Viimeksi julkaistu 11.5.2022 12.09

Pöytäkirja TiVP 10/2022 vp Tiedusteluvalvontavaliokunta Perjantai 6.5.2022 klo 13.30—14.28

Läsnä
puheenjohtaja Mika Kari sd varapuheenjohtaja Riikka Slunga-Poutsalo ps (1, 2, 3, 4 osittain) jäsen Tarja Filatov sd jäsen Heli Järvinen vihr (1, 2, 3 osittain) jäsen Pauli Kiuru kok (1, 2, 3 osittain) jäsen Markus Mustajärvi vas jäsen Mari Rantanen ps jäsen Veronica Rehn-Kivi jäsen Sofia Vikman kok 
Sihteeri
valiokuntaneuvos Sami Manninen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 9 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Ajankohtaisia asioita suojelupoliisin toiminnasta

Valiokunnan oma asiaO 34/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-25089
O 34/2022 vp TiV 06.05.2022 osastopäällikkö Ilkka Hanski, suojelupoliisi Asiantuntijalausunto
liite A 3

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • osastopäällikkö Ilkka Hanski suojelupoliisiliite

Suojelupoliisin asiantuntijalausunto, liite A3. 

Päätettiin, että asiantuntijalausunnon osa, liite A 3 ei ole salassa pidettävä. 

Suojelupoliisin lausunnon liite, liite B3. 

Valiokunnan asiakirjojen salassapitoajasta on eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 43 a §:n 4 momentin mukaan soveltuvin osin voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) (julkisuuslaki) 31 §:ssä säädetään, jollei valiokunta päätä lyhyemmästä ajasta.  

Viranomaisen asiakirjan salassapitoaika on julkisuuslain 31 §:n 2 momentin mukaan 25 vuotta, jollei toisin ole säädetty tai lain nojalla määrätty. Aiemmin voimassa olleen yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain (83/1951) nojalla annetut määräykset asiakirjan pitämisestä salassa ovat julkisuuslain 37 §:n 4 momentin perusteella voimassa.  

Salassa pidettävät asiakirjat tulivat yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 21 §:n 1 momentin mukaan julkisiksi – jollei asiakirjoista ollut toisin säädetty tai määrätty – kahdenkymmenenviiden (25) vuoden kuluttua asiakirjan päivämäärästä tai sitä päivästä, josta asiakirja on ollut viranomaisen hallussa. Valtioneuvostolla oli kuitenkin lain 22 §:n nojalla toimivalta määrätä asiakirja salassa pidettäväksi 21§:ssä säädetyn ajan kuluttuakin, ei kuitenkaan kauemmin kuin viisikymmentä vuotta sen ajan lopusta lukien.  

Voimassa on yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 22 §:n nojalla 16.6.1981 tehty valtioneuvoston päätös 1049/401/81, jolla etsivän keskuspoliisin, valtiollisen poliisin ja suojelupoliisin arkistoihin kuuluvien salassa pidettävien asiakirjojen salassapitoaikaa on pidennetty 35 vuodella eli 60 vuoteen.  

Tiedusteluvalvontavaliokunnan asiakirja TiVP 10/2022 vp B 3 on edellä esitetyn perusteella salassa pidettävä 60 vuoden ajan. 

4. Valiokunnalle saapunut asiakirja

Merkittiin saapuneeksi PTR-Tilannekatsaus. 

5. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

6. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Sami 
Manninen