Pöytäkirja
VaVP
10
2020 vp
Valtiovarainvaliokunta
Tiistai 24.3.2020 klo 11.00—13.06
Läsnä
puheenjohtaja
Johannes
Koskinen
sd
varapuheenjohtaja
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Tarja
Filatov
sd
jäsen
Sanni
Grahn-Laasonen
kok
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Vilhelm
Junnila
ps
jäsen
Heli
Järvinen
vihr
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Jari
Koskela
ps
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Pia
Lohikoski
vas
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Jussi
Saramo
vas
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
varajäsen
Markku
Eestilä
kok
varajäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Petri
Honkonen
kesk
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr
varajäsen
Kalle
Jokinen
kok
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Jukka
Kopra
kok
varajäsen
Merja
Kyllönen
vas
varajäsen
Jani
Mäkelä
ps
varajäsen
Riitta
Mäkinen
sd
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
varajäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
(nimenhuudon jälkeen)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 28 jäsentä ja varajäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan korostaen sitä, että oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta saatavan tuen tulee olla ehdollista sille, että tukea saava jäsenvaltio on sitoutunut toimiin ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Ilmastoneutraaliuteen siirtymisessä hyötyjen ja haittojen tulee jakautua mahdollisimman oikeudenmukaisesti eri alueiden ja toimialojen kesken. Myönnetyn rahoituksen käyttöä tulee myös seurata aktiivisesti sekä luoda sanktiomekanismi mahdollisten väärinkäytösten ennaltaehkäisemiseksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282872
EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-289560
COM(2019) 640 final
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-289561
COM(2019) 640 final liite
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-292912
Eriävä_ 61_2020 vp_ps.pdf
A 4
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-295795
Eriävä_61_2020 vp_kok ja kd.pdf
B 4
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Valiokunta aloitti yksityiskohtaisen käsittelyn. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Vähämäki ed. Mäkelän kannattamana ehdotti, että valiokunnan kannanotto hyväksytään eriävässä mielipiteessä 1 (A 4) esitetyn mukaisesti. 
Ed. Eestilä ed. Heinosen kannattamana ehdotti, että valiokunnan kannanotto hyväksytään eriävässä mielipiteessä 2 (B 4) esitetyn mukaisesti. 
Valiokunta pani asian pöydälle. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282875
Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282874
Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa - investointiohjelma
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-293024
Eriävä_ 62_2020 vp_ps.pdf
A 5
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Valiokunta aloitti yksityiskohtaisen käsittelyn. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Vähämäki ed. Mäkelän kannattamana ehdotti, että valiokunnan kannanotto hyväksytään eriävässä mielipiteessä 1 (A 5) esitetyn mukaisesti. 
Ed. Eestilä ed. Heinosen kannattamana ehdotti, että valiokunnan kannanotto hyväksytään eriävässä mielipiteessä 2 (B 4) esitetyn mukaisesti. 
Valiokunta pani asian pöydälle. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotukset muuttaa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yleisasetusta, Euroopan aluekehitysrahastoasetusta, Euroopan meri- ja kalatalousasetusta sekä solidaarisuusrahastoasetusta koronavirustilanteeseen vastaamiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-291980
1. Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1303/2013; 1301/2013 ja 508/2014 muuttamisesta jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmille ja muille talouden sektoreille tarvittavista erityistoimista investointien liikkeelle-saamiseksi COVID-19-epidemiaan vastaamiseksi 2. Solidaarisuusrahasto; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 muuttamisesta taloudellisen tuen antamiseksi vakavan kansanterveyskriisin kohtaamille jäsenvaltioille ja hakijamaille
Ennakkokäsittely 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
erityisasiantuntija
Eliisa
Hujala
työ- ja elinkeinoministeriö
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto koordinoiduista taloudellisista toimista COVID-19 -epidemian vaikutusten lieventämiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-291982
Komission tiedonanto koordinoiduista taloudellisista toimista COVID-19 -epidemian vaikutusten lieventämiseksi
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292195
E 17/2020 vp VaV 24.03.2020 erityisasiantuntija Jarkko Kivistö, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 7
Ennakkokäsittely 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
erityisasiantuntija
Jarkko
Kivistö
valtiovarainministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292146
HE 24/2020 vp VaV 24.03.2020 elinkeinoministeri Mika Lintilä, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292169
HE 24/2020 vp VaV 24.03.2020 sisäministeri Maria Ohisalo, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
B 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292113
HE 24/2020 vp VaV 24.03.2020 talousjohtaja Mikko Staff, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
C 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292148
HE 24/2020 vp VaV 24.03.2020 toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, Finnvera Oyj Asiantuntijalausunto
D 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292167
HE 24/2020 vp VaV 24.03.2020 Kansaneläkelaitos Saate Asiantuntijalausunto
E 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292168
HE 24/2020 vp VaV 24.03.2020 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
F 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292174
HE 24/2020 vp VaV 24.03.2020 Business Finland Oy Asiantuntijalausunto
G 8
Ennakkokäsittely 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
valtiovarainministeri
Katri
Kulmuni
valtiovarainministeriö
osastopäällikkö, budjettipäällikkö
Sami
Yläoutinen
valtiovarainministeriö
osastopäällikkö, ylijohtaja
Mikko
Spolander
valtiovarainministeriö
erityisavustaja Markus Lahtinen, valtiovarainministeriö
elinkeinoministeri
Mika
Lintilä
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
talousjohtaja
Mika
Niemelä
työ- ja elinkeinoministeriö
sisäministeri
Maria
Ohisalo
sisäministeriö
liite
talous- ja suunnittelujohtaja
Kati
Korpi
sisäministeriö
talousjohtaja
Mikko
Staff
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
toimitusjohtaja
Pauli
Heikkilä
Finnvera Oyj
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Kansaneläkelaitos
liite
Business Finland Oy
liite
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten ja varajäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta koskien poikkeusoloihin liittyvän ennalta määrältään yksilöimättömiin menoihin ehdotetun 200 milj. euron käyttöä. 
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
9
Muut asiat
10
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 26.3.2020 klo 11.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
Viimeksi julkaistu 19.5.2020 13.27