Pöytäkirja
TyVP
3
2020 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Tiistai 18.2.2020 klo 12.15—13.15
Läsnä
puheenjohtaja
Anna
Kontula
vas
varapuheenjohtaja
Katja
Taimela
sd
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr (6—11) (5 osittain)
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk (6—11) (5 osittain)
jäsen
Terhi
Koulumies
kok
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk (1—4) (5 osittain)
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd (6—8) (5 ja 9 osittain)
jäsen
Arto
Satonen
kok (6—11) (5 osittain)
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok
jäsen
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps
jäsen
Sofia
Virta
vihr (6—11) (5 osittain)
varajäsen
Antero
Laukkanen
kd (1—4) (5 osittain)
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (valtuutus ratifioida väkivallan ja häirinnän poistamisesta työelämässä koskeva ILOn yleissopimus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Valiokunta päätti kuulla asiantuntijoita. Kuultava: STM. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi"
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-283475
Komission tiedonanto "Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi"
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti kuulla asiantuntijoita. Kuultavat: VNK, TEM ja STM. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
HE 88/2019 vp TyV 18.02.2020 hallitussihteeri Tuula Andersin, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Valiokunnassa oli kuultavana: 
hallitussihteeri
Tuula
Andersin
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
/ jatkokirjelmä UJ 2/2020 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 2/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta jatkokirjelmän sisällöstä. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
EU-erityisasiantuntija
Joanna
Tikkanen
valtioneuvoston kanslia
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta päätti, ettei asian U 45/2018 vp - UJ 2/2020 vp johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
/ jatkokirjelmä EJ 1/2020 vp; vaiteliaisuuspyyntö
Valiokunnassa oli kuultavana: 
EU-erityisasiantuntija
Joanna
Tikkanen
valtioneuvoston kanslia
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta päätti, ettei asian E 29/2018 vp - EJ 1/2020 vp johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
/jatkokirjelmä EJ 22/2019 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282857
Ison-Britannian eroprosessi EU:sta
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282858
Ison-Britannian eroprosessi EU:sta
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
EU-erityisasiantuntija
Silja
Pasanen
valtioneuvoston kanslia
hallitusneuvos
Liisa
Heinonen
työ- ja elinkeinoministeriö
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan tiedoksi. 
Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta liitteenä olevan muistion "Suomen keskeiset tavoitteet EU:n ja UK:n tulevan suhteen osalta" (VNEUS2020-00106) käsittelyssä. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
EU-erityisasiantuntija
Silja
Pasanen
valtioneuvoston kanslia
hallitusneuvos
Liisa
Heinonen
työ- ja elinkeinoministeriö
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
10
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2020-AK-284461
PN_suositukset ja sisäiset päätökset 2019.pdf
A 10
Esityslistan liite EDK-2020-AK-284462
NR_rekommendationer och interna beslut 2019.pdf
Merkitään tiedoksi Pohjoismaiden neuvoston suositukset ja sisäiset päätökset 2019. 
11
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 19.2.2020 klo 11.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
Viimeksi julkaistu 2.3.2020 10:18