Pöytäkirja
VaVP
11
2020 vp
Valtiovarainvaliokunta
Torstai 26.3.2020 klo 11.00—13.46
Läsnä
puheenjohtaja
Johannes
Koskinen
sd
varapuheenjohtaja
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Tarja
Filatov
sd
jäsen
Sanni
Grahn-Laasonen
kok
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Vilhelm
Junnila
ps
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Jari
Koskela
ps
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Pia
Lohikoski
vas
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Jussi
Saramo
vas
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
varajäsen
Sari
Essayah
kd
varajäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Petri
Honkonen
kesk
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Anne
Kalmari
kesk
varajäsen
Jani
Mäkelä
ps
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
varajäsen
Janne
Sankelo
kok
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 27 jäsentä ja varajäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto talouspolitiikan EU-koordinaation arviosta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-290592
Komission tiedonanto talouspolitiikan EU-koordinaation arviosta
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto neuvostolle vakaus- ja kasvusopimuksen yleisen poikkeuslausekkeen aktivoinnista
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-292222
Komission tiedonanto neuvostolle vakaus- ja kasvusopimuksen yleisen poikkeuslausekkeen aktivoinnista
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotukset muuttaa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yleisasetusta, Euroopan aluekehitysrahastoasetusta, Euroopan meri- ja kalatalousasetusta sekä solidaarisuusrahastoasetusta koronavirustilanteeseen vastaamiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-291980
1. Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1303/2013; 1301/2013 ja 508/2014 muuttamisesta jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmille ja muille talouden sektoreille tarvittavista erityistoimista investointien liikkeelle-saamiseksi COVID-19-epidemiaan vastaamiseksi 2. Solidaarisuusrahasto; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 muuttamisesta taloudellisen tuen antamiseksi vakavan kansanterveyskriisin kohtaamille jäsenvaltioille ja hakijamaille
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Todettiin, että valiokunta otti asiaan ennakollisesti kantaa kokouksessaan 24.3.2020. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto koordinoiduista taloudellisista toimista COVID-19 -epidemian vaikutusten lieventämiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-291982
Komission tiedonanto koordinoiduista taloudellisista toimista COVID-19 -epidemian vaikutusten lieventämiseksi
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Todettiin, että valiokunta otti asiaan ennakollisesti kantaa kokouksessaan 24.3.2020. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282872
EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-289561
COM(2019) 640 final liite
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-289560
COM(2019) 640 final
Valiokunta jatkoi asian yksityiskohtaista käsittelyä. 
Käsittelyn pohjaksi otettiin pj:n tekemä ehdotus, jossa valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Asiasta äänestettiin ed. Vähämäen edellisessä kokouksessa tekemää ehdotusta vastaan. Äänin 12—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi pj:n ehdotuksen. 
Tämän jälkeen äänestettiin pj:n ehdotuksesta ed. Eestilän edellisessä kokouksessa tekemää ehdotusta vastaan. Merkittiin, että ed. Essayah myös kannatti tätä ehdotusta. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi pj:n tekemän ehdotuksen. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Asiaan jätettiin kaksi eriävää mielipidettä: ps ja kok 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282875
Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282874
Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa - investointiohjelma
Valiokunta jatkoi asian yksityiskohtaista käsittelyä. 
Käsittelyn pohjaksi otettiin pj:n tekemä ehdotus, jossa valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Asiasta äänestettiin ed. Eestilän edellisessä kokouksessa tekemää ehdotusta vastaan. Merkittiin, että ed. Essayah myös kannatti tätä ehdotusta. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi pj:n ehdotuksen. 
Tämän jälkeen äänestettiin pj:n ehdotuksesta ed. Vähämäen edellisessä kokouksessa tekemää ehdotusta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi pj:n tekemän ehdotuksen. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Asiaan jätettiin eriävä mielipide: ps 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Lisätalousarvioaloite
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-292607
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 lisätalousarvioksi
A 9
Lisäselvitys EDK-2020-AK-292593
HE 24/2020 vp VaV 26.03.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
B 9
Lisäselvitys EDK-2020-AK-292594
HE 24/2020 vp VaV 26.03.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
C 9
Lisäselvitys EDK-2020-AK-292742
HE 24/2020 vp VaV 26.03.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
C 9
Lisäselvitys EDK-2020-AK-292865
HE 24/2020 vp VaV 26.03.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
C 9
Lisäselvitys EDK-2020-AK-292743
HE 24/2020 vp VaV 26.03.2020 Business Finland Oy Asiantuntijalausunto
D 9
Lisäselvitys EDK-2020-AK-292744
HE 24/2020 vp VaV 26.03.2020 Business Finland Oy Asiantuntijalausunto
D 9
Lisäselvitys EDK-2020-AK-294693
HE 24/2020 vp VaV 03.04.2020 Huoltovarmuuskeskus Asiantuntijalausunto
H 9
Lisäselvitys EDK-2020-AK-294695
HE 24/2020 vp VaV 03.04..2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
I 9
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Lisätalousarvioaloitteet LTA 1-8/2020 vp ovat saapuneet valiokuntaan. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Business Finland Oy
liite
Esiteltiin mietintöluonnos. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yleiskeskustelun aikana ed. Grahn-Laasonen ed. Heinosen kannattamana ehdotti, että kuullaan lisäasiantuntijoita.  
Ed. Filatov puolestaan esitti, että kuullaan ministeriä.  
Päätettiin kutsua elinkeinoministeri Lintilä kuultavaksi. 
Kokous keskeytettiin klo 11.43. 
Kokousta jatkettiin klo 12.10. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
— elinkeinoministeri Mika Lintilä, työ-ja elinkeinoministeriö 
Jatkettiin yleiskeskustelua. 
Siirryttiin yksityiskohtaiseen käsittelyyn. 
Pääluokka 25  
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä pääluokka 25 hyväksyttiin yksimielisesti sellaisenaan. 
Pääluokka 26 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Vähämäki ed. Savion kannattamana ehdotti, että mietintöluonnoksen pääluokka hyväksytään vastalauseessa 1 (E 9) esitetyin muutoksin. 
Ed. Heinonen ed. Grahn-Laasosen kannattamana ehdotti, että mietintöluonnoksen pääluokka hyväksytään vastalauseessa 2 (F 9) esitetyin muutoksin. 
Lisäksi ed. Essayah ehdotti, että mietintöluonnoksen pääluokka hyväksytään vastalauseessa 3 (G 9) esitetyin muutoksin. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. 
Ensin äänestettiin ed. Vähämäen tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Seuraavaksi äänestettiin ed. Heinosen tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Muutoin pääluokka 26 hyväksyttiin yksimielisesti sellaisenaan. 
Pääluokka 27 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Vähämäki ed. Savion kannattamana ehdotti, että mietintöluonnoksen pääluokka hyväksytään vastalauseessa 1 esitetyin muutoksin. 
Ed. Vähämäen ehdotuksesta äänestettiin mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Muutoin pääluokka 27 hyväksyttiin yksimielisesti sellaisenaan. 
Pääluokka 28 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Heinonen ed. Grahn-Laasosen kannattamana ehdotti, että mietintöluonnoksen pääluokka hyväksytään vastalauseessa 2 esitetyin muutoksin. 
Ed. Heinosen tekemästä ehdotuksesta äänestettiin mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Muutoin pääluokka 28 hyväksyttiin yksimielisesti sellaisenaan. 
Pääluokka 29 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Heinonen ed. Grahn-Laasosen kannattamana ehdotti, että mietintöluonnoksen pääluokka hyväksytään vastalauseessa 2 esitetyin muutoksin. 
Ed. Heinosen ehdotuksesta äänestettiin mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Muutoin pääluokka 29 hyväksyttiin yksimielisesti sellaisenaan. 
Pääluokka 32 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Vähämäki ed. Savion kannattamana ehdotti, että mietintöluonnoksen pääluokka hyväksytään vastalauseessa 1 esitetyin muutoksin. 
Ed. Heinonen ed. Grahn-Laasosen kannattamana ehdotti, että mietintöluonnoksen pääluokka hyväksytään vastalauseessa 2 esitetyin muutoksin. 
Lisäksi ed. Essayah ehdotti, että mietintöluonnoksen pääluokka hyväksytään vastalauseessa 3 esitetyin muutoksin. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. 
Ensin äänestettiin ed. Vähämäen tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Seuraavaksi äänestettiin ed. Heinosen tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Muutoin pääluokka 32 hyväksyttiin yksimielisesti sellaisenaan. 
Pääluokka 33 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Vähämäki ed. Savion kannattamana ehdotti, että mietintöluonnoksen pääluokka hyväksytään vastalauseessa 1 esitetyin muutoksin. 
Ed. Essayah ehdotti, että mietintöluonnoksen pääluokka hyväksytään vastalauseessa 3 esitetyin muutoksin. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. 
Ed. Vähämäen ehdotuksesta äänestettiin mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Muutoin pääluokka 33 hyväksyttiin yksimielisesti sellaisenaan. 
Osasto 12 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä osasto 12 hyväksyttiin sellaisenaan. 
Osasto 15 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Vähämäki ed. Savion kannattamana ehdotti, että mietintöluonnoksen osasto hyväksytään vastalauseessa 1 esitetyin muutoksin. 
Ed. Vähämäen ehdotuksesta äänestettiin mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Muutoin osasto 15 hyväksyttiin yksimielisesti sellaisenaan. 
Yleisperustelut 
Päätettiin lisätä 6. kappaleeseen uusi toinen virke: ”Valiokuntaa tulee myös informoida joustavasti käytettävissä olevien resurssien kohdentamisesta.” 
Muutoin yleisperustelut hyväksyttiin yksimielisesti sellaisenaan. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Mietintöön jätettiin 3 vastalausetta: ps, kok ja kd (E—G 9). 
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Huoltovarmuuskeskus
liite
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
10
Muut asiat
11
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 3.4.2020 klo 11.30, eduskuntatalon auditoriossa. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
Viimeksi julkaistu 19.5.2020 13.21