Valiokunnan lausunto
MmVL
1
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
Suurelle valiokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021—2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi (E 29/2018 vp): Maa- ja metsätalousvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 1/2020 vp — E 29/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
EU-erityisasiantuntija
Joanna
Tikkanen
valtioneuvoston kanslia
budjettineuvos
Panu
Kukkonen
valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija
Vesa
Kulmala
valtiovarainministeriö
maatalousneuvos
Kari
Valonen
maa- ja metsätalousministeriö
neuvotteleva virkamies
Martti
Patjas
maa- ja metsätalousministeriö
Viitetiedot
Suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta. (EJ 1/2020 vp) 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista antamansa lausunnon     (MmVL 7/2019 vp — U 73/2018 vp) mukaisesti valiokunta pitää välttämättömänä, että Suomen suhteellista maksuosuutta lisäämättä huolehditaan riittävästä rahoituskehyksestä, jotta maatalouden ja maaseudun tavoitteet voivat toteutua mahdollisimman hyvin. Maatalouden ja maaseudun kehittämisrahoituksella on suuri merkitys Suomen nettomaksuasemaan saantomme ylittäessä nykyisin selvästi maksuosuutemme. Suomen tulee tavoitella maatalouden osalta mahdollisimman suurta saantoa, sillä luonnonolosuhteet maatalouden harjoittamiselle ovat Suomessa epäedulliset verrattuna muihin jäsenmaihin. Valiokunta on sanotussa lausunnossaan myös todennut, että Suomen saamasta suhteellisesti suuremmasta maaseuturahoituksen osuudesta seuraa, että ehdotuksen taloudelliset vaikutukset maallemme olisivat erittäin suuret. Valiokunta on pitänyt välttämättömänä rahoituksen uudelleen kohdentamista ehdotetun rahoituskehyksen sisällä. 
VALIOKUNNAN LAUSUNTO
Maa- ja metsätalousvaliokunta ilmoittaa,
että se yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan korostaen edellä esitettyjä näkökohtia. 
Helsingissä 14.2.2020 
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Heikki
Autto
kok
jäsen
Markku
Eestilä
kok
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Satu
Hassi
vihr
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Mikko
Savola
kesk
jäsen
Jenna
Simula
ps
jäsen
Peter
Östman
kd
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Eriävä mielipide 1
Perustelut
Suomen ei tule hyväksyä maataloussaantojen huomattavaa leikkausta. On pidettävä kiinni siitä, ettei Suomen maksuosuus kasva. Lisärahoitus on löydettävissä muualta rahoituskehyksen sisältä. 
Mielipide
Edellä olevan perusteella esitän,
että suuri valiokunta ottaa edellä olevan huomioon. 
Helsingissä 14.2.2020
Peter
Östman
kd
Eriävä mielipide 2
Perustelut
Esityksessä on kyse komission ehdotuksista (YMP) yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista asioista uudelle rahoituskaudelle 2021—2027. Perussuomalaisten valiokuntaryhmä suhtautuu hyvin kriittisesti koko esitykseen, sillä viljelijöiden ja koko suomalaisen maaseudun säilymistä, selviytymistä ja toimeentuloa on ajettu järjestelmällisesti alas Euroopan unionissa jo vuosien ajan. Isona osallisena ja osasyyllisenä tähän on myös maamme istuva hallitus, joka ei ole hoitanut maamme edunvalvontaa Euroopan unionissa riittävällä päättäväisyydellä. Tästä suuntauksesta kertoo sekin, että koko maamme saama tuen määrä laskee huomattavasti tulevalla kaudella. 
Ensinnäkin valiokuntaryhmämme on yhä enemmässä määrin huolestunut siitä, että suoriin tukiin on tulossa nyt käytettävissä olevan tiedon perusteella huomattavia leikkauksia. Tämä on huolestuttavaa, siltäkin osin, että siirtymäajoistakaan ei olla vielä komissiossa päästy yhteisymmärrykseen. Tähän kun lisätään vielä sekin tosiasia, että Etelä- Suomen kansallisesta tuesta ja sen jatkumisesta ei myöskään ole vielä päätöstä olemassa, voidaankin todeta, että tällaisella politiikan teolla heikennetään entisestään maamme maatalouden ja maatilojen kannattavuutta. 
Muutoinkin kyseessä on yksi iso osa tulevan rahoituskauden tukijärjestelmän olennaisesta kokonaisleikkauksesta. Tällaista kehitystä me Perussuomalaiset emme pidä suotavana. Lisäksi tämä sopii erityisen huonosti siihen kokonaiskuvaan, että koko unionin alueella pyritään säilyttämään ja ylläpitämään elinvoimainen elintarviketuotanto ja ruokaturva.  
Lopuksi valiokuntaryhmämme haluaa kiinnittää erityistä huomiota siihen, että riippumatta yhteisen maatalouspolitiikan lopputuloksista ja aikataulusta viljelijöiden maksatukset eivät saa olla myöhässä missään olosuhteissa. 
Mielipide
Edellä olevan perusteella esitämme,
että suuri valiokunta ottaa edellä olevat asiat huomioon eikä yhdy valtioneuvoston kantaan. 
Helsingissä 14.2.2020
Ritva
Elomaa
ps
Mikko
Lundén
ps
Jenna
Simula
ps
Viimeksi julkaistu 18.2.2020 13.09