Lakialoite
LA
86
2018 vp
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
ym.
Lakialoite laiksi lastensuojelulain 75 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Aloitteessa ehdotetaan lastensuojelulakia muutettavaksi siten, että kunnan velvollisuus lastensuojelun jälkihuollon järjestämiseen päättyy viimeistään, kun nuori täyttää 25 vuotta tai viiden vuoden kuluttua siitä, kun lapsi on ollut 1 momentissa tarkoitetun kodin ulkopuolisen sijoituksen päättymisen jälkeen viimeksi lastensuojelun asiakkaana. Nykyisin jälkihuollon päättymisen ikäraja on 21 vuotta. 
PERUSTELUT
Voimassa olevan lastensuojelulain mukaan kuntien velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy viimeistään, kun nuori täyttää 21 vuotta. Useat lastensuojelun asiantuntijat ja lastensuojelujärjestöt ovat esittäneet, että jälkihuollon järjestämisen yläikärajaa tulisi nostaa nykyisestä 21 vuodesta 25 vuoteen, sillä nykyisin moni nuori syrjäytyy jälkihuollon toimien päättyessä. Myös sosiaali- ja terveysministeriön Toimiva lastensuojelu -selvitysryhmän loppuraportti (2013) esitti tätä toimenpidettä yhtenä suosituksenaan. 
Lastensuojelun asiakkaina olleet nuoret tarvitsevat usein aikuisuuden kynnyksellä tehostettua tukea itsenäisen elämän aloittamiseen. Esimerkiksi Helsingissä jälkihuollon piirissä olleista nuorista vain 14 prosentilla oli ammatti jälkihuollon päättyessä. Jälkihuollon palvelut pitävätkin sisällään muun muassa tukea opintoihin ja työllistymiseen, henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa arjessa selviytymiseen, yhteiskunnan palveluihin ohjaamista, apua asunnon hankkimiseen sekä vertaistukitoimintaa. 
Me-säätiön ja THL:n syyskuussa julkaistun Syrjäytymisen dynamiikka -tietoaineiston mukaan yksi keskeisimmistä nuorten syrjäytymistä ennustavista tekijöistä on, että nuori on ollut lastensuojelun sijoituksessa ennen 6. ikävuotta tai 12—16-vuotiaana. 
Tutkimuksen mukaan huostaanotossa olleiden nuorten aikuisten, niin naisten kuin miesten, kuolleisuus on muita korkeampi 25 vuoden ikään saakka (Kalland ym. 2001). Kuolinsyitä tässä ikäryhmässä ovat usein onnettomuudet ja tapaturmat, päihteet ja itsemurhat. Tämä havainto puoltaa sitä, että jälkihuollon ikäraja kannattaisi nostaa 25 vuoteen. 
Täysi-ikäisen nuoren on mahdollista kieltäytyä jälkihuollon palveluista, mutta nuori voi kuitenkin ikärajan puitteissa hakeutua uudelleen jälkihuollon tuen piiriin. Jos ikäraja olisi nykyistä 21 ikävuotta korkeampi, pysyisivät myös matalan kynnyksen palveluiden ovet pidempään auki nuorelle aikuiselle. 
Hyvin onnistuneella lastensuojelun jälkihuollolla voidaan parhaimmillaan turvata nuorille aikuisille sujuva itsenäistyminen aikuisuuteen sekä ennaltaehkäistä nuorten aikuisten syrjäytymistä. Lastensuojelun jälkihuollon ikärajan nostaminen 25 vuoteen antaisi lastensuojelun ammattilaisille enemmän työkaluja toimia nuorten parhaaksi. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
lastensuojelulain 75 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lastensuojelulain (417/2007) 75 § seuraavasti: 
75 § 
Lapsen ja nuoren oikeus jälkihuoltoon 
Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on järjestettävä lapselle tai nuorelle tämän luvun mukainen jälkihuolto 40 §:ssä tarkoitetun sijaishuollon päättymisen jälkeen. Jälkihuolto on järjestettävä myös 37 §:ssä tarkoitetun avohuollon tukitoimena tapahtuneen sijoituksen päättymisen jälkeen, jos sijoitus on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta ja kohdistunut lapseen yksin. 
Jälkihuoltoa voidaan järjestää myös muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle lastensuojelun asiakkaana olleelle nuorelle. 
Kunnan velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy viiden vuoden kuluttua siitä, kun lapsi on ollut 1 momentissa tarkoitetun kodin ulkopuolisen sijoituksen päättymisen jälkeen viimeksi lastensuojelun asiakkaana. Velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy viimeistään, kun nuori täyttää 25 vuotta. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 4.12.2018 
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Pekka
Haavisto
vihr
Hanna
Halmeenpää
vihr
Ville
Niinistö
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Antero
Vartia
vihr
Emma
Kari
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Paavo
Väyrynen
tl
Ritva
Elomaa
ps
Kari
Kulmala
sin
Katja
Taimela
sd
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Lauri
Ihalainen
sd
Pilvi
Torsti
sd
Krista
Kiuru
sd
Ilkka
Kantola
sd
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Anneli
Kiljunen
sd
Maria
Guzenina
sd
Maarit
Feldt-Ranta
sd
Suna
Kymäläinen
sd
Kristiina
Salonen
sd
Maria
Tolppanen
sd
Tytti
Tuppurainen
sd
Pia
Viitanen
sd
Riitta
Myller
sd
Harry
Wallin
sd
Jari
Myllykoski
vas
Markus
Mustajärvi
vas
Paavo
Arhinmäki
vas
Markku
Rossi
kesk
Hannu
Hoskonen
kesk
Arto
Pirttilahti
kesk
Antti
Kurvinen
kesk
Katri
Kulmuni
kesk
Sari
Tanus
kd
Markku
Pakkanen
kesk
Laura
Huhtasaari
ps
Tuomo
Puumala
kesk
Päivi
Räsänen
kd
Anne
Kalmari
kesk
Sari
Sarkomaa
kok
Mika
Raatikainen
ps
Kimmo
Kivelä
sin
Erkki
Tuomioja
sd
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Peter
Östman
kd
Jari
Ronkainen
ps
Jani
Mäkelä
ps
Reijo
Hongisto
sin
Satu
Taavitsainen
sd
Heli
Järvinen
vihr
Arja
Juvonen
ps
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Tiina
Elovaara
sin
Hanna
Sarkkinen
vas
Tarja
Filatov
sd
Aila
Paloniemi
kesk
Petri
Honkonen
kesk
Toimi
Kankaanniemi
ps
Leena
Meri
ps
Rami
Lehto
ps
Niilo
Keränen
kesk
Seppo
Kääriäinen
kesk
Ville
Vähämäki
ps
Kari
Uotila
vas
Sari
Essayah
kd
Jaana
Pelkonen
kok
Pertti
Hakanen
kesk
Timo
Heinonen
kok
Arto
Satonen
kok
Hanna-Leena
Mattila
kesk
Sari
Multala
kok
Kaj
Turunen
kok
Matti
Torvinen
sin
Sari
Raassina
kok
Mia
Laiho
kok
Anders
Adlercreutz
r
Hanna
Kosonen
kesk
Olli
Immonen
ps
Pauli
Kiuru
kok
Sanna
Marin
sd
Maria
Lohela
sin
Teuvo
Hakkarainen
ps
Katja
Hänninen
vas
Matti
Semi
vas
Joona
Räsänen
sd
Eero
Heinäluoma
sd
Stefan
Wallin
r
Juho
Eerola
ps
Annika
Lapintie
vas
Anna-Maja
Henriksson
r
Mikko
Alatalo
kesk
Ulla
Parviainen
kesk
Veronica
Rehn-Kivi
r
Anne
Louhelainen
sin
Pekka
Puska
kesk
Mikaela
Nylander
r
Juha
Rehula
kesk
Harri
Jaskari
kok
Elina
Lepomäki
kok
Mikko
Savola
kesk
Markus
Lohi
kesk
Jukka
Gustafsson
sd
Jyrki
Kasvi
vihr
Mari-Leena
Talvitie
kok
Saara-Sofia
Sirén
kok
Vesa-Matti
Saarakkala
sin
Li
Andersson
vas
Anna
Kontula
vas
Jani
Toivola
vihr
Satu
Hassi
vihr
Viimeksi julkaistu 5.12.2018 15.52