Pöytäkirja
SuVP
47
2020 vp
Suuri valiokunta
Perjantai 27.11.2020 klo 13.30—16.11
Läsnä
puheenjohtaja
Satu
Hassi
vihr
1. varapuheenjohtaja
Jani
Mäkelä
ps
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Ritva
Elomaa
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) (25 osittain)
jäsen
Sari
Essayah
kd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) (25 osittain)
jäsen
Atte
Harjanne
vihr
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Olli
Immonen
ps
jäsen
Eeva
Kalli
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) (25 osittain)
jäsen
Pia
Kauma
kok
jäsen
Ville
Kaunisto
kok
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36) (21, 23 osittain)
jäsen
Johannes
Koskinen
sd (24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36) (23 osittain)
jäsen
Suna
Kymäläinen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) (25 osittain)
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) (25 osittain)
jäsen
Lulu
Ranne
ps
jäsen
Arto
Satonen
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) (23 osittain)
jäsen
Anne-Mari
Virolainen
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) (25 osittain)
varajäsen
Sanna
Antikainen
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) (23 osittain)
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) (25 osittain)
varajäsen
Pasi
Kivisaari
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) (25 osittain)
varajäsen
Matias
Marttinen
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) (25 osittain)
varajäsen
Matias
Mäkynen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) (25 osittain)
varajäsen
Anders
Norrback
r (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) (25 osittain)
varajäsen
Arto
Pirttilahti
kesk () (23 osittain)
varajäsen
Hussein
al-Taee
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) (21 osittain)
varajäsen
Ville
Vähämäki
ps
varajäsen
Ben
Zyskowicz
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) (25 osittain)
varajäsen
Peter
Östman
kd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Peter
Saramo
valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 28 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-335064
NEUVOSTON JA EUROOPAN PARLAMENTIN VÄLINEN POLIITTINEN YHTEISYMMÄRRYS EU:N TULEVASTA MONIVUOTISESTA RAHOITUSKEHYKSESTÄ VUOSILLE 2021-27; (MFF-PAKETTI)
Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Ed. Mäkelä ed. Immosen kannattamana ehdotti, että valiokunta hyväksyy seuraavan eduskunnan kannan: "Valiokuntakäsittelyssä olevassa jatkokirjeessä valtioneuvoston kannaksi kerrotaan, että valtioneuvosto on suostunut uuteen EU:n omaan varaan muoviveron muodossa. Kannassa kerrotaan myös, että Suomella on valmius tarkastella omien varojen jatkokehittämistä.Vielä vuonna 2018 valtioneuvoston kantana oli, että “omien varojen järjestelmää ei tule muuttaa tavalla, joka lisää Suomen maksutaakkaa” ja “hallitusohjelman mukaan unionille ei tule antaa suoraa verotusoikeutta”.Valiokunta ei voi tukea ehdotusta omien varojen kasvattamisesta. Valiokunta huomauttaa, että suomalaisten verotaakka tulee väistämättä kasvamaan entisestään ja omien varojen käyttöönotto kuormittaa erityisesti pohjoisia EU:n jäsenvaltioita nostamalla maiden kokonaisveroastetta. Myös EU:n alueen kilpailukyky voi vahingoittua peruuttamattomasti verrattuna muihin maailmantalouksiin. Haluttomuus tai kyvyttömyys leikata EU:n menoja yhdistettynä Brexitin aiheuttamaan tulojen pienentymiseen on sysännyt EU:n budjetin kroonisesti alijäämäiseksi. Koska EU:n jäsenmaksuja ei olla halukkaita nostamaan, ainoaksi keinoksi tasapainottaa budjetti on arvioitu uusien “omien varojen” myöntämistä EU:lle. Tämä kehitys huolestuttaa valiokuntaa. Valiokunnan näkemyksen mukaan erityisesti digivero ja finanssitransaktiovero ovat Suomelle epäedullisia ja ne voivat vaikuttaa kielteisesti Suomen asemaan ja talouteen. Valiokunta muistuttaa, että EU-komissio teki jo vuonna 2018 esityksen väliaikaisesta liikevaihtoon perustuvasta digiverosta, jolla verotettaisiin isojen yritysten digitaalista toimintaa palvelun käyttäjien kotimaassa. Useat jäsenvaltiot vastustivat tuolloin ehdotusta, mukaan lukien Suomi. Uusien omien varojen käyttöönotossa on kyse suoran verotusoikeuden myöntämisestä EU:lle. Valiokunnan mielestä EU:lle myönnettävä verotusoikeus vahvistaisi Euroopan komissiota ja Euroopan parlamenttia, joka myös on osaltaan mukana päättämässä EU-rahojen käytöstä. Lisäksi yhteiset verot syventäisivät jäsenmaiden integraatiota tavalla, joka muuttaa unionia tiiviimmäksi talousliitoksi ja vie sitä kohti liittovaltiota. Valiokunta painottaa, että EU:n uusien tulolähteiden käyttöönotto edellyttäisi laajaa ja perustavanlaatuista yhteiskunnallista ja poliittista keskustelua, jota Suomessa ei ole vielä käyty. Päätös omista varoista on Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta olennainen. Toteutuessaan ehdotukset muuttavat unionia ja sen luonnetta peruuttamattomasti. Komission ehdotus vähentää toteutuessaan olennaisesti Suomen eduskunnan budjettivaltaa ja kansallista suvereniteettia siten, että Suomi saatetaan tilanteeseen, jossa se ei ole enää täysivaltainen. Valiokunnan tulkinnan mukaan EU:lle annettavan verotusoikeuden toteuttamisesta olisi päätettävä eduskunnassa vähintään kahden kolmasosan määräenemmistöllä.Edellä mainittujen seikkojen perusteella ja valtiosääntöoikeudellisten ongelmien vuoksi valiokunta ei hyväksy ehdotusta omien varojen käyttöönottamisesta, eikä siihen sisältyvää lainanottovaltuutta 750 mrd:lle eurolle yhteisvastuullisesti perustettavaa elpymisrahastoa varten.". 
Ed. Virolainen ed Kauman kannattamana ehdotti, että valiokunta hyväksyy seuraavan eduskunnan kannan: "Valiokunta suhtautuu varauksellisesti suunnitelmaan EU:n omien varojen kasvattamisesta. Suurimpina huolina kokoomuksen eduskuntaryhmällä on suomalaisten veronmaksajien kokonaisveroasteen nousu sekä uusien omien varojen suunnitteluun liittyvät riskit ja epävarmuus. Valiokunta suhtautuu varauksellisesti erityisesti tiettyihin uusiin tulolähteisiin.EU:lla on oltava tarkka, realistinen ja kestävä suunnitelma EU:n yhteisen velan takaisin maksamiseksi. Valiokunta katsoo, että uusien tulolähteiden käyttöönottoon tarvitaan oikeudellisesti sitova aikataulu. Valiokunta ei hyväksy jäsenmaksujen kasvattamista eikä myöskään leikkauksia EU:n ohjelmiin ja hankkeisiin velan maksamiseksi. Tästä näkökulmasta komission pyrkimys kasvattaa EU:n omia varoja on perusteltu, mutta omien varojen kasvattaminen täytyy tehdä tavalla, joka ei vahingoita EU:n jäsenmaiden talouksia nostamalla maiden kokonaisveroastetta. Samalla EU:n kilpailukykyä ei voi vahingoittaa suhteettomasti verrattuna muihin merkittäviin maailmantalouksiin. Valiokunta painottaa, että elpymisrahaston on oltava kertaluonteinen. Tästä syystä vaadimme, että hallitus edistää toimia, jotka parantavat jäsenmaiden velkakestävyyttä. Tämä on ensisijaisen tärkeää, ja Valiokunta onkin siksi toistuvasti peräänkuuluttanut velkajärjestelymekanismin käyttöönottoa sekä tiukkaa ehdollisuutta ja selkeitä kriteereitä elpymisrahastolle.Suomessa on kansainvälisessä vertailussa yksi maailman korkeimpia kokonaisveroasteita. Tämä on otettava huomioon EU:n uusien omien varojen käsittelyssä. Valiokunta vaatii rehellistä keskustelua siitä, miten EU:n omien varojen luominen hoidetaan siten, ettei suomalaisten verotaakka kokonaisuudessaan kasva entisestään. Suomalaisten verotaakka ei saa kasvaa mahdollisten uusien EU-maksujen ja -verojen takia. Hallituksen on laadittava konkreettinen esitys, miten työn ja riskinoton verottamista kevennetään samassa suhteessa uusien EU-tason verojen ja maksujen kanssa niin, ettei EU:n omien varojen järjestelmään tuotavien uusien omien varojen maksurasite nosta Suomen kokonaisveroastetta.Valiokunta katsoo, että komission esittämistä EU:n uusista tulolähteistä muovivero ja päästökauppajärjestelmän laajentaminen ovat Suomelle edullisia tapoja kasvattaa EU:n omia varoja. Hiilitullimekanismi on myös valiokunnan mukaan kehittämiskelpoinen esitys, sillä se estäisi epäreilun hyödyn sellaisilta tuontitavaroilta, joiden tuotannon päästöistä ei ole maksettu. Hiilitullien kautta voitaisiin myös sitouttaa EU:n ulkopuolisia kauppakumppaneita yhteisiin globaaleihin ilmastolinjauksiin.Valiokunta katsoo, etteivät EU:n laajuiset digivero ja finanssitransaktiovero ole Suomelle edullisia. Digivero voi vaikuttaa kielteisesti Suomen asemaan ja talouteen. Komissio teki jo vuonna 2018 esityksen EU-tason digiverosta. Valtiovarainministeri Orpo totesi silloin, että mikäli komission digiveroesitys hyväksyttäisiin, menettäisivät Suomi ja muut Pohjoismaat verotuloja, mutta isot EU-maat, kuten Ranska, olisivat saamapuolella. Komission esitys perustui tuolloin ajatukseen, että digipalvelun käyttäjän sijaintivaltiolla olisi verotusoikeus. Suomi on aiemmin ollut sitä mieltä, että yritystoiminnasta tulisi maksaa veroja sieltä, missä arvo syntyy. Valiokunta ei pidä finanssitransaktioveroa tarkoituksenmukaisena tapana lisätä EU:n omia varoja. Vero voisi karkottaa pääomia EU:n ulkopuolisiin finanssikeskuksiin. Veron käyttöönottoon sisältyy huomattavia epävarmuuksia erityisesti Britannian EU-eron ja Lontoon Cityn finanssikeskuksen siirtymisen EU:n ulkopuolelle takia.Elpymisrahaston on oltava kertaluontoinen. EU:n budjettia ei saa tulevaisuudessa rahoittaa lainarahalla. Kertaluontoisuuden varmistamiseksi on sovittava, miten uusien omien varojen järjestelmä sovitetaan yhteen jäsenmaksujärjestelmän kanssa sen jälkeen, kun lainat on maksettu loppuun. Valiokunta pitää tavoiteltavana sitä, että jäsenmaksut alenevat samassa suhteessa kuin uusien varojen kautta kertyy varoja Euroopan unionille olettaen, että sen tehtävät säilyvät nykyisen kaltaisina. Valiokunta katsoo, että hallituksen tulisi tarkasti selvittää, miten mahdolliset uudet omat varat vaikuttaisivat Suomen verokertymiin.Lopuksi valiokunta edellyttää, että hallitus edistää velkajärjestelymekanismin käyttöönottoa EU-tasolla. Se kannustaisi jäsenmaita alentamaan velkatasojaan, jotta EU:ssa voidaan keskittyä niihin asioihin, jotka aidosti tuottavat lisäarvoa. EU-tason ratkaisujen tulee kannustaa jäsenmaita rakenteellisiin uudistuksiin ja kilpailukyvyn lisäämiseen. Oikeusvaltioperiaatetta ei voida nähdä erillisenä kokonaisuutena, vaan sen noudattaminen tulisi olla ehtona EU-rahoituksen saamiselle. Eurooppa-neuvostossa neuvotellun tukipaketin yhdistäminen oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen on liian laveasti muotoiltu. Valiokunta edellyttää täsmällisemmät päätökset, että oikeusvaltioperiaatteen toteutumista voidaan tosiasiallisesti ja kaikissa tilanteissa valvoa tehokkaasti. EU:n rahoitusratkaisujen ja erityisesti Suomen osuuden niissä tulee olla yhteensovitettavissa Suomen eduskunnan ja perustuslakivaliokunnan määrittelemiin raameihin.Edellä olevan perusteella esitämme, että Suomen edustajien on neuvotteluissa toimittava edellä olevan mukaisesti.". 
Ed. Essayah ehdotti, että valiokunta hyväksyy seuraavan eduskunnan kannan: "Suuri valiokunta ei hyväksy esitystä, joka johtaa yhteisvastuullisella lainanotolla perustettavaan elpymisrahastoon ja omien varojen sopimuksen muuttamiseen, sekä pitää monivuotisen rahoituskehyksen ja kriisitoimenpiteet erillään." Ehdotusta ei kannatettu ja se raukesi. 
Äänestettäessä ed. Virolaisen ehdotus hävisi ed. Mäkelän ehdotukselle äänin 6 - 5, 14 tyhjää. Ed. Mäkelän ehdotus hävisi puheenjohtajan pohjaehdotukselle äänin 14 - 6, 5 tyhjää. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 101/2020 vp: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välisen laaja-alaisen yhteistyösopimuksen neuvottelemisesta (Uzbekistanin kanssa tehtävä laaja-alainen yhteistyösopimus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty ulkoasiainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto EU:n digitaalisen rahoituksen strategiasta
Valtioneuvoston E-selvitys
A 5
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-335656
Perusmuistio: Euroopan komission tiedonanto EU:n digitaalisen rahoituksen strategiasta
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten talousvaliokuntaan. 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi ja komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (eurovinjettidirektiivin ja EETS-direktiivin muuttaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
A 6
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-336658
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi (eurovinjettidirektiivin muuttaminen)
Jatkokirjelmä UJ 45/2020 vp - U 38/2017 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten liikenne- ja viestintävaliokuntaan jatkokirjelmän UJ 45/2020 vp - U 38/2017 vp. 
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen EU/1313/2013 muuttamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 24/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 102/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
8
Valtioneuvoston kirjelmä komission ehdotuksesta EU:n petostentorjuntaohjelman perustamiseksi kaudelle 2021-2027 (EU:n petostentorjuntaohjelma)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 22/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 103/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
9
Valtioneuvoston kirjelmä komission ehdotuksesta tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä kaudeksi 2021-2027 (Perikles IV -ohjelma) sekä komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi ohjelman soveltamisen ulottamisesta muihin kuin osallistuviin jäsenvaltioihin (Perikles IV-ohjelma)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 23/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 104/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
10
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi digitaalisesta häiriönsietokyvystä rahoitusmarkkinoilla ja asetusten (EY) N:o 1060/2009, (EU) N:o 648/2012, (EU) N:o 600/2014 ja (EU) N:o 909/2014 muuttamisesta ja direktiiviksi direktiivien 2006/43/EY, 2009/65/EY, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 ja EU/2016/2341 muuttamisesta (Rahoitusmarkkinoiden digitaalinen häiriönsietokyky)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Talousvaliokunnan lausunto TaVL 26/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 105/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
11
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission lisätalousarvioesityksestä nro 9 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020 ja komission ehdotuksesta Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta (lisäbudjetti 9/2020; Euroopan unioni)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Lausuntonaan valtiovarainvaliokunta uudistaa 16.10.2020 hyväksymänsä kannanoton kirjelmän E 124/2020 vp käsittelyn yhteydessä, jossa se yhtyi valtioneuvoston kantaan. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 106/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
12
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta covid-19-pandemian johdosta toteutettavien, covid-19-rokotteiden ja covid-19-taudin in vitro –diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden arvonlisäveroa koskevien tilapäisten toimenpiteiden osalta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Lausuntonaan valtiovarainvaliokunta uudistaa 13.11.2020 hyväksymänsä kannanoton kirjelmän E 135/2020 vp käsittelyn yhteydessä, jossa se yhtyi valtioneuvoston kantaan. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 107/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
13
Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle veroalan hyvästä hallintotavasta EU:ssa ja sen ulkopuolella
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Valiokunta päätti lähettää erikoisvaliokunnan kannanoton tiedoksi valtioneuvostolle. 
14
Komission tiedonanto oikeudenmukaista ja tehokasta verotusta koskevasta toimintasuunnitelmasta elpymisstrategian tueksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Valiokunta päätti lähettää erikoisvaliokunnan kannanoton tiedoksi valtioneuvostolle. 
15
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta (Komission IV päivitys-direktiiviehdotus
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunta merkitsi saapuneeksi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Valiokunta päätti lähettää erikoisvaliokunnan kannanoton tiedoksi valtioneuvostolle. 
16
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita (asetus EU:n talousarvion suojaamisesta oikeusvaltiopuutteilta)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
Merkittiin saapuneeksi lakivaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. UJ 41/2020 vp - U 40/2018 vp 
17
Valtioneuvoston selvitys: Komission laajentumispaketti 2020: yleinen osuus ja maakohtaiset arviot
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. E 127/2020 vp 
18
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus asetukseksi tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin 6 päivänä syyskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1367/2006 muuttamisesta; Århus asetuksen muutos
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi lakivaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. E 137/2020 vp 
19
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Covid-19-rokotusstrategioihin ja covid-19-rokotteiden käyttöönottoon liittyvistä valmistelutoimista
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
20
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto kestävyyttä edistävästä kemikaalistrategiasta
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
21
Euroryhmä, valtiovarainministerien (ECOFIN) epävirallinen videokokous 5.-6.10.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-320236
EU-maiden valtiovarainministerien epävirallinen videokokous 6.10.2020 ja euroryhmän videokokous 5.10.2020
A 21
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Matti
Vanhanen
avustajinaan paikan päällä:alivaltiosihteeri Leena Mörttinenerityisavustaja Riikka Pakarinenja avustajinaan Teamsin kautta:finanssineuvos Susanna Ikonenfinanssineuvos Tiina Maisala neuvotteleva virkamies Tuukka Taipalevaltiovarainministeriö 
Merkittiin raportti saapuneeksi. 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
22
Valtiovarainministerien (ECOFIN) ja Euroryhmän epävirallinen videokokous 3.-4.11.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-330209
Valtiovarainministerien (ECOFIN) epävirallinen videokokous 4.11.2020 ja euroryhmä 3.11.2020; Yhteenvetoraportti
A 22
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Matti
Vanhanen
avustajinaan paikan päällä:alivaltiosihteeri Leena Mörttinenerityisavustaja Riikka Pakarinenja avustajinaan Teamsin kautta:finanssineuvos Susanna Ikonenfinanssineuvos Tiina Maisala neuvotteleva virkamies Tuukka Taipalevaltiovarainministeriö 
Merkittiin raportti saapuneeksi. 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
23
Euroryhmän ja laajennetun euroryhmän videokokoukset 30.11.2020, Valtiovarainministerien (ECOFIN) epävirallinen videokokous 1.12.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 23
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Matti
Vanhanen
avustajinaan paikan päällä:alivaltiosihteeri Leena Mörttinenerityisavustaja Riikka Pakarinenja avustajinaan Teamsin kautta:finanssineuvos Susanna Ikonenfinanssineuvos Tiina Maisala neuvotteleva virkamies Tuukka Taipalevaltiovarainministeriö 
Ministeri Vanhanen esitteli ministerikokousten asiat sekä antoi erikseen lausunnon asiasta E 138/2020, joka käsiteltiin seuraavassa pöytäkirjan kohdassa. Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Kauma, Ovaska, Vähämäki, Essayah ja Koskinen. Ministeri Vanhanen sekä alivaltiosihteeri Mörttinen vastasivat puheenvuoroihin. 
Valtiovarainministerien (ECOFIN) epävirallinen videokokous 1.12.2020 
1.Hallinnollista yhteistyötä verotuksen alalla koskevan neuvoston direktiivin muuttaminen (DAC 7) (U 42/2020 vp) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston asialistalla. 
2.Pankkiunionin vahvistaminen 
3.Muut asiat 
4.Päätelmät komission pääomamarkkinaunionia koskevasta toimintasuunnitelmasta (E 141/2020 vp) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston asialistalla. 
5.Taloustilanne ja eurooppalainen ohjausjakso 2021s. 14 
a)komission syysennuste 
b)hälytysmekanismiraportti 2021 ja suositus euroalueen talouspolitiikasta 
6.Kansainväliset asiat: velkahelpotus s. 20 
a)Ylimääräisen G20 valtiovarainministerien ja keskuspankkien pääjohtajien 13.11.2020 pidetyn kokouksen seuranta 
b)Päätelmät 
7.Kansainvälinen verotus (E 80/2020 vp) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston asialistalla. 
8.Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus Euroopan unionin talousarvion täytäntöönpanosta varainhoitovuodelta 2019 
9.Muut asiat 
Euroryhmän ja laajennetun euroryhmän videokokoukset 30.11.2020 
•IMF:n artikla IV konsultaatio euroalueella 
•Ohjelman jälkeinen valvonta: Kypros (9. raportti), Portugali (12. raportti), Irlanti (13. raportti) ja Espanja (14. raportti) 
•Kreikka – 8. tiukennetun valvonnan raportti ja velkahelpotustoimet 
•Alustavat talousarviosuunnitelmat: Komission lausunnot ja tiedonanto – esittely 
Euroryhmän videokokous laajennetussa kokoonpanossa: 
•Pankkiunionin edelleen vahvistaminen – Yhteisen eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän korkean tason työryhmän väliraportti 
•EVM-sopimus ja yhteinen kriisinratkaisurahasto 
a)EVM-sopimuksen uudistus 
a)EVM-sopimuksen uudistus 
b)Riskien vähentymisen arviointi liittyen yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn mahdolliseen aikaistettuun käyttöönottoon 
•Joulukuun eurohuippukokouksen valmistelu 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
24
Valtioneuvoston selvitys: Pankkisektorin riskien vähenemisarvio ja yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunta merkitsi saapuneeksi perustuslakivaliokunnan kannanoton: Perustuslakivaliokunta viittaa aikaisempiin yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistetusta käyttöönotosta ja muutoksista valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä antamiinsa lausuntoihin (PeVL 14/2019 vp, PeVL 5/2020 vp, PeVL 19/2020 vp) ja toistaa niissä esittämänsä kannanotot. 
Valtiovarainvaliokunnan lausunto VaVL 6/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Talousvaliokunnan lausunto TaVL 28/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Ed. Mäkelä ed Vähämäen kannattamana ehdotti, että valiokunta hyväksyy seuraavan eduskunnan kannan: "Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle pankkisektorin riskien vähenemisarviosta ja yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistetusta käyttöönotosta (E 138/2020) on osa talous- ja rahaliiton (EMU) syventämistä ja käsittelee kriisinratkaisurahaston aikaistettua käyttöönottoa sisältäen valtioneuvoston sekä Euroopan komission, Euroopan keskuspankin sekä yhteisen kriisinratkaisuneuvoston tekemät riskien vähenemisarviot.Keskeiset poliittisesti arvioitavat asiat ovat Suomen pankkisektorin koko suhteessa bruttokansantuotteeseen ja siitä aiheutuvat riskit, sijoittajavastuun toteutuminen (MREL-vaateet) sekä näin ollen Suomen budjettisuvereniteetista huolehtiminen, kotivaltioriskien suuruus, luottolaitosten taserakenteiden muutokset, riskien muutoksen jatkuva arviointi ja erityisesti arvio siitä, osaammeko tunnistaa mahdolliset riskikeskittymien syntymiset.Suomen viime vuosien aikana kasvaneen pankkisektorin suuri koko suhteessa maamme bruttokansantuotteeseen (n. 375 %) on pidettävä varautumisjärjestelyn aikaistettua käyttöönottoa ja vakausmaksuja koskevan sopimuksen muuttamista puoltavana tekijänä rahoitussektorin vakauden näkökulmasta.Suomen pankkisektorin suuri koko johtuu kuitenkin Nordean pääkonttorin sijainnista Suomessa. Pankkitoiminnan määrä maassamme ei ole poikkeuksellisen suurta. Lisäksi suomalaispankkien katsotaan yleisesti olevan vakavaraisessa kunnossa. Sen sijaan todennäköisimmät saajapankit ja -maat olisivat edelleen Välimerellä. Aikaistettu käyttöönotto olisi Nordeaan vedoten perusteltua vain jos olisi syytä olettaa Nordean olevan isäntävaltiolleen korkeariskinen pankki.Keskeinen osa sijoittajavastuun toteutumista on pankeille asetettava tappionsietokykyvaatimus eli omien varojen ja hyväksyttävien velkojen vähimmäisvaatimus MREL. Tämän vaatimuksen tarkoituksena on varmistaa, että pankeilla on riittävästi omia varoja ja sellaisia velkainstrumentteja, joita voidaan kriisinratkaisutilanteessa joko muuntaa uudeksi pääomaksi tai kirjata alas tappioiden kattamiseksi. Valiokunta näkee ongelmallisena erityisesti MREL-vaatimusten siirtymäajat, jotka ovat pankin koosta riippuen 1.1.2022 tai 1.1.2024 asti ja jopa tätä myöhemmin. Tämä mahdollistaa tilanteen, jossa ne pankit, joiden tulisi täyttää vaatimukset, pääsevät vapaamatkustajaksi siirtymäkauden ajaksi, jos kriisinratkaisurahasto otetaan aikaistetusti käyttöön. Uuden sääntelyn tulkinnasta on lisäksi erimielisyyttä komission, jäsenvaltioiden ja kriisinratkaisuviranomaisten kesken.Asiantuntijalausuntojen ja markkinatietojen perusteella on ilmeistä, että valiokunnan ja valtioneuvoston aiemmin edellyttämä pankkien vakavaraisuuden kohentaminen on jäänyt tekemättä. Järjestelemättömien luottojen määrä on laskenut, mutta tavoitteista ollaan vielä kaukana. Koronakriisin talousvaikutukset ulottuvat pankkeihin viiveellä, mutta jo nyt on selvää, että pankkien tila tulee pian olemaan selvästi heikompi kuin mitä se oli ennen koronaa. Pelkästään yritystukien varassa juuri ja juuri selviytyvät erittäin velkaiset ns. zombie-yritykset saattavat aiheuttaa huomattavia luottotappioita.Potentiaalisesti kriisiytyvien pankkien sijainnit ovat voimakkaan epäsymmetriset. Pankkisektori on heikko esimerkiksi Italiassa ja Kreikassa, ja suurten pankkimaiden Saksan ja Ranskan pankit ovat näiden heikkojen pankkialueiden suuria luotottajia. Pankkien kohtalonyhteyttä kotivaltioihinsa ei ole saatu purettuaYhteisvastuujärjestelyistä ja etenkin niiden aikaistamisesta hyötyisivät siis kohtuuttomasti ne maat, joiden pankkisektori todennäköisimmin tukia tarvitsisi - ja vähiten Suomen kaltainen maa, jonka pankkisektori ei näköpiirissä olevissa skenaarioissa tulisi tukea tarvitsemaan, mutta joutuisi maksamaan muiden maiden pankkien tukemisesta. Nyt käytettävissä olevilla tiedoilla pankkien tilasta on vain vähän merkitystä koronaepidemian puhjettua. On todennäköistä, että rajoitustoimien ja kysynnän laskun myötä vaikeuksiin on ajautunut lukuisia yrityksiä, mutta tilapäisten kriisinhoitotoimien johdosta nämä vaikeudet eivät vielä ole realisoituneet koko painollaan. Yrityksille myönnetyt lyhennysvapaat ja pankkien pääomavaatimusten hetkellinen höllentäminen ovat toki helpottaneet itse kriisiä ja estäneet esimerkiksi tarpeettomia likviditeettipulan aiheuttamia konkursseja, mutta joissakin tapauksissa toimenpiteillä on vain lykätty väistämätöntä. Valiokunnan mielestä on pidettävä todennäköisenä, että ainakin järjestelemättömien luottojen määrä tulee kasvamaan, kun tilapäisiä tukitoimia ja poikkeusjärjestelyjä puretaan. Pankkien tila etenkin Etelä-Euroopassa tiedettiin heikoksi, ja kun maailman ja Euroopan taloudet alkoivat osoittaa hidastumisen merkkejä 2019, alettiin pelätä heikoimpien pankkien kaatumista ja sen heijastevaikutuksia, jopa ketjureaktion mahdollisuutta. Valiokunnan näkemyksen mukaan oikea ratkaisu olisi ensin pääomittaa, fuusioida tai sulkea heikot pankit, mutta siihen tarvittaisiin rahaa. Kiirehtimisessä ei ole kyse yhteisvastuujärjestelmällä luottamuksen rakentamisesta eurooppalaisia pankkeja kohtaan. Kiirehtimisessä on kyse yhteiskassan keräämisestä etelä-Euroopan pankkien tukemista varten.Valiokunta vastustaa pankkien yhteisvastuuta mahdollisen pankkikriisiin kustannuksista ja erityisesti vararahoitusjärjestelmän käyttöönoton kiirehtimistä. Ehdotettujen muutosten myötä pankkisektorin yhteisvastuu aikaistuisi aikaisemmin sovitusta noin kahdella vuodella ja näin ajallisesti rajatusti lisäisi sellaisten kansallisen pankkisektorin riskejä, jotka liittyvät kotimaisen ja muiden jäsenvaltioiden pankkisektorien taloudellisten asemien välisiin eroihin.Valiokunta suhtautuu hyvin kielteisesti myös mahdolliseen valtiosopimuksen muuttamiseen. Esillä olleet valtiosopimuksen muutosehdotukset merkitsisivät ylimääräisiä jälkikäteisiä vakausmaksuja muissa euromaissa tapahtuvien pankkikriisien takia. Asiantuntija-arvioiden mukaan maksut voivat yltää useisiin satoihin miljooniin euroihin. Eräs esitetty arvio on 216 miljoonaa euroa kolmesti vuodessa kolmen vuoden ajan, yhteensä 1,9 miljardia euroa.Edellä mainituin perustein valiokunta ei voi hyväksyä ehdotettuja muutoksia valtiosopimukseen, koska ne tulevat lisäämään suomalaisten pankkien maksuvelvoitteita.". 
Ed. Essayah ehdotti, että valiokunta hyväksyy seuraavan eduskunnan kannan: "Suuri valiokunta ei hyväksy esitystä, koska riskien väheneminen ei ole selvityksessä esitettyjen arvioiden perusteella edennyt merkittävästi ja valtiosopimuksen muuttamisen nettovaikutus suomalaiselle pankkisektorille on negatiivinen eikä vaikutuksia Suomen vakuusjärjestelyihin ole esityksessä tuotu esille. ." Ehdotus raukesi kannattamattomana. 
Ed. Kauma ed Virolaisen kannattamana ehdotti, että valiokunta hyväksyy seuraavan eduskunnan kannan: "Suuri valiokunta ei hyväksy esitystä, koska riskien väheneminen ei ole selvityksessä esitettyjen arvioiden perusteella edennyt merkittävästi ja valtiosopimuksen muuttamisen nettovaikutus suomalaiselle pankkisektorille on negatiivinen eikä vaikutuksia Suomen vakuusjärjestelyihin ole esityksessä tuotu esille. ". 
Äänestettäessä ed. Kauman ehdotus voitti ed Mäkelän ehdotuksen äänin 5 - 6, 14 tyhjää. Puheenjohtajan pohjaehdotus voitti ed. Kauman ehdotuksen äänin 14 - 11. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 108/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokuntien kannanottojen mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
25
Euroopan unionin neuvoston kokous 8.-9.10.2020 (Oikeusministerien epävirallinen videokokous 9.10.)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-335456
EU-maiden oikeusministereiden epävirallinen videokonferenssi 9.10.2020
A 25
Raportointi 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Anna-Maja
Henriksson
avustajaan paikan päälläyksikönpäällikkö Eeva Aittoniemioikeusministeriö 
Merkittiin raportti saapuneeksi. 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
26
Oikeusministereiden epävirallinen videokokous 2.12.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 26
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Anna-Maja
Henriksson
avustajaan paikan päälläyksikönpäällikkö Eeva Aittoniemioikeusministeriö 
Ministeri Henriksson esitteli ministerikokouksen valmistelut. Puheenvuoron käyttivät ed. Biaudet, Immonen ja Kauma. Ministeri Henriksson sekä yksikönpäällikkö Aittoniemi vastasivat puheenvuoroihin. 
1.Asetusehdotus saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin sovellettavasta laista (U 16/2018 vp) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston asialistalla. 
2.Oikeusalan terrorismin vastaiset toimet (muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät E 140/2020 vp, E 94/2020 vp) 
3.Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustaminen (U 64/2013 vp) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston asialistalla. 
1. Oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvät kehityskulut oikeusalalla (E 17/2019 vp, E 20/2017 vp, E 106/2017 vp, E 122/2020 vp) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston asialistalla. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
27
Terveysministereiden epävirallinen videokokous (Maailman terveysjärjestön WHO:n reformi) 2.10.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-318897
EU; terveys; terveysministereiden epävirallinen videokokous (Maailman terveysjärjestön WHO:n reformi) 2.10.2020
A 27
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Krista
Kiuru
avustajinaan Teamsin kautta:erityisasiantuntija Sari Vuorinen neuvotteleva virkamies Ulla Närhi sosiaali- ja terveysministeriö 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
28
Epävirallinen terveysministereiden videokokous 30.10.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-332919
EU; terveys; terveysministereiden epävirallinen videokokous (Maailman terveysjärjestön WHO:n vahvistaminen) 30.10.2020
A 28
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Krista
Kiuru
avustajinaan Teamsin kautta:erityisasiantuntija Sari Vuorinen neuvotteleva virkamies Ulla Närhi sosiaali- ja terveysministeriö 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
29
Epävirallinen terveysministereiden videokokous 2.12.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 29
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Krista
Kiuru
Ministeri Kiuru esitteli ministerikokouksen valmistelut. Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Holopainen. Ministeri Kiuru vastasi puheenvuoroihin. 
avustajinaan Teamsin kautta:erityisasiantuntija Sari Vuorinen neuvotteleva virkamies Ulla Närhi sosiaali- ja terveysministeriö 
1)Pandemiatilanne ja siihen vastaaminen 
a) Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC:n informaatio 
b) Neuvoston päätelmät covid-19 –opetuksista terveydessä 
c) Eurooppalainen terveysunioni 
2)Eurooppalainen lääkestrategia 
3)Muut asiat 
a)(mahd.) Terveysteknologian arviointia koskeva asetusehdotus (HTA) 
b)(mahd.) Terveysalan toimintaohjelman perustamista kaudeksi 2021-2027 koskeva  
asetusehdotus (EU4HEALTH) 
c)EU:n syöväntorjuntasuunnitelma 
d) Lääkinnällisiä laitteita koskevien asetuksien toimeenpano 
e)Yhteenveto neuvoston tapahtumista terveyden alalla Saksan puheenjohtajuuskaudella 
f)Tulevan puheenjohtajavaltion ohjelma 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
30
Työ- ja sosiaaliministereiden epävirallinen videokonferenssi 3.12.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 30
Valmistelu 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
31
Epävirallinen kaupunkiasioista ja alueellisesta koheesiosta vastaavien ministereiden videokokous 30.11. – 1.12.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 31
Valmistelu 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
32
Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluministereiden epävirallinen videokokous 30.11.-1.12.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 32
Valmistelu 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
33
Eurooppaministerien epävirallinen videokokous 1.12.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 33
Valmistelu 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
34
Valtioneuvoston selvitys: EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 25/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Päätettiin jatkaa käsittelyä työjaoston kaikille jäsenille avoimessa, myös etäyhteyksin saavutettavissa olevassa kokouksessa keskiviikkona 2.12.2020 klo 13.00. 
35
Muut asiat
- Virtuaalinen COSAC-istunto järjestetään ma 30.11 (klo 10-16.00 Suomen aikaa) - ti 1.12 (klo 10-13.45). 
36
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 4.12.2020 klo 13.30 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Peter
Saramo
Viimeksi julkaistu 30.11.2020 9.52