Pöytäkirja
VaVP
3
2021 vp
Valtiovarainvaliokunta
Perjantai 12.2.2021 klo 11.30—12.56
Läsnä
puheenjohtaja
Johannes
Koskinen
sd
varapuheenjohtaja
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Inka
Hopsu
vihr
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Katri
Kulmuni
kesk
jäsen
Pia
Lohikoski
vas
jäsen
Matias
Marttinen
kok
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
varajäsen
Sari
Essayah
kd
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr
varajäsen
Petri
Honkonen
kesk
varajäsen
Katja
Hänninen
vas
varajäsen
Lulu
Ranne
ps
varajäsen
Janne
Sankelo
kok
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Jussi
Wihonen
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 19 jäsentä ja varajäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle veronumeromenettelyn laajentamisesta ja laiksi verontilityslain 13 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission lisätalousarvioehdotuksesta nro 1 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2021 liittyen komission ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Brexit-mukautusvarauksen perustamisesta (Brexit-mukautusvaraus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Päätettiin kuulla asiantuntijana valtiovarainministeriötä. 
5
Toimenpidealoite valtatien 21 peruskorjaukseen ryhtymisestä
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle neuvotteluista EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-344498
Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-345275
Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Valiokunnassa olivat kuultavina (etäkuuleminen): 
lainsäädäntöneuvos
Johannes
Leppo
valtioneuvoston kanslia
finanssineuvos
Martti
Salmi
valtiovarainministeriö
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. UJ 50/2020 vp, UJ 52/2020 vp - U 55/2020 vp 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse täytäntöönpanovallan siirtämisestä komissiolle mainitun direktiivin tietyissä säännöksissä käytettävien ilmaisujen merkityksen määrittelemiseksi
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Esiteltiin verojaoston päätösehdotus. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. Valiokunta ei tue komission ehdotusta tässä muodossa, koska se rajaa eduskunnan lainsäädäntövaltaa. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2021-AK-350340
HE 24120_VaV_120221_Asiantuntijat.pdf
A 8
Valiokunta keskusteli asiantuntijasuunnitelmasta. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 hyväksymisestä
Hallituksen esitys
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2021-AK-349790
HE 26020_VaV_120221_Asiantuntijat.pdf
A 9
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2021-AK-350275
HE 26020_VaV_120221_Asiantuntijat_täydennetty.pdf
B 9
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan ja talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 
10
Puhemiesneuvoston päätökset valiokunnan etätyöstä ja eduskunnan tietotekniikasta poikkeuksellisissa oloissa
Esityslistan liite EDK-2021-AK-347507
Valiokuntatyö poikkeusoloissa.pdf
A 10
Esityslistan liite EDK-2021-AK-347508
Etätyön tietotekniikka.pdf
B 10
Keskusteltiin ohjeista ja menettelytavoista. 
11
Valtiovarainministerien (ECOFIN) epävirallinen videokokous 16.2.2021
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valiokunnassa oli kuultavana (etäkuuleminen): 
finanssineuvos
Susanna
Ikonen
valtiovarainministeriö
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
12
Muut asiat
13
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 16.2.2021 klo 12.00 (epävirallinen etäkokous). 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
Viimeksi julkaistu 12.2.2021 15.40