Viimeksi julkaistu 22.11.2021 10.15

Valiokunnan lausunto MmVL 16/2021 vp K 3/2021 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Hallituksen vuosikertomus 2020

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen vuosikertomus 2020 (K 3/2021 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 30.9.2021. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Valiokunta katsoo, että sen ehdotuksesta hyväksytyt alla olevat lausumat ovat edelleen tarpeellisia ja ne tulee säilyttää: 

 • Kaupallisen kalastuksen vakuutustuki (HE 129/2012 vp —EV 151/2012 vp) 

 • Viljelylohkojen hyväksytty pinta-ala (HE 156/2012 vp — EV 7/2013 vp) 

 • Metsäpoliittisen selonteon toimeenpano (VNS 1/2014 vp — EK 13/2014 vp) 

 • Yhteisaluelain muutostarpeiden arviointi (HE 192/2014 vp — EV 353/2014 vp) 

 • Tenojoen kalastussääntöä koskeva sopimus (HE 239/2016 vp — EV 16/2017 vp) 

 • Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta Ruoka2030 Suomi-ruokaa meille ja maailmalle (VNS 2/2017 vp — EK 21/2017 vp), 2—5 lausumat 

 • Huoneistotietojärjestelmän uudistuksen siirtymäjärjestelyn toimivuus (HE 127/2018 vp — EV 168/2018 vp) 

 • Kasvinterveyslain toimivuuden seuranta (HE 11/2019 vp — EV 17/2019 vp) 

 • Metsityksen määräaikainen tukeminen (HE 150/2020 vp — EV 171/2020 vp) 

 • Poronhoitolain muuttaminen (HE 152/2020 vp — EV 170/2020 vp) 

Valiokunta katsoo, että seuraavat lausumat voidaan poistaa: 

 • Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi, valtioneuvoston selonteko (VNS 5/2009 vp — EK 7/2010 vp) 

 • Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta Ruoka2030 Suomi-ruokaa meille ja maailmalle (VNS 2/2017 vp — EK 21/2017 vp), 1 lausuma 

 • Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttaminen (HE 170/2017 vp — EV 173/2017 vp) 

 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta (HE 309/2018 vp — EV 300/2018 vp) 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Maa- ja metsätalousvaliokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 18.6.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Anne Kalmari kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Ritva Elomaa ps 
 
jäsen 
Markku Eestilä kok 
 
jäsen 
Seppo Eskelinen sd 
 
jäsen 
Satu Hassi vihr 
 
jäsen 
Mikko Lundén ps 
 
jäsen 
Jari Myllykoski vas 
 
jäsen 
Anders Norrback 
 
jäsen 
Raimo Piirainen sd 
 
jäsen 
Jenni Pitko vihr 
 
jäsen 
Mikko Savola kesk 
 
jäsen 
Jenna Simula ps 
 
jäsen 
Peter Östman kd 
 
varajäsen 
Heikki Autto kok 
 
varajäsen 
Ari Koponen ps 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Tuire Taina