Pöytäkirja
TuVP
4
2020 vp
Tulevaisuusvaliokunta
Keskiviikko 19.2.2020 klo 9.00—10.22
Läsnä
puheenjohtaja
Joakim
Strand
r
varapuheenjohtaja
Pirkka-Pekka
Petelius
vihr
jäsen
Marko
Asell
sd
jäsen
Harry
Harkimo
liik (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (11 osittain)
jäsen
Mari
Holopainen
vihr (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (3 osittain)
jäsen
Katja
Hänninen
vas
jäsen
Ville
Kaunisto
kok (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (3 osittain)
jäsen
Pasi
Kivisaari
kesk
jäsen
Ari
Koponen
ps
jäsen
Antti
Lindtman
sd (5, 6, 7, 8, 9, 10) (4, 11 osittain)
jäsen
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (11 osittain)
jäsen
Kristiina
Salonen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (11 osittain)
jäsen
Sari
Tanus
kd (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (3 osittain)
jäsen
Jussi
Wihonen
ps
varajäsen
Mikko
Kinnunen
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (11 osittain)
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Olli
Hietanen
Valiokunnan pysyvä asiantuntija
Maria
Höyssä
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Muut asiat
Päätettiin, että valiokunnan osallistujat Suomi Areena -tapahtumassa Porissa 15. - 16.7.2020 ovat ed. Harkimo, ed. Hänninen, ed. Kaunisto (15. - 17.7.2020), ed. Kivisaari, ed. Salonen, ed. Simula sekä valiokuntaneuvos Olli Hietanen. Lisäksi päätettiin siirtää vierailu Raumalle toiseen ajankohtaan. 
Valiokunta keskusteli osallistumisesta YK:n Kestävän kehityksen foorumiin (High Level Political Forum, HLPF) New Yorkissa, 13.-16.7.2020. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi"
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-283475
Komission tiedonanto "Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi"
Asia on saapunut tulevaisuusvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston selvitys: EU/UTP: Eduskunnan tiedottaminen Suomen vaikuttamisesta EU:n Afrikka-suhteita koskevaan tiedonantoon
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-284629
perusmuistio UM2020-00096
Asia on saapunut tulevaisuusvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Tulevaisuusvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 1/2020 vp - E 29/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282872
EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Asia on saapunut tulevaisuusvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta keskusteli asiantuntijasuunnitelmasta. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282874
Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa - investointiohjelma
Asia on saapunut tulevaisuusvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282857
Ison-Britannian eroprosessi EU:sta
Tulevaisuusvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 22/2019 vp - E 125/2016. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
10
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Tulevaisuusvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 2/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
11
Tulevaisuusvaliokunnan selvityshankkeet 2019 - 2023
Valiokunnan oma asia
O 5/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-285409
O 5/2019 vp TuV 19.02.2020 pääjohtaja Markku Heikura, Verohallinto Asiantuntijalausunto
A 11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-285410
O 5/2019 vp TuV 19.02.2020 pääjohtaja Markku Heikura, Verohallinto Asiantuntijalausunto
B 11 esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-285411
O 5/2019 vp TuV 19.02.2020 ylijohtaja Anni Huhtala, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Asiantuntijalausunto
C 11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-285412
O 5/2019 vp TuV 19.02.2020 ylijohtaja Ville Vertanen, Tilastokeskus Asiantuntijalausunto
D 11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-285413
O 5/2019 vp TuV 19.02.2020 ylijohtaja Ville Vertanen, Tilastokeskus Asiantuntijalausunto
E 11 esitys
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
pääjohtaja
Markku
Heikura
Verohallinto
liite
ylijohtaja
Anni
Huhtala
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
liite
ylijohtaja
Ville
Vertanen
Tilastokeskus
liite
yliaktuaari
Markus
Rapo
Tilastokeskus
12
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 21.2.2020 kello 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Olli
Hietanen
Viimeksi julkaistu 19.2.2020 13:36