Lakialoite
LA
30
2017 vp
Olavi
Ala-Nissilä
kesk
Lakialoite laiksi tuloverolain 43 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
Puuhun, puumateriaaliin tai kantoon viljeltävien luonnontuotteiden, kuten pakuri, lakkakääpä, kuusenkerkkä, pökkelökääpä, silkkivyökääpä, osterivinokas ja koivuvinokas, verokohtelu ei ole yhtenäinen muiden metsätalouden tulonlähteiden kanssa, vaan niistä saatavaa tuottoa verotetaan maatalouden ansiotulona. Pakurin, lakkakäävän, kuusenkerkän, pökkelökäävän, silkkivyökäävän, osterivinokkaan ja koivuvinokkaan viljelymenetelmät ovat kehittyneet viime vuosina, ja niiden viljely onkin jatkossa verrattavissa esimerkiksi joulukuusen viljelyyn ja kasvattamiseen. 
Pakurin, lakkakäävän, kuusenkerkän, pökkelökäävän, silkkivyökäävän, osterivinokkaan ja koivuvinokkaan viljely on hyödyllistä, ja sillä on taloudellista merkitystä. Olisi tärkeää muuttaa viljelyn verotus maatalouden ansiotulosta pääomatuloksi, kuten muukin metsätaloudesta saatava tulo, sillä kyse on nimenomaan metsätaloustuotteesta. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
tuloverolain 43 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tuloverolain (1535/1992) 43 § pykälä, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1155/2005, seuraavasti: 
43 § 
Metsätalouden pääomatulo 
Veronalaista pääomatuloa on verovelvollisen omassa metsässä kasvavan runkopuun hakkuuoikeuden ensimmäisestä vastikkeellisesta luovutuksesta (pystykauppa) saatu tulo ja hankintakaupalla myydystä runkopuusta valmistettavasta tai valmistetusta puutavarasta, kuten tukeista, pylväistä, kuitupuusta tai haloista sekä hakkeesta, saadun tulon pääomatulo-osuus. Hankintakaupalla saadun tulon pääomatulo-osuutena pidetään puun myyntituloa vähennettynä hankintatyön arvolla. Metsätalouden pääomatuloa on myös muusta kuin runkopuusta saatu metsätalouden tulo, kuten tulo hakkuutähteiden, kantojen, muun metsäenergiapuun, koristehavujen, tienvarsikeppien, joulupuiden sekä puuhun, puumateriaaliin tai kantoon viljeltyjen luonnontuotteiden tai vastaavien luovutuksesta. Mitä edellä tässä momentissa säädetään, sovelletaan myös puun myyntituloon, joka on saatu kiinteistön luovutuksesta pidätetyn hakkuuoikeuden nojalla.  
Metsätalouden pääomatulona pidetään myös metsästä saatua vakuutuskorvausta tai muuta korvausta samoin kuin yksityistalouden käyttöön otetun tai toiseen tulonlähteeseen siirretyn puutavaran kantoraha-arvoa tai käypää arvoa. Metsätalouden  pääomatuloksi  luetaan  myös metsätalouteen saadut tuet ja avustukset. Hakkuuoikeuden vastikkeetonta luovutusta ilman maapohjaa pidetään veronalaisena omaan käyttöön ottona kantoraha-arvon mukaan.  
Muiden kuin omana asuntona tai muutoin henkilökohtaisessa käytössä olevien rakennusten tai rakennelmien rakentamiseen tai korjaamiseen otetun puutavaran arvoa ei pidetä veronalaisena tulona. Veronalaista tuloa ei myöskään ole lämmitykseen tai muuhun verovelvollisen omaan kulutuskäyttöön otetun puutavaran arvo. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 30.6.2017 
Olavi
Ala-Nissilä
kesk
Viimeksi julkaistu 4.7.2017 11.30