Viimeksi julkaistu 21.6.2022 7.33

Valiokunnan lausunto HaVL 17/2022 vp HE 41/2022 vp Hallintovaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Talousvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 41/2022 vp): Asia on saapunut hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava talousvaliokunnalle. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • hankepäällikkö Emilia Sormunen 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Annika Parsons 
  sisäministeriö
 • johtaja Taito Vainio 
  Hätäkeskuslaitos
 • erityisasiantuntija Pirkko Selin-Grönlund 
  Kuurojen Liitto ry
 • kehittämispäällikkö Anniina Lavikainen 
  Vammaisfoorumi ry

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Ehdotetulla lainsäädännöllä saatetaan kansallisesti voimaan tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (jäljempänä esteettömyysdirektiivi). 

Esityksessä ehdotetaan muutoksia useisiin lakeihin, joiden tarkoituksena on edistää jokaisen mahdollisuuksia käyttää yhdenvertaisesti tuotteita ja palveluja parantamalla niiden saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Hallintovaliokunta keskittyy lausunnossaan omaa toimialaansa eli hätäkeskustoimintaa koskeviin muutoksiin.  

Voimassa olevassa hätäkeskustoiminnasta annetussa laissa (692/2010, jäljempänä hätäkeskuslaki) ei ole säännöksiä yleiseen hätänumeroon 112 vastaamisesta. Esityksessä lakiin lisätään säännös, jonka mukaan Hätäkeskuslaitoksen on vastattava yleiseen hätänumeroon 112 tehtyihin hätäilmoituksiin, jotka on tehty käyttämällä reaaliaikaista puhetta tai tekstiä. Lisäksi Hätäkeskuslaitos voi vastata hätäilmoitukseen, joka on tehty muuta hätäilmoituksen tekijän ja Hätäkeskuslaitoksen välisen vuorovaikutuksen mahdollistavaa tapaa käyttäen. Hätäkeskuslaitoksen on vastattava käyttämällä samaa kommunikaatiotapaa kuin millä hätänumeroon on otettu yhteyttä. Jos yhteydenottotapana tarjotaan videokuvaa, on siihen vastattava interaktiiviseksi synkronoidulla puheella, tekstillä sekä videokuvalla. Hallintovaliokunta pitää myönteisenä, että säännös on kirjoitettu siten, että yhteydenottotapaa ei ole sidottu välineeseen vaan kommunikaatiotapaan. Sääntely mahdollistaa näin ollen Hätäkeskuslaitokselle hätäilmoitusten vastaanottamisen ja vastaamisen toiminnallisen kehittämisen. 

Voimassa olevan hätäkeskuslain mukaan hätäilmoituksen tekeminen tekstiviestinä edellyttää ennakkorekisteröitymistä palveluun. Valiokunnan saaman asiantuntijaselvityksen mukaan ennakkorekisteröinti on alun perin tarkoitettu turvaamaan vammaisten henkilöiden hätäkeskuspalvelujen saaminen. Ennakkorekisteröinnin tekeminen kuitenkin vaatii muun muassa vahvaa tunnistautumista esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla, minkä vuoksi palvelua ei voida pitää esteettömänä. Hallintovaliokunta pitää hätätekstiviestiä ja hätätekstiviestin käyttäjärekisteriä koskevan sääntelyn kumoamista perusteltuna.  

Valiokunnan saaman asiantuntijaselvityksen perusteella esteettömyysvaatimusten toimeenpanon aiheuttamat kustannukset Hätäkeskuslaitokselle on huomioitu kevään 2022 JTS-kauden (2023—2026) kehyspäätöksessä. Valiokunta pitää tärkeänä, että rahoitus näille palveluille turvataan. 

Hallintovaliokunnan asiantuntijakuulemisessa saadun selvityksen mukaan käynnissä on lisäksi viittomakielisen hätäpuhelun pilottihanke. Valiokunta pitää tärkeänä, että hanketta jatketaan ja kokemuksia palvelusta kerätään.  

Hallintovaliokunta pitää vammaisten henkilöiden yhdenvertaisten oikeuksien edistämistä tärkeänä ja hätäkeskuslain muutoksia tarpeellisina ja kannatettavina. Valiokunta katsoo, että lainsäädäntömuutokset vahvistavat vammaisten henkilöiden oikeuksia ja mahdollisuuksia lähettää hätäviestejä yleiseen hätänumeroon 112 yhdenvertaisesti muiden loppukäyttäjien kanssa. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Hallintovaliokunta esittää,

että talousvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon 
Helsingissä 3.6.2022 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Riikka Purra ps 
 
varapuheenjohtaja 
Mari-Leena Talvitie kok 
 
jäsen 
Tiina Elo vihr 
 
jäsen 
Eveliina Heinäluoma sd 
 
jäsen 
Hanna Holopainen vihr 
 
jäsen 
Mauri Peltokangas ps 
 
jäsen 
Mari Rantanen ps 
 
jäsen 
Piritta Rantanen sd 
 
jäsen 
Matti Semi vas 
 
jäsen 
Kari Tolvanen kok 
 
jäsen 
Heikki Vestman kok 
 
jäsen 
Heidi Viljanen sd 
 
varajäsen 
Ben Zyskowicz kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

istuntoasiainneuvos 
Sanna Helopuro