Pöytäkirja
YmVP
3
2021 vp
Ympäristövaliokunta
Keskiviikko 10.2.2021 klo 9.30—10.15
Läsnä
puheenjohtaja
Hannu
Hoskonen
kesk
varapuheenjohtaja
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Petri
Huru
ps
jäsen
Emma
Kari
vihr
jäsen
Mai
Kivelä
vas (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
jäsen
Hanna
Kosonen
kesk
jäsen
Johan
Kvarnström
sd
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Kai
Mykkänen
kok
jäsen
Mikko
Ollikainen
r
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Hussein
al-Taee
sd (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
jäsen
Katja
Taimela
sd
jäsen
Ari
Torniainen
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valiokuntapaikkojen järjestely
Merkittiin, että valiokuntien täydennysvaalissa 5.2.2021 on ympäristövaliokunnan jäseneksi valittu ed. Emma Kari. 
4
Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-339140
Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa
A 4
Eriävä mielipide EDK-2021-AK-349138
VNS 3_2020_vp_Eriävä mielipide_ps.pdf
B 4
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Ed. Peltokangas esitti, että ei voi hyväksyä lausunnon keskeistä sisältöä eriävästä mielipiteestä lähemmin ilmenevin perustein. Äänestettäessä ed. Peltokankaan ehdotuksesta, jota ed. Huru kannatti, lausuntoluonnos voitti äänin 10-2. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: ps. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Lakialoite laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
6
Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet
Valiokunnan oma asia
O 48/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348346
O 48/2019 vp YmV 09.02.2021 lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-347898
O 48/2019 vp YmV 09.02.2021 arviointineuvos Meri Virolainen, Lainsäädännön arviointineuvosto Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348347
O 48/2019 vp YmV 09.02.2021 johtaja Petrus Kautto, Suomen ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-348557
O 48/2019 vp YmV 09.02.2021 johtaja Petrus Kautto, Suomen ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
D 6 / esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348414
O 48/2019 vp YmV 09.02.2021 Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348399
O 48/2019 vp YmV 09.02.2021 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
F 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348457
O 48/2019 vp YmV 09.02.2021 Suomen Metsästäjäliitto Asiantuntijalausunto
G 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348348
O 48/2019 vp YmV 09.02.2021 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
H 6
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 9.2.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöjohtaja
Riitta
Rönn
ympäristöministeriö
liite
arviointineuvos
Meri
Virolainen
Lainsäädännön arviointineuvosto
liite
johtaja
Petrus
Kautto
Suomen ympäristökeskus
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Suomen ilmastopaneeli
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Suomen Metsästäjäliitto
liite
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (akkuasetus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Teknologiateollisuus ry, Paristokierrätys / Recser Oy, ERP Finland ry, Akkukierrätys Pb Oy, Suomen Autokierrätys Oy, Suomen luonnonsuojeluliitto ry. Pyydetään kirjallinen lausunto: Keliber Oy. 
8
Valtioneuvoston selvitys: EU:n päästökauppadirektiivin nojalla annettava komission täytäntöönpanoasetus koskien päästöoikeuksien ilmaisjaon laskennassa sovellettavia vertailuarvoja vuosille 2021-2025
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-346754
Perusmuistio
Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Valtioneuvoston selvitys: EU: Kriittisiin raaka-aineisiin liittyvä komission tiedonanto
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-346986
EU: Kriittisiin raaka-aineisiin liittyvä komission tiedonanto
Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, Teknologiateollisuus ry. 
10
Valtioneuvoston selvitys: Kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategia - Euroopan liikenne tulevaisuuden raiteelle
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-347090
Kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategia - Euroopan liikenne tulevaisuuden raiteelle
Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö. 
11
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Yhteisen maatalouspolitiikan strategisia suunnitelmia koskevat suositukset jäsenvaltioille
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-347562
Komission tiedonanto: Yhteisen maatalouspolitiikan strategisia suunnitelmia koskevat suositukset jäsenvaltioille
Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ry. 
12
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
13
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous torstaina 11.2.2021 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
Viimeksi julkaistu 11.2.2021 14.13