Pöytäkirja
SuVP
6
2020 vp
Suuri valiokunta
Perjantai 21.2.2020 klo 13.30—14.57
Läsnä
puheenjohtaja
Satu
Hassi
vihr
1. varapuheenjohtaja
Jani
Mäkelä
ps
2. varapuheenjohtaja
Merja
Kyllönen
vas
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Ritva
Elomaa
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain)
jäsen
Sari
Essayah
kd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
jäsen
Maria
Guzenina
sd
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Olli
Immonen
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (12 osittain)
jäsen
Ville
Kaunisto
kok
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk (10, 11) (9, 12 osittain)
jäsen
Suna
Kymäläinen
sd (10, 11) (9, 12 osittain)
jäsen
Lulu
Ranne
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (13 osittain)
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok () (9 osittain)
jäsen
Anne-Mari
Virolainen
kok
varajäsen
Sanna
Antikainen
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (13 osittain)
varajäsen
Mai
Kivelä
vas
varajäsen
Pasi
Kivisaari
kesk (10, 11, 12) (9, 13 osittain)
varajäsen
Matias
Marttinen
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
varajäsen
Matias
Mäkynen
sd
varajäsen
Jouni
Ovaska
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
varajäsen
Jenna
Simula
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
varajäsen
Hussein
al-Taee
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14) (10, 12 osittain)
varajäsen
Ben
Zyskowicz
kok (10, 11, 12, 13, 14) (9 osittain)
varajäsen
Peter
Östman
kd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
Mats
Löfström
r
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 24 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunta merkitsi saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan kannanoton:”Ulkoasiainvaliokunta pitää tärkeänä sitä, että yleisten asioiden neuvosto tekee kokouksessaan 25.2. päätöksen neuvottelujen käynnistämisestä EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Valiokunta painottaa, että sopimusneuvotteluissa tulisi pyrkiä mahdollisimman läheisen, laaja-alaisen, kunnianhimoisen ja tasapuoliset toimintaedellytykset turvaavan sopimuksen saavuttamiseen. Tämän tavoitteen mahdollistaminen edellyttää, että komissio valtuutetaan aloittamaan neuvottelut viivytyksettä. Valiokunta toteaa, että se tulee seuraamaan neuvottelujen edistymistä säännönmukaisesti tulevissa kokouksissaan." 
Valiokunta päätti lähettää erikoisvaliokunnan kannanoton tiedoksi valtioneuvostolle. 
Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Mäkelä ja Elomaa. 
Keskustelun aikana puheenjohtaja Hassi esitteli työjaoston pohjaesityksen eduskunnan kannaksi: "Suurella valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan. Valiokunta pitää perusteltuna Euroopan unionin asettamaa tavoitetta saavuttaa Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa kokonaisvaltainen, kunnianhimoinen ja laaja-alainen kumppanuus talouden, kauppasuhteiden, sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden sekä ulkosuhteiden alalla valtioneuvoston kirjelmässä E 6/2020 vp esitetyissä kysymyksissä. Keskeisinä unionin puolelta neuvotteluja ohjaavina tavoitteina ja periaatteina tulee olla Eurooppa-neuvoston aikaisempien linjausten mukaisesti sopimusosapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien tasapaino, tasapuolisten toimintaedellytysten ja kilpailuolosuhteiden varmistaminen, työelämän normien ja sosiaalisen suojelun sekä ympäristön- ja eläinsuojelun korkea taso, sisämarkkinoiden ja tulliliiton yhtenäisyys, neljän vapauden jakamattomuus, unionin päätöksenteon ja oikeusjärjestyksen riippumattomuus sekä sääntöperusteisen kansainvälisen järjestelmän tukeminen ja ihmisoikeuksien turvaaminen. Tavoitteena tulee olla myös lentoliikennejärjestelyjen sujuvuuden turvaaminen. Lisäksi ilmastonmuutoksen torjunnan on oltava olennainen osa suunniteltua kumppanuutta Pariisin sopimuksen velvoitteiden mukaisesti. Valiokunta uudistaa arvionsa siitä, että Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eron vaikutukset Suomelle liittyvät erityisesti talouteen, lentoliikenteeseen, kauppaan ja suomalaisten arkeen Yhdistyneessä kuningaskunnassa (SuVL 1/2018 vp). Vaikka Yhdistyneelle kuningaskunnalla ei voi Schengen –alueen ulkopuolisena kolmasmaana olla jatkossa samoja etuja ja oikeuksia kuin jäsenvaltioilla, Suomen edun mukaista on, että UK:n EU- eron aiheuttamat haitat minimoidaan, ja että sen tuleva suhde unioniin olisi vähintään yhtä suotuisa kuin muiden unionin ulkopuolisten kumppaneiden. Valiokunta kiinnittää lisäksi valtioneuvoston huomiota asiassa annettuun ulkoasiainvaliokunnan kannanottoon." 
Ed. Mäkelä esitti ed. Elomaan kannattamana, että pohjaesitystä muutettaisiin siten, että sen toisesta virkkeestä poistettaisiin sanat ” neljän vapauden jakamattomuus”, ja että esityksen virke ”Lisäksi ilmastonmuutoksen torjunnan on oltava olennainen osa suunniteltua kumppanuutta Pariisin sopimuksen velvoitteiden mukaisesti.” poistettaisiin kokonaisuudessaan ja se korvattaisiin virkkeellä ”Neuvotteluissa tulee myös huomioida kansallisvaltioiden kahdenväliset suhteet ja kansallinen lainsäädäntö.” Ed. Mäkelän muutosesityksistä äänestettiin pohjaesitystä vastaan. 
Pohjaesitys hyväksyttiin muuttamattomana äänin 18—6, (-tyhjiä). 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 4/2020 vp: Suurella valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan. Valiokunta pitää perusteltuna Euroopan unionin asettamaa tavoitetta saavuttaa Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa kokonaisvaltainen, kunnianhimoinen ja laaja-alainen kumppanuus talouden, kauppasuhteiden, sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden sekä ulkosuhteiden alalla valtioneuvoston kirjelmässä E 6/2020 vp esitetyissä kysymyksissä. Keskeisinä unionin puolelta neuvotteluja ohjaavina tavoitteina ja periaatteina tulee olla Eurooppa-neuvoston aikaisempien linjausten mukaisesti sopimusosapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien tasapaino, tasapuolisten toimintaedellytysten ja kilpailuolosuhteiden varmistaminen, työelämän normien ja sosiaalisen suojelun sekä ympäristön- ja eläinsuojelun korkea taso, sisämarkkinoiden ja tulliliiton yhtenäisyys, neljän vapauden jakamattomuus, unionin päätöksenteon ja oikeusjärjestyksen riippumattomuus sekä sääntöperusteisen kansainvälisen järjestelmän tukeminen ja ihmisoikeuksien turvaaminen. Tavoitteena tulee olla myös lentoliikennejärjestelyjen sujuvuuden turvaaminen. Lisäksi ilmastonmuutoksen torjunnan on oltava olennainen osa suunniteltua kumppanuutta Pariisin sopimuksen velvoitteiden mukaisesti. Valiokunta uudistaa arvionsa siitä, että Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eron vaikutukset Suomelle liittyvät erityisesti talouteen, lentoliikenteeseen, kauppaan ja suomalaisten arkeen Yhdistyneessä kuningaskunnassa (SuVL 1/2018 vp). Vaikka Yhdistyneelle kuningaskunnalla ei voi Schengen –alueen ulkopuolisena kolmasmaana olla jatkossa samoja etuja ja oikeuksia kuin jäsenvaltioilla, Suomen edun mukaista on, että UK:n EU- eron aiheuttamat haitat minimoidaan, ja että sen tuleva suhde unioniin olisi vähintään yhtä suotuisa kuin muiden unionin ulkopuolisten kumppaneiden. Valiokunta kiinnittää lisäksi valtioneuvoston huomiota asiassa annettuun ulkoasiainvaliokunnan kannanottoon 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Merkittiin saapuneeksi puolustusvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. UJ 2/2020 vp - U 45/2018 vp 
Merkittiin saapuneeksi tulevaisuusvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Merkittiin saapuneeksi tarkastusvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
5
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
E-jatkokirjelmä
E-jatkokirjelmä
E-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Merkittiin saapuneeksi tulevaisuusvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Merkittiin saapuneeksi tarkastusvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi tulevaisuusvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi"
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi tulevaisuusvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
8
Valtioneuvoston selvitys: EU/UTP: Eduskunnan tiedottaminen Suomen vaikuttamisesta EU:n Afrikka-suhteita koskevaan tiedonantoon
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi tulevaisuusvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
9
Komissaari Jutta Urpilaisen kuuleminen
Valiokunnassa oli kuultavana: 
komissaari
Jutta
Urpilainen
Avustajanaan:Antti PeltomäkiEuroopan komission Suomen-edustuston päällikköArto Virtanenkabinetin jäsen 
Komissaari Urpilaisen puheenvuoron jälkeen puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Satonen, Wallinheimo, Virolainen, Mäkelä, Guzenina, Kyllönen, Suomela, Biaudet, Holopainen, Kaunisto, al-Taee, Elomaa ja Mäkynen. Komissaari Urpilainen vastasi puheenvuoroihin. 
10
Euroopan unionin neuvoston kokous 28.-29.11.2019 (kilpailukykyneuvosto 28.-29.11.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-280585
Kilpailukykyneuvosto 28.-29.11.2019
A 10
Raportointi 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ministeri
Mika
Lintilä
ministeri
Tuula
Haatainen
Avustajinaan:Timo Haapalehtojohtava asiantuntija työ- ja elinkeinoministeriöHannele Timonenjohtava asiantuntija työ- ja elinkeinoministeriöMaija Heikkiläasiantuntija työ- ja elinkeinoministeriöVenja Henningsenerityisasiantuntijatyö- ja elinkeinoministeriö 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
11
Epävirallinen kilpailukykyministereiden (tutkimus) kokous 3.-4.2.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-285319
Epävirallinen kilpailukykyneuvosto 3.-4.2.2020; Tutkimus ja innovaatiot; Zagreb
A 11
Raportointi 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ministeri
Mika
Lintilä
ministeri
Tuula
Haatainen
Avustajinaan:Timo Haapalehtojohtava asiantuntija työ- ja elinkeinoministeriöHannele Timonenjohtava asiantuntija työ- ja elinkeinoministeriöMaija Heikkiläasiantuntija työ- ja elinkeinoministeriöVenja Henningsenerityisasiantuntijatyö- ja elinkeinoministeriö 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
12
Euroopan unionin neuvoston kokous 27.-28.2.2020 (Kilpailukykyneuvosto 27.-28.2.2020)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 12
Valmistelu 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ministeri
Mika
Lintilä
ministeri
Tuula
Haatainen
Avustajinaan:Timo Haapalehtojohtava asiantuntija työ- ja elinkeinoministeriöHannele Timonenjohtava asiantuntija työ- ja elinkeinoministeriöMaija Heikkiläasiantuntija työ- ja elinkeinoministeriöVenja Henningsenerityisasiantuntijatyö- ja elinkeinoministeriö 
Ministerit Haatainen ja Lintilä esittelivät kokouksen asialistan. Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi, Suomela ja Holopainen. Ministerit Haatainen ja Lintilä vastasivat puheenvuoroihin. 
Asialista: 
- A-kohtien hyväksyminen 
SISÄMARKKINAT JA TEOLLISUUS 
- Euroopan vihreän kehityksen ohjelma – siirtyminen ilmastoneutraaliuteen ja kiertotalouteen (E 61/2019 vp) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston (Kilpailukykyneuvosto 27.-28.2.2020, EUN 7/2020 vp) asialistalla. 
- Päätelmät paremmasta sääntelystä "Kilpailukyvyn sekä kestävän ja osallistavan kasvun varmistaminen" 
- Eurooppalainen ohjausjakso – Sisämarkkinoiden toimivuusraportti asiat 
- Muut asiat: (a) Komission työohjelma 2020 (Sisämarkkinoita ja teollisuutta koskevat näkökohdat) ja (b) Tšekin yritysten sisämarkkinoiden esteitä koskevan tutkimuksen tulokset ja kansainvälisen konferenssin "EU:n sisämarkkinat pk-yritysten näkökulmasta” päätelmät (Praha, 16. tammikuuta 2020) 
TUTKIMUS 
- Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) strateginen innovaatio-ohjelma (U 70/2018 vp) 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan. 
- Strateginen lähestymistapa kansainväliseen yhteistyöhön tutkimuksessa ja innovoinnissa; Horisontti Eurooppa -puiteohjelma (U 70/2018 vp) 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan. 
- Muut asiat 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
13
Euroopan unionin neuvoston kokous 25.2.2020 (Yleisten asioiden neuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 13
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
valtiosihteeri
Olli
Koski
valtioneuvoston kanslia
Avustajanaan:Heli SiivolaEU-erityisasiantuntijavaltioneuvoston kansliaSilja PasanenEU-erityisasiantuntijavaltioneuvoston kansliaMarkku Lampinenlähetystöneuvosulkoministeriö 
Valtiosihteeri Koski esitteli kokouksen asialistan. Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Virolainen ja Arhinmäki. Valtiosihteeri Koski ja lähetystöneuvos Lampinen vastasivat puheenvuoroihin. 
Asialista: 
- A-kohtien luettelon hyväksyminen 
- (mahd.) Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 (E 29/2018 vp, U 45/2018 vp) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston (Yleisten asioiden neuvosto 25.2.2020, EUN 8/2020 vp) asialistalla. 
- 26. ja 27. maaliskuuta 2020 kokoontuvan Eurooppa-neuvoston valmistelu 
- Lainsäädäntötyön suunnittelu: (a) Komission työohjelma vuodelle 2020 ja (b) Yhteinen julistus lainsäädäntöprioriteeteista ja monivuotisesta ohjelmasuunnittelusta 
- (mahd.) Laajentuminen sekä vakautus- ja assosiaatioprosessi (E 5/2020 vp) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston (Yleisten asioiden neuvosto 25.2.2020, EUN 8/2020 vp) asialistalla. 
- EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan suhteet (E 6/2020 vp): a) Neuvoston päätös luvan antamisesta aloittaa neuvottelut uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa ja b) EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan suhde – seuraavat vaiheet 
Todettiin, että suuri valiokunta hyväksyi asiaissa eduskunnan kannan edellä 3 §:ssä. 
- Muut asiat 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
14
Muut asiat
15
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 26.2.2020 klo 13.00 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
Viimeksi julkaistu 21.2.2020 15:54