Pöytäkirja
TyVP
16
2020 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Perjantai 27.3.2020 klo 10.00—11.00
Läsnä
puheenjohtaja
Anna
Kontula
vas
varapuheenjohtaja
Katja
Taimela
sd
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps
jäsen
Sofia
Virta
vihr
varajäsen
Hussein
al-Taee
sd
varajäsen
Noora
Koponen
vihr
varajäsen
Matias
Marttinen
kok
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
istuntoasianneuvos
Miika
Suves
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2020
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunta päätti, ettei asian E 12/2020 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96-103 §:n soveltamisesta
Muu asia
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-292969
Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96-103 §:n soveltamisesta
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-293029
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96-103 §:n soveltamisesta
/ luonnos 27.3.2020, A 4
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Kappaleen 11 toiseen virkkeeseen lisättiin sanat ” ja riskiarvioinnin” 
Kappaleen 17 ensimmäisen virkkeen sana ”epäkohtaan” korvattiin sanalla ”yksityiskohtaan” ja kappaleen viimeinen virke poistettiin. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293227
HE 26/2020 vp TyV 27.03.2020 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293226
HE 26/2020 vp TyV 27.03.2020 professori Tuomas Ojanen Asiantuntijalausunto
B 5
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-293026
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
/ luonnos 27.3.2020, C 5
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
professori
Olli
Mäenpää
liite
professori
Tuomas
Ojanen
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Pj. Kontula ehdotti, että kappale 8 muutetaan kuulumaan näin: ”Ehdotetut muutokset eivät kuitenkaan koske kaikkia yrityksiä eikä työntekijöitä. Valiokunta ei pidä tätä ihanteellisena, mutta katsoo, että työehtosopimusautonomiaan ei tässä yhteydessä ole perusteltua puuttua.” Ehdotus raukesi kannattamattomana. 
Ed. Satonen ehdotti ed. Marttisen kannattamana, että kappaleen 8 viimeisen virkkeen loppuosa muutetaan kuulumaan näin: ”...tarkoituksenmukaisena, ja katsoo, että lain tulee koskea kaikkia yrityksiä ja työntekijöitä eikä siitä pidä voida poiketa työehtosopimusten määräyksillä.” Suoritetussa äänestyksessä mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 13—2. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Edustajat Satonen ja Marttinen varasivat tilaisuuden vastalauseen jättämiseen. Merkittiin, että vastalause jätettiin kokouksen aikana. 
Mietintöön jätettiin vastalause: ed. Satonen ja ed. Marttinen, D 5. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lisäselvitys EDK-2020-AK-293228
HE 27/2020 vp TyV 27.03.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Lisäselvitys EDK-2020-AK-293149
HE 27/2020 vp TyV 27.03.2020 Uudenmaan TE-toimisto Asiantuntijalausunto
B 6
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-293025
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta
/ luonnos 27.3.2020, C 6
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Uudenmaan TE-toimisto
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Muut asiat
Keskusteltiin etäkuulemisten järjestämisestä. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
Viimeksi julkaistu 18.5.2020 11.36