Pöytäkirja
UaVP
3
2020 vp
Ulkoasiainvaliokunta
Keskiviikko 12.2.2020 klo 11.00—12.35
Läsnä
puheenjohtaja
Mika
Niikko
ps
varapuheenjohtaja
Erkki
Tuomioja
sd
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Inka
Hopsu
vihr (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Saara
Hyrkkö
vihr
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd
jäsen
Johannes
Koskinen
sd
jäsen
Petteri
Orpo
kok
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Tom
Packalén
ps (4 osittain)
jäsen
Jaana
Pelkonen
kok
jäsen
Kristiina
Salonen
sd (4 osittain)
jäsen
Mikko
Savola
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Juha
Sipilä
kesk
jäsen
Ville
Tavio
ps
jäsen
Anne-Mari
Virolainen
kok
varajäsen
Ilkka
Kanerva
kok (1, 2, 3) (4 osittain)
varajäsen
Sakari
Puisto
ps (4 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Tiina
Larvala
valiokuntaneuvos
Jonna
Laurmaa
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
Valtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista EU:n ulkosuhderahoitusjärjestelmäksi rahoituskaudelle 2021-2027
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston selvitys: Tuleva monivuotinen rahoituskehys; Euroopan puolustusrahasto
Valtioneuvoston selvitys: Tuleva monivuotinen rahoituskehys; sotilaallinen liikkuvuus
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta EU:n ulkosuhderahoitusjärjestelmäksi rahoituskaudelle 2021–2027, sisältäen ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustamisesta; neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välinettä täydentävän, Euratomin perustamissopimukseen perustuvan eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen perustamisesta; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III) perustamisesta; neuvoston päätökseksi merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin, mukaan lukien suhteet Euroopan unionin sekä Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan välillä; sekä unionin ulkoasioiden korkean edustajan ehdotuksen neuvoston päätökseksi Euroopan rauhanrahaston perustamisesta.
Valtioneuvoston E-selvitys
; A 3
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Ulkoasiainvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 1/2020 vp - E 29/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla Suomen neuvottelutavoitteiden turvaamiseksi. 
Valiokunta päätti ryhtyä käsittelemään asiaa. 
Valiokunta päätti kuulla asiantuntijoita. 
4
Valtioneuvoston selvitys: EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan sekä puolustusyhteistyön kehittäminen; Eurooppa-neuvoston 15.12.2016 seuranta
Valtioneuvoston UTP-selvitys
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
Valtioneuvoston UTP-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-278438
Puolustusministeriön muistio 3.12.2019
Merkittiin saapuneeksi puolustusvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. UTPJ 10/2019 vp - UTP 3/2017 vp 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
yksikönpäällikkö
Sari
Rautio
ulkoministeriö
lähetystöneuvos
Outi
Hyvärinen
ulkoministeriö
EU-avustaja
Reetta
Palojoensuu
puolustusministeriö
vanhempi osastoesiupseeri
Jyri
Saanio
puolustusministeriö
erityisasiantuntija
Krista
Salo
puolustusministeriö
Merkittiin selvitys saaduksi. 
5
Tapaaminen Syyrian perustuslakikomitean jäsenen Aziz Hallaj’in kanssa
6
Irak-ajankohtaiskatsaus
Valiokunnan oma asia
Valiokunnassa oli kuultavana: 
suurlähettiläs
Vesa
Häkkinen
ulkoministeriö
7
Muut asiat
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on pe 14.2.2020 klo 11.00 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Tiina
Larvala
Viimeksi julkaistu 12.2.2020 14:27