Viimeksi julkaistu 18.6.2020 7.25

Lakialoite LA 31/2020 vp Lakialoite laiksi kuntalain 32 ja 33 §:n muuttamisesta

MinnaReijonenps

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Kuntavaalien jälkeen kunnan toimielimien puheenjohtajien paikat ja luottamuspaikat tulee määräytyä suhteellisen vaalitavan vaalituloksen mukaisesti. 

PERUSTELUT

Kuntavaaleissa luottamuspaikat jaetaan kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti valtuutettujen määrän perusteella. Kunnanhallituksen, kunnanvaltuuston, jaostojen ja lautakuntien puheenjohtajien paikat ja muut luottamushenkilöpaikat tulee jakaa saman suhteellisuusperiaatteen mukaan, jotta myös kunnan toimielimissä toteutuu kuntalaisten äänestystulostus. 

Vaalien jälkeen tehtävien teknisten vaaliliittojen ainoa tarkoitus on muuttaa demokraattisten vaalien tulosta. Vaalien jälkeen tehtävät tekniset vaaliliitot aiheuttavat helposti tilanteen, missä luottamushenkilöpaikoille valitut henkilöt eivät edusta vaalien tulosta eivätkä äänestäjien tahtoa.  

Pienempien puolueiden tekninen vaaliliitto mahdollistaa muutokset luottamushenkilöpaikkoihin suuremman äänimäärän saaneen puolueen häviöksi. Teknisillä vaaliliitoilla voi pienempien puolueiden muodostama vaaliliitto saada hallituksen, valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajuudet. Tällöin vaaleissa suuremman äänimäärän saanut puolue saattaa saada vähemmän paikkoja kuin suhteellisuusperiaatteen mukaisen vaalituloksen perusteella olisi muuten saanut. Tällöin pienemmällä äänimäärällä ja vähemmällä valtuutettujen määrällä voi saada merkittävämpiä luottamuspaikkoja kuin suuremman äänimäärän ja enemmän valtuutettuja saanut puolue. 

Äänestystulosta pitää kunnioittaa. Solmimalla teknisiä vaaliliittoja vaalien jälkeen mitätöidään demokraattisissa vaaleissa annettu äänestystulos. Luottamuspaikat tulee jakaa kuntalaisilta saatujen valtuuksien ja vaaleissa annettujen äänien perusteella suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki kuntalain 32 ja 33 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään kuntalain (410/2015) 32 §:ään uusi 3 momentti ja 33 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 
32 § 
Toimielimien jäsenten toimikausi ja valitseminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Kunnan toimielimien luottamuspaikat tulee määräytyä suhteellisen vaalitavan vaalituloksen mukaisesti. 
33 § 
Toimielimien puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Kunnan toimielimien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien paikat tulee määräytyä suhteellisen vaalitavan vaalituloksen mukaisesti. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 17.6.2020 
MinnaReijonenps