Viikkosuunnitelma
Suuri valiokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 14/2020
Keskiviikko 1.4.2020 klo 13.00, Pikkuparlamentin auditorio (TBC)
Valtioneuvoston selvityksiä EU:n neuvoston kokousten valmisteluista.
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) 95/93 muuttamisesta (ns. slot-asetuksen muuttaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Asiaa on käsitelty aiemmin asiana: E 18/2020 vp. 
Valtioneuvoston selvitys: EU; kulttuuri: neuvoston päätös Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen kulttuuriyhteistyötä koskevan pöytäkirjan 5 artiklassa määrätyn audiovisuaalisia yhteistuotantoja varten myönnetyn oikeuden soveltamisajan jatkamisesta 1.7.2020 – 30.6.2023
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valtioneuvoston selvitys: Päästökauppaa koskevat valtiontuen suuntaviivat vuoden 2020 jälkeen; komission luonnos suuntaviivoiksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi ympäristövaliokunnan kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Päätetään lähettää erikoisvaliokunnan kannanotto tiedoksi valtioneuvostolle. 
Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2020
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Merkitään saapuneeksi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. E 12/2020 vp 
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotukset muuttaa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yleisasetusta, Euroopan aluekehitysrahastoasetusta, Euroopan meri- ja kalatalousasetusta sekä solidaarisuusrahastoasetusta koronavirustilanteeseen vastaamiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi maa- ja metsätalousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) 95/93 muuttamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Muuttunut asiaksi: U 4/2020 vp. 
Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Talousvaliokunnan lausunto TaVL 3/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
 
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 2/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi"
Valtioneuvoston E-selvitys
Euroryhmä 2.4.2020?
Eurooppa-neuvoston jäsenten videokokous koronavirustilanteen hallinnasta 26.3.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
Laajennetun euroryhmän videokokous 24.3.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Eurooppaministerien epävirallinen videokokous 24.3.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Euroopan unionin neuvoston kokous 16.-17.12.2019 (Maatalous- ja kalastusneuvosto 16.-17.12.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Merkitään raportti saapuneeksi 
Euroopan unionin neuvoston kokous 27.1.2020 (Maatalous- ja kalastusneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Merkitään raportti saapuneeksi 
Viimeksi julkaistu 27.3.2020 13:57