuskonferenssin jatkotoimet (E 3/2020 vp) 

Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston (yleisten asioiden neuvosto 20.9.2022) asialistalla. 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

19. Muut asiat

-Matkat ja vierailut: 

- Interparliamentary Conference on Stability, Economic Coordination and Governance - IPC SECG eli Art. 13 konferenssi 9.–11.10.2022, Praha, Tšekki, Kokoonpano (2+2+2), Ilmoittautuneet: TaV pj Grahn-Laasonen, VaV ed Vähämäki, ed Sankelo, SuV ed. Pirttilahti ja Autto 

- Madrid su-ti 16.-18.10 / 23.-25.10 (tbc) 

- COSAC täysistunto su 13.–ti 15.11.2022, Praha, Tšekki, kokoonpano 6 edustajaa, Ilmoittautuneet: pj Hassi, ed. Simula, ed al-Taee 

- Ahvenanmaa 22.11.2022 (ja Tukholma 21.11.2022) 

- Suomen Pankki torstaina 24.11.2022 klo 17.30 

20. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 21.9.2022 klo 9.00 virallinen etäkokous 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Anna 
Sorto