Viimeksi julkaistu 21.6.2022 13.18

Pöytäkirja TaVP 72/2022 vp Talousvaliokunta Perjantai 17.6.2022 klo 11.00—12.40

Läsnä
puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen kok varapuheenjohtaja Hanna Kosonen kesk jäsen Atte Harjanne vihr (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) jäsen Matias Mäkynen sd (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) jäsen Sakari Puisto ps (4, 5 osittain) jäsen Minna Reijonen ps (1, 2, 3, 4, 6, 7) (5 osittain) jäsen Janne Sankelo kok (1, 2, 3) (4, 5 osittain) jäsen Tuula Väätäinen sd (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Johannes Yrttiaho vas (4, 5 osittain) varajäsen Hilkka Kemppi kesk (4, 5 osittain) varajäsen Juha Mäenpää ps (4, 5 osittain) varajäsen Riitta Mäkinen sd (6, 7, 8, 9, 10) (4, 5 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Lauri Tenhunen  valiokuntaneuvos Maiju Tuominen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 6 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Valtioneuvoston selonteko Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa 2035

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2022 vp

Asia on saapunut talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten ympäristövaliokunnalle. Määräaika: 2.12.2022. 

4. Valiokunnan sihteerijärjestelyt

Valiokunta haastatteli Johanna Rihto-Kekkosta valiokunnan apulaissihteerin määräaikaista tehtävää varten. 

Asiakohdan käsittely keskeytettiin ja sitä jatkettiin kokouksen tultua päätösvaltaiseksi.  

Valiokunta esittää apulaissihteerin tehtävään 15.8.2022 alkaen määräaikaisesti nimitettäväksi Johanna Rihto-Kekkosen. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 14/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 5/2020 vp, 8/2022 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 8/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-32603
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi
liite A 4

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Perustelujen 30. kappaleen viimeinen virke "Lehtitilausten sisällyttäminen vahvistusmenettelyn soveltamisalaan ei ole valiokunnan näkemyksen mukaan ristiriidassa näiden tavoitteiden kanssa. " poistettiin. 

Perustelujen 31. kappale korvattiin kappaleella: "Talousvaliokunta kantaa huolta esityksen vaikutuksista sivistyksellisiin oikeuksiin ja valmiuksiin kohdata hybridivaikuttamista. Ehdotuksen mukainen sääntely voi mahdollisesti vaikuttaa negatiivisesti sanomalehtien ja aikakausilehtien lukemisen määrään. Tämän vuoksi talousvaliokunta edellyttää, että sääntelyn vaikutuksia seurataan tarkasti ja että esityksen vastapainoksi turvataan aikakauslehtien ja sanomalehtien asemaa muin keinoin. Erityistä huomiota on kiinnitettävä paikallisten ja alueellisten lehtien toimintaedellytyksiin." 

Lisättiin valiokunnan lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee toimia, joilla varmistetaan riippumattoman, moniarvoisen mediakentän toimintaedellytykset ja kilpailukyky Suomessa sekä kansalaisten tasavertaiset mahdollisuudet saada luotettavaa tietoa ja sivistää itseään.” 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 41/2022 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 19/2022 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 17/2022 vp
Valiokunnan lausuntoTyVL 8/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 34/2022 vp

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 34/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

7. Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2021/241 muuttamisesta elpymis- ja palautumissuunnitelmien REPowerEU-lukujen osalta sekä asetusten 2021/10160, 2021/2115, direktiivin 2003/87/EY ja päätöksen - KOM(2022) 231 muuttamisesta

Valtioneuvoston E-selvitysE 76/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-33897
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2021/241 muuttamisesta elpymis- ja palautumissuunnitelmien REPowerEU-lukujen osalta sekä asetusten 2021/1060, 2021/2115, direktiivin 2003/87/EY ja päätöksen – KOM(2022) 231 muuttamisesta

Ennakkokäsittely 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultavaksi: valtiovarainministeriö, professori Päivi Leino-Sandberg, professori Tuomas Ojanen, valtiotieteiden tohtori Jukka Pekkarinen, työelämäprofessori Vesa Vihriälä, Valtiontalouden tarkastusvirasto, Suomen Pankki, akatemiatutkija Timo Miettinen, Helsingin yliopisto, Eurooppa-tutkimuksen keskus, työelämäprofessori Martti Hetemäki, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Energiateollisuus ry, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Climate Leadership Coalition ry, valtiotieteen tohtori Peter Nyberg, BIOS-tutkimusyksikkö, Teknologiateollisuus ry, professori Sanna Syri, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Aalto-yliopisto. 

8. Toissijaisuusasioiden lista

Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. TS 50/2022 vp, määräaika 18.7.2022. 

9. Muut asiat

Julkinen kuuleminen kansalaisaloitteesta KAA 11/2019 vp tiistaina 21.6.2022 kello 12.15-13.15 Pikkuparlamentin auditoriossa. 

Vakaus- ja kasvusopimuksen 13 artiklan mukainen parlamentaarikkokonferenssi Prahassa 10.-11.10.2022. 

Teknologiateollisuus ry:n tapaaminen 27.10.2022. 

10. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on etäkokous maanantaina 20.6.2022 klo 13.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Lauri 
Tenhunen 
Valiokuntaneuvos 
Maiju 
Tuominen