Pöytäkirja
UaVP
4
2020 vp
Ulkoasiainvaliokunta
Perjantai 14.2.2020 klo 11.00—12.25
Läsnä
puheenjohtaja
Mika
Niikko
ps
varapuheenjohtaja
Erkki
Tuomioja
sd
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Inka
Hopsu
vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
jäsen
Saara
Hyrkkö
vihr
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd
jäsen
Johannes
Koskinen
sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Petteri
Orpo
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk
jäsen
Tom
Packalén
ps
jäsen
Jaana
Pelkonen
kok
jäsen
Kristiina
Salonen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
jäsen
Mikko
Savola
kesk
jäsen
Juha
Sipilä
kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Ville
Tavio
ps
jäsen
Anne-Mari
Virolainen
kok
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Tiina
Larvala
valiokuntaneuvos
Jonna
Laurmaa
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 17 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Ulkoasiainvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 2/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta jatkokirjelmän sisällöstä. 
Valiokunta päätti ryhtyä käsittelemään asiaa. 
Valiokunta päätti kuulla asiantuntijoita. 
4
Euroopan unionin neuvoston kokous 9.12.2019 (ulkoasiainneuvosto 9.12.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-280130
Ulkoasiainneuvosto 9.12.2019 Bryssel
Raportointi 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
poliittinen valtiosihteeri
Johanna
Sumuvuori
ulkoministeriö
osastopäällikkö
Mikko
Kinnunen
ulkoministeriö
yksikönpäällikkö
Matti
Nissinen
ulkoministeriö
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Euroopan unionin neuvoston kokous 20.1.2020 (Ulkoasiainneuvosto 20.1.2020)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-284349
Ulkoasiainneuvosto 20.01.2020
Valmistelu 
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: ulkoministeriön muistio (15.1.2020). Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä 17.1.2020. Ministeri Haavisto antoi suullisen selvityksen 14.1.2020 kokouksessa. 
Raportointi 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
poliittinen valtiosihteeri
Johanna
Sumuvuori
ulkoministeriö
osastopäällikkö
Mikko
Kinnunen
ulkoministeriö
yksikönpäällikkö
Matti
Nissinen
ulkoministeriö
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Euroopan unionin neuvoston kokous 17.2.2020 (Ulkoasiainneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Merkittiin saapuneeksi ulkoministeriön tavoitemuistio 11.2.2020. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
poliittinen valtiosihteeri
Johanna
Sumuvuori
ulkoministeriö
osastopäällikkö
Mikko
Kinnunen
ulkoministeriö
yksikönpäällikkö
Matti
Nissinen
ulkoministeriö
Merkittiin selvitys saaduksi. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon (EUNAVFOR MED) Välimerellä laittoman ihmissalakuljetuksen torjumiseksi
Valtioneuvoston UTP-selvitys
UTP-jatkokirjelmä
; A 7
Jatkokirjelmä UTPJ 1/2020 vp - UTP 8/2015 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta, kunnes asiasta neuvoston päätös. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
poliittinen valtiosihteeri
Johanna
Sumuvuori
ulkoministeriö
osastopäällikkö
Mikko
Kinnunen
ulkoministeriö
yksikönpäällikkö
Matti
Nissinen
ulkoministeriö
Valiokunta lähetti tiedoksi puolustusvaliokuntaan jatkokirjelmän UTPJ 1/2020 vp - UTP 8/2015 vp. 
Keskustelun aikana ed. Tuomioja ed. Hopsun, Biaudet’n, Orpon ja Savolan kannattamana teki seuraavan ehdotuksen eduskunnan kannaksi: ”Ulkoasiainvaliokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan. Samalla valiokunta painottaa sitä, että operaatiomuutos ei saa johtaa lisääntyviin ihmishenkien menetyksiin eikä kansainvälisen merioikeuden heikentyvään kunnioittamiseen. Valiokunta painottaa myös, että EU:n on jatkettava ja tehostettava toimintaa muuttoliikkeiden ja pakolaisuuden juurisyiden poistamiseksi.” 
Ed. Packalén esitti ed. Tavion kannattamana, että ulkoasiainvaliokunta hyväksyisi seuraavan eduskunnan kannaksi: ”Suomi kannattaa EU:n sotilasoperaatio EUNAVFOR MED Sophian toiminnan ja mandaatin jatkamista ja kehittämistä, lukuun ottamatta operaation merellisten kykyjen ottamista käyttöön.” 
Ed. Tuomiojan esitys hyväksyttiin äänin 12 – 2, tyhjiä 1. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan UaVEK 1/2020 vp: ”Ulkoasiainvaliokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan. Samalla valiokunta painottaa sitä, että operaatiomuutos ei saa johtaa lisääntyviin ihmishenkien menetyksiin eikä kansainvälisen merioikeuden heikentyvään kunnioittamiseen. Valiokunta painottaa myös, että EU:n on jatkettava ja tehostettava toimintaa muuttoliikkeiden ja pakolaisuuden juurisyiden poistamiseksi.” 
8
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin oikeuksien harjoittamisesta kansainvälisten kauppasääntöjen soveltamista ja täytäntöönpanoa varten annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 654/2014 muuttamisesta (kansainvälisten kauppasääntöjen täytäntöönpanoasetuksen muuttaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
yksikönpäällikkö
Tuuli-Maaria
Aalto
ulkoministeriö
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Muut asiat
10
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 19.2. klo 11.00 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Tiina
Larvala
Viimeksi julkaistu 4.3.2020 11:09