Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

LA 85/2018 vp

Viimeksi julkaistu 5.12.2018 15.46

Lakialoite LA 85/2018 vp Lakialoite laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

KristaKiurusdym.

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalain 6 §:ää. Lakialoitteen tarkoituksena on laajentaa laitoksessa annetun huollon korvaukseen oikeutettujen sotainvalidien joukkoa laskemalla korvattavuuden työkyvyttömyysastetta 20 prosentista 10 prosenttiin.  

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian lain vahvistamisen jälkeen.  

PERUSTELUT

Aloitteessa ehdotetaan sotilasvammalakia muutettavaksi siten, että vuosien 1939—1945 sotien johdosta vahingoittuneille tai sairastuneille, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia, voidaan korvata laitoksessa annettu huolto tai osa-aikainen huolto myös silloin, kun sen tarve johtuu muusta kuin korvatusta vammasta tai sairaudesta. Sotilasvammalain 6 §:n 5 momentissa tarkoitetulla työkyvyttömyysasteella tarkoitetaan lääketieteellisesti arvioitavaa haitta-astetta eli invaliditeettiprosenttia. Nykyisin kyseinen haitta-asteraja on vähintään 20 prosenttia. Voimassa oleva säännös tarkoittaa siten sitä, että sotainvalidilla, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 20 prosenttia, on mahdollisuus päästä Valtiokonttorin kustantamaan laitoksessa annettuun huoltoon, jos hän ei terveydentilan heikentymisen vuoksi selviydy kotona. Aloitteella laajennettaisiin Valtiokonttorin kustantamaan laitoksessa annettuun huoltoon oikeutettujen sotainvalidien joukkoa. 

Sotainvalideja oli vuoden 2018 alussa noin 1 500. Jos laitoksessa annetun huollon piirissä olisi haitta-asterajan laskemisen jälkeen saman verran tähän palveluun oikeutetuista kuin nykyisinkin eli 29 prosenttia, olisi lisäkustannus nykyiseen verrattuna arviolta 10,4—12,3 miljoonaa euroa riippuen siitä, kuinka moni laitokseen siirtyvistä on käyttänyt kunnallisia avopalveluja. Muutokseen tarvittava lisäkustannus voitaisiin kuitenkin kustantaa valtion talousarviossa sotainvalidien laitoksessa annetun huollon kustannuksiin varatusta määrärahasta ilman, että sitä tarvitsee lisätä tai valtiontalouden kehyksiin varata tästä muutoksesta johtuen lisärahoitusta. Lisäkustannus alenisi vuosittain siten, että vuonna 2020 arvioidaan lisäkustannuksen olevan 7,3 miljoonaa euroa, vuonna 2021 se olisi 5,2 miljoonaa euroa, vuonna 2022 puolestaan 3,7 miljoonaa euroa ja vuonna 2023 lisäkustannus vähenisi 2,6 miljoonaan euroon olettaen, että kaikki ovat käyttäneet kunnallisia avopalveluja. 

Laitoksessa annetun huollon korvaamisen laajentaminen aloitteen mukaisesti merkitsee olennaista etua asianomaisille invalideille ja helpottaa siten heidän asemaansa.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sotilasvammalain (404/1948) 6 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on laissa 901/2012, seuraavasti:  
6 § 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään, korvataan sairaanhoitona myös määräaikainen lääkärintarkastus, työ- tai toimintakyvyn palauttamista tai säilyttämistä tarkoittava kuntouttaminen sekä laitoksessa annettu huolto tai osa-aikainen huolto. Vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 20 prosenttia, ja vuosien 1939—1945 sotien johdosta vahingoittuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia, voidaan korvata laitoksessa annettu huolto tai osa-aikainen huolto myös, kun sen tarve johtuu muustakin kuin korvatusta vammasta tai sairaudesta. Lisäksi voidaan kuntouttaminen, vaikka kuntouttamisen tarve ei johtuisikaan korvatusta vammasta tai sairaudesta, korvata vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 4.12.2018 
KristaKiurusd
HannakaisaHeikkinenkesk
SariSarkomaakok
AnneliKiljunensd
Aino-KaisaPekonenvas
VeronicaRehn-Kivir
Vesa-MattiSaarakkalasin
OutiAlanko-Kahiluotovihr
ArjaJuvonenps
SariTanuskd
MarttiTaljakesk
PekkaPuskakesk
NiiloKeränenkesk
SariRaassinakok
JaanaLaitinen-Pesolakok
KristiinaSalonensd
UllaParviainenkesk
SatuTaavitsainensd
IlmariNurminensd
AnneLouhelainensin