Viimeksi julkaistu 14.6.2022 13.15

Lakialoite LA 36/2022 vp 
Sheikki Laakso ps 
 
Lakialoite laiksi oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Tämän lakialoitteen tarkoituksena on edistää velallisen oikeusturvaa edellyttämällä velkojaa liittämään haastehakemukseen velan osoittavat dokumentit. 

PERUSTELUT

Kantaja ilmoittaa usein haastehakemuksessa, ettei asia hänen käsityksensä mukaan ole riitainen (summaarinen riita-asia). Oikeudenkäymiskaaren mukaan kantajan ei tarvitse liittää summaarista menettelyä tarkoittavaan haastehakemukseensa sellaista asiakirjaa, johon hän vetoaa. 

Edellä sanottu tarjoaa velkojalle mahdollisuuden laittaa oikeuteen sen kaltaisia velkoja haettaviksi, joille ei tosiasiallisesti asian riitautuessa löydy senkaltaisia dokumentteja, joilla oikeus voisi tuomita velallisen maksuvelvolliseksi. Jos velallinen ei anna haasteeseen vastausta, kanne hyväksytään yksipuolisella tuomiolla. Tällöin asia menee käytännössä vain oikeuden kumileimasimen läpi, jolloin jopa täysin perusteeton saatava on velkojan toimesta vietävissä ulosottoon.  

Syy siihen, että velallinen jättää vastaamatta haasteeseen, löytyy usein velkataakan alla olevan väsymyksestä. Haastehakemukseen vastaaminen edellyttää usein oikeudellisen asiantuntemuksen käyttöä. Oikeusavun saaminen kestää kuitenkin kauan, ja vastaamisaika haasteeseen on lyhyt. Velallisen asema haasteen tiedoksi saatuaan on siis melko heikko, jos hän ei osaa toimia oikein. Tämän myös perintäyhtiöt tietävät erittäin hyvin.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 ja 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:n 1 momentti ja 4 §, sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 1 momentti laissa 439/2018 ja 4 § laissa 595/1993, seuraavasti: 
5 luku 
Riita-asian vireillepano ja valmistelu 
3 § 
Jos asia koskee 
1) tietyn määräistä saamista, 
2) hallinnan tai rikkoutuneen olosuhteen palauttamista taikka 
3) häätöä 
ja kantaja ilmoittaa, ettei asia hänen käsityksensä mukaan ole riitainen (summaarinen riita-asia), haastehakemuksessa on vaatimuksen perusteena tarpeen mainita ainoastaan ne seikat, joihin vaatimus välittömästi perustuu. Tällöin ei tarvitse ilmoittaa myöskään 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa mainittuja todisteita.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
4 § 
Haastehakemukseen on lisäksi liitettävä se sopimus, sitoumus tai muu kirjallinen todiste, johon kantaja vetoaa.  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 8.6.2022 
Sheikki Laakso ps