Pöytäkirja
VaVP
8
2020 vp
Valtiovarainvaliokunta
Perjantai 13.3.2020 klo 11.30—12.58
Läsnä
puheenjohtaja
Johannes
Koskinen
sd
(1—6, 7 osittain)
varapuheenjohtaja
Esko
Kiviranta
kesk
(pj. 7 osittain, 8 ja 9)
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Tarja
Filatov
sd
jäsen
Sanni
Grahn-Laasonen
kok
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Vilhelm
Junnila
ps
jäsen
Heli
Järvinen
vihr
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Jari
Koskela
ps
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Pia
Lohikoski
vas
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Jussi
Saramo
vas
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
varajäsen
Markku
Eestilä
kok
varajäsen
Sari
Essayah
kd
varajäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Petri
Honkonen
kesk
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr
varajäsen
Anne
Kalmari
kesk
varajäsen
Toimi
Kankaanniemi
ps
varajäsen
Riitta
Mäkinen
sd
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
varajäsen
Lulu
Ranne
ps
varajäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
varajäsen
Janne
Sankelo
kok
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 32 jäsentä ja varajäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
4
Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282872
EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-289561
COM(2019) 640 final liite
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-289560
COM(2019) 640 final
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282874
Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa - investointiohjelma
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282875
Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
6
Euroryhmä, ECOFIN 16.-17.3.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valiokunnassa oli kuultavana: 
finanssineuvos
Susanna
Ikonen
valtiovarainministeriö
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Koronaviruksen taloudelliset vaikutukset
Valiokunnan oma asia
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290171
O 18/2020 vp VaV 13.03.2020 finanssineuvos Jukka Railavo, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290446
O 18/2020 vp VaV 13.03.2020 finanssineuvos Markku Puumalainen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290209
O 18/2020 vp VaV 13.03.2020 johtaja, pääekonomisti Penna Urrila, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290169
O 18/2020 vp VaV 13.03.2020 taloustieteen dosentti, pääekonomisti Tuomas Malinen, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
D 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-290567
O 18/2020 vp VaV 13.03.2020 taloustieteen dosentti, pääekonomisti Tuomas Malinen, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
D 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290174
O 18/2020 vp VaV 13.03.2020 ennustepäällikkö Markku Lehmus, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Asiantuntijalausunto
E 7
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
finanssineuvos
Jukka
Railavo
valtiovarainministeriö
liite
finanssineuvos
Markku
Puumalainen
valtiovarainministeriö
liite
toimistopäällikkö
Meri
Obstbaum
Suomen Pankki
johtaja, pääekonomisti
Penna
Urrila
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
taloustieteen dosentti, pääekonomisti
Tuomas
Malinen
Helsingin yliopisto
liite
ylilääkäri
Tuula
Hannila-Handelberg
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
tutkimuspäällikkö
Juha
Honkatukia
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
liite
Merkittiin, että asiantuntijakuulemisen aikana pj. Koskinen poistui kokouksesta ja vpj. Kiviranta ryhtyi johtamaan kokousta. 
8
Muut asiat
Ilmoitettiin, että verojaosto kuulee asiantuntijoita lentoverosta (KAA 1/2020 vp) tiistaina 24.3. klo 10.30 Arkadia-salissa. Valiokunnan jäsenillä ja varajäsenillä on tilaisuus osallistua kuulemiseen. Kuultaviksi on kutsuttu aloitteen edustajat, VM, LVM, YM, TEM, Traficom ja prof. Linnakangas. 
Todettiin, että valiokunnan kevään matkat on peruttu. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 17.3.2020 klo 12.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
Viimeksi julkaistu 12.5.2020 12.36