Viimeksi julkaistu 27.9.2022 16.48

Pöytäkirja VaVP 45/2022 vp Valtiovarainvaliokunta Torstai 22.9.2022 klo 8.15—8.30

Läsnä
puheenjohtaja Johannes Koskinen sd varapuheenjohtaja Arto Pirttilahti kesk jäsen Anders Adlercreutz r  (nimenhuudon jälkeen) jäsen Tarja Filatov sd jäsen Timo Heinonen kok jäsen Vilhelm Junnila ps jäsen Esko Kiviranta kesk jäsen Jari Koskela ps jäsen Pia Lohikoski vas jäsen Matias Marttinen kok jäsen Raimo Piirainen sd jäsen Sari Sarkomaa kok jäsen Sami Savio ps jäsen Iiris Suomela vihr jäsen Pia Viitanen sd jäsen Ville Vähämäki ps varajäsen Sari Essayah kd varajäsen Mari Holopainen vihr  (nimenhuudon jälkeen) varajäsen Inka Hopsu vihr varajäsen Anne Kalmari kesk varajäsen Merja Kyllönen vas varajäsen Lulu Ranne ps varajäsen Janne Sankelo kok varajäsen Jussi Wihonen ps 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko  valiokuntaneuvos Mari Nuutila  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 22 jäsentä ja varajäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2021/241 muuttamisesta elpymis- ja palautumissuunnitelmien REPowerEU-lukujen osalta sekä asetusten 2021/1060, 2021/2115, direktiivin 2003/87/EY ja päätöksen KOM(2022) 231 muuttamisesta (REPowerEU:n rahoitus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 62/2022 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 23/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-37868
Puheenjohtajan osittainen kompromissiehdotus: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2021/241 muuttamisesta elpymis- ja palautumissuunnitelmien REPowerEU-lukujen osalta sekä asetusten 2021/1060, 2021/2115, direktiivin 2003/87/EY ja päätöksen ((EU) 2015/1814) muuttamisesta
Eriävä mielipide EDK-2022-AK-43015
U 62_UJ 2322_VaV_220922_Eriava_PS.pdf
A 3

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Pj. Koskinen teki seuraavan ehdotuksen valiokunnan kannanotoksi: Valiokunta pitää valtioneuvoston tavoin perusteltuna ehdotusta, joka antaa jäsenmaille mahdollisuuden siirtää oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) ja Brexit-mukautusvarauksen määrärahoja REPowerEU-toimien rahoitukseen. Mitä tulee uutta rahoitusta ja allokaatioavaimia koskeviin ehdotuksiin, puheenjohtajamaa ei ole vielä antanut niitä koskevaa kompromissiehdotusta, ja kannanotto on sen vuoksi hyvin alustava. Valiokunta tukee valtioneuvoston linjauksia ja suhtautuu valtioneuvoston tavoin erittäin varauksellisesti uuden rahoituksen kohdistamiseen REPowerEU-hankkeisiin. Valiokunta korostaa lausunnossaan VaVL 13/2022 vp esille tuotuja painotuksia ja pitää tärkeänä, että ratkaisut eivät vaaranna päästökauppamarkkinan vakautta ja uskottavuutta, eivätkä ole Suomelle epäoikeudenmukaisia. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Vähämäki ehdotti ed. Savion ja ed. Essayahin kannattamina, että valiokunnan kannanotto hyväksytään eriävän kannanoton (A 3) mukaisesti. 

Ed. Vähämäen ehdotuksesta äänestettiin puheenjohtajan ehdottamaa kannanottoa vastaan. Äänin 11—5, 3 tyhjää valiokunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen. 

Kannanottoon jätettiin eriävä mielipide: 1 kpl (ps+kd) (A 3) 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuslain ja valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 88/2022 vp

Valiokunta päätti pyytää kirjallisen lausunnon: Suomen Kuntaliitolta, Suomen Yrittäjät ry:ltä sekä Soste ry:ltä. 

5. Muut asiat

6. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 27.9.2022 klo 12.00 (etäkokous). 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Mari 
Nuutila