Pöytäkirja
VaVP
4
2021 vp
Valtiovarainvaliokunta
Perjantai 19.2.2021 klo 11.30—12.53
Läsnä
puheenjohtaja
Johannes
Koskinen
sd
varapuheenjohtaja
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Inka
Hopsu
vihr
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Vilhelm
Junnila
ps
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Katri
Kulmuni
kesk
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
jäsen
Pia
Lohikoski
vas
jäsen
Matias
Marttinen
kok
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
varajäsen
Markku
Eestilä
kok
varajäsen
Sari
Essayah
kd
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr
varajäsen
Petri
Honkonen
kesk
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Toimi
Kankaanniemi
ps
varajäsen
Jukka
Kopra
kok
varajäsen
Lulu
Ranne
ps
varajäsen
Janne
Sankelo
kok
varajäsen
Jussi
Wihonen
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 24 jäsentä ja varajäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Muutokset valiokunnan kokoonpanossa
Merkittiin, että ed. Rehn-Kivelle on täysistunnossa 18.2.2021 myönnetty vapautus valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä. 
Todettiin, että ed. Filatovin puheenjohtajuus kunta- ja terveysjaostossa on päättynyt. Päätettiin, että kunta- ja terveysjaoston puheenjohtajana toimii 19.2.2021 alkaen ed. Anneli Kiljunen. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan keskuspankin selvitys digitaalisesta eurosta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-350299
Euroopan keskuspankin selvitys digitaalisesta eurosta
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission lisätalousarvioehdotuksesta nro 1 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2021 liittyen komission ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Brexit-mukautusvarauksen perustamisesta (Brexit-mukautusvaraus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnassa oli kuultavana: 
neuvotteleva virkamies
Vesa
Kulmala
valtiovarainministeriö
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston toimintalinjaan. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 hyväksymisestä
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-351008
HE 260/2020 vp VaV 19.02.2021 Finnwatch ry Asiantuntijalausunto
A 6
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
budjettineuvos
Seija
Kivinen
valtiovarainministeriö
budjettineuvos
Panu
Kukkonen
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Jussi
Lindgren
valtioneuvoston kanslia
EU-erityisasiantuntija
Joanna
Tikkanen
valtioneuvoston kanslia
toimialajohtaja
Teppo
Koivisto
Valtiokonttori
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Finnwatch ry
liite
7
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350404
HE 241/2020 vp VaV 16.02.2021 johtaja Raija Volk, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350352
HE 241/2020 vp VaV 16.02.2021 finanssineuvos Markku Nissinen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350405
HE 241/2020 vp VaV 16.02.2021 johtava asiantuntija Eeva Nykänen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2021-AK-352499
HE 241_2020 vp_Sote asiantuntijat.pdf
D 7
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 16.2.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
johtaja
Raija
Volk
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
hallitusneuvos
Pirjo
Kainulainen
sosiaali- ja terveysministeriö
finanssineuvos
Markku
Nissinen
valtiovarainministeriö
liite
budjettineuvos
Outi
Luoma-Aho
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Matti
Sillanmäki
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Timo
Annala
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Filip
Kjellberg
valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija
Jaana
Määttälä
sisäministeriö
johtava asiantuntija
Eeva
Nykänen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
tutkimuspäällikkö
Mikko
Peltola
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 
8
Muut asiat
Tiedoksi; Valiokuntien (TrV, VaV, TuV) etäkuulemistilaisuus pe 5.3.2021 klo 9.00-10.30 liittyen VNK:n kansallisen lapsistrategian yhteyteen perustetun työryhmän lapsibudjetoinnin menettelyjen kehittämiseksi. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 23.2.2021 klo 12.00 (epävirallinen etäkokous). 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
Viimeksi julkaistu 23.3.2021 13.34