Pöytäkirja
TaVP
1
2020 vp
Talousvaliokunta
Perjantai 7.2.2020 klo 11.00—12.50
Läsnä
puheenjohtaja
Juhana
Vartiainen
kok
varapuheenjohtaja
Arto
Pirttilahti
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9) (7, 10 osittain)
jäsen
Atte
Harjanne
vihr
jäsen
Mari
Holopainen
vihr
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk (7 osittain)
jäsen
Eeva
Kalli
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Pia
Kauma
kok
jäsen
Riitta
Mäkinen
sd (4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (3, 7 osittain)
jäsen
Matias
Mäkynen
sd (4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain)
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Janne
Sankelo
kok (7 osittain)
jäsen
Joakim
Strand
r (4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain)
jäsen
Hussein
al-Taee
sd (5, 6, 7, 8, 9) (4 osittain)
jäsen
Veikko
Vallin
ps
jäsen
Tuula
Väätäinen
sd (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (3 osittain)
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas
varajäsen
Olli
Immonen
ps (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (3 osittain)
varajäsen
Hilkka
Kemppi
kesk (5, 6) (4, 7 osittain)
varajäsen
Kai
Mykkänen
kok (4, 5, 6, 7) (3 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Teija
Miller
valiokuntaneuvos
Lauri
Tenhunen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 9 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin oikeuksien harjoittamisesta kansainvälisten kauppasääntöjen soveltamista ja täytäntöönpanoa varten annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 654/2014 muuttamisesta (kansainvälisten kauppasääntöjen täytäntöönpanoasetuksen muuttaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultavaksi: ulkoministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Keskuskauppakamari. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Energiayhteisön perustamissopimuksen muuttaminen
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut talousvaliokuntaan tiedoksi. 
Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta muistion sisällöstä neuvottelutekstin julkistamiseen saakka. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Ennakkokäsittely 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultavaksi: työ- ja elinkeinoministeriö, oikeusministeriö, tietosuojavaltuutettu, Energiavirasto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Gasgrid Finland Oy, Suomen Kaasuenergia Oy, Energiateollisuus ry, Biokierto ja Biokaasu ry, Suomen Kaasuyhdistys ry, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry, Suomen Omakotiliitto ry. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän talousarviovälineen rahoittaminen valtiosopimuksen kautta
Valtioneuvoston E-selvitys
Ennakkokäsittely 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultavaksi: valtiovarainministeriö, Suomen Pankki, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Palkansaajien tutkimuslaitos, professori Päivi Leino-Sandberg, työelämäprofessori Vesa Vihriälä, professori Sixten Korkman. Pyydetään kirjallinen lausunto: Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, STTK ry, Akava ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry. 
7
Kaivoslaki Nyt – Lakialoite kaivoslain muuttamiseksi
Kansalaisaloite
Lisäselvitys EDK-2020-AK-283490
KAA 7/2019 vp TaV 07.02.2020 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Asiantuntijalausunto
liite A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-283127
KAA 7/2019 vp TaV 07.02.2020 tutkijatohtori Pekka Niemelä, Itä-Suomen yliopisto Asiantuntijalausunto
liite B 7
KAA 7/2019 vp TaV 07.02.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
liite C 7
KAA 7/2019 vp TaV 07.02.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
liite D 7
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
liite
tutkijatohtori
Pekka
Niemelä
Itä-Suomen yliopisto
liite
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 
8
Toimenpidealoite pienten ydinreaktoreiden hyödyntämisen edistämisestä
Toimenpidealoite
TPA 19/2019 vp TaV 07.02.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
liite A 8
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
9
Omistajaohjaus
Valiokunnan oma asia
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultavaksi: valtioneuvoston kanslia. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
10
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Ennakkokäsittely 
Talousvaliokuntaan on saapunut ennakkokäsittelyyn jatkokirjelmä EJ 22/2019 vp - E 125/2016 vp. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
lainsäädäntöneuvos
Johannes
Leppo
valtioneuvoston kanslia
11
Toissijaisuusasioiden lista
Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. Saapunut: TS 14/2019 vp, määräaika 26.2.2020; TS 15/2019 vp, määräaika 26.2.2020. 
12
Muut asiat
Keskusteltiin parlamenttien välisestä yhteistyöfoorumista avaruusasioissa (siviili). 
Vierailu Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitraan on keskiviikkona 26.2.2020 kello 11.00-13.00. 
Vierailu Euroopan komissioon Brysselissä on 5.-6.3.2020. 
13
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 11.2.2020 klo 12.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Teija
Miller
Valiokuntaneuvos
Lauri
Tenhunen
Viimeksi julkaistu 7.2.2020 16:09