Pöytäkirja
VaVP
7
2020 vp
Valtiovarainvaliokunta ja suuri valiokunta - julkinen kuuleminen
Keskiviikko 11.3.2020 klo 12.00—13.52
F-auditorio
Läsnä
puheenjohtaja
Johannes
Koskinen
sd
varapuheenjohtaja
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Tarja
Filatov
sd
jäsen
Sanni
Grahn-Laasonen
kok
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Heli
Järvinen
vihr
jäsen
Jari
Koskela
ps
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Pia
Lohikoski
vas
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Jussi
Saramo
vas
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
varajäsen
Sari
Essayah
kd
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr
varajäsen
Petri
Honkonen
kesk
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr
varajäsen
Kalle
Jokinen
kok
varajäsen
Anne
Kalmari
kesk
varajäsen
Toimi
Kankaanniemi
ps
varajäsen
Jukka
Kopra
kok
varajäsen
Merja
Kyllönen
vas
varajäsen
Jani
Mäkelä
ps
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
varajäsen
Lulu
Ranne
ps
varajäsen
Janne
Sankelo
kok
varajäsen
Jussi
Wihonen
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Valtiovarainvaliokunnasta läsnä oli 33 jäsentä ja varajäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282872
EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289822
E 61/2019 vp SuV 11.03.2020 EU-erityisasiantuntija Johanna Kentala-Lehtonen, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289564
E 61/2019 vp SuV 11.03.2020 projektijohtaja Outi Haanperä, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289809
E 61/2019 vp SuV 11.03.2020 ylijohtaja Anni Huhtala, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289750
E 61/2019 vp SuV 11.03.2020 puheenjohtaja Markku Ollikainen, Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289815
E 61/2019 vp SuV 11.03.2020 puheenjohtaja Markku Ollikainen, Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
D 3
Yhteiskäsittely: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
EU-erityisasiantuntija
Johanna
Kentala-Lehtonen
valtioneuvoston kanslia
yksikönpäällikkö
Pasi
Pöysäri
ulkoministeriö
yksikönpäällikkö
Pasi-Heikki
Vaaranmaa
ulkoministeriö
projektijohtaja
Outi
Haanperä
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
ylijohtaja
Anni
Huhtala
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
puheenjohtaja
Markku
Ollikainen
Suomen ilmastopaneeli
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 13.3.2020 klo 11.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
Viimeksi julkaistu 12.3.2020 10.48