Siirry sisältöön

PeVL 8/2019 vp

Viimeksi julkaistu 25.11.2019 14.03

Valiokunnan lausunto PeVL 8/2019 vp HE 60/2019 vp Hallituksen esitys eduskunnalle kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi

Perustuslakivaliokunta

Hallintovaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 60/2019 vp): Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava hallintovaliokunnalle. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • hallitusneuvosEevaMäenpää
  valtiovarainministeriö
 • neuvotteleva virkamiesJaniHeikkinen
  valtiovarainministeriö
 • erityisasiantuntijaDenisGalkin
  valtiovarainministeriö
 • kehityspäällikköMikkoMehtonen
  Suomen Kuntaliitto
 • professoriJuhaLavapuro
 • apulaisprofessoriPauliRautiainen

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kuntalakia ja valtiokonttorista annettua lakia sekä kuutta muuta lakia. Kuntalakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset tietojen tuottamisesta ja taloustietojen raportoinnista. Kunnat ja kuntayhtymät velvoitettaisiin toimittamaan erikseen säädetyt taloustietonsa suoraan taloushallinnostaan Valtiokonttorin ylläpitämään valtakunnalliseen tietovarantoon. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa lakiehdotuksia tarkastellaan kunnallisen itsehallinnon, lainsäädäntövallan delegoinnin ja henkilötietojen suojan sekä julkisuuden kannalta. Hallitus katsoo, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Koska esitykseen sisältyy henkilötietojen suojaa koskevaa sääntelyä, perustuslakivaliokunnan lausunnon pyytäminen esityksestä on kuitenkin perusteltua. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksessä kuntalakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös kunnan toiminnan, talouden ja palvelutuotannon tietojen tuottamisesta ja toimittamisesta Valtiokonttorille. Ehdotuksella pyritään mahdollistamaan luotettavan, ajantasaisen ja vertailukelpoisen tiedon saaminen kuntien taloudesta kuntien ja valtion päätöksenteon tueksi. Lisäksi tavoitteena on muun muassa yksinkertaistaa kuntien taloustiedon tuottamisen ja raportoinnin menettelytapoja. 

Hallituksen esityksen (s. 29) mukaan raportointivelvoitteita koskevasta ehdotuksesta aiheutuu kunnille lyhyellä aikavälillä kertaluontoisia kustannuksia, mutta se mahdollistaa myös kustannussäästöt pitemmällä aikavälillä. Esityksen perustelujen (s. 32) mukaan lakiehdotuksen mukaisen toimintatavan hyötyjen perusteella valtionosuutta kunnille peruspalvelujen järjestämiseen ehdotetaan leikattavaksi vuosina 2022—2024 yhteensä 600 000 euroa. Hallituksen esityksessä lähdetään siitä, että kuntien ja kuntayhtymien pysyvät kustannushyödyt olisivat leikkausta suurempia. 

Kunnille annettavista tehtävistä säädetään perustuslain 121 §:n 2 momentin mukaan lailla. Perustuslakivaliokunta on vakiintuneessa käytännössään korostanut, että tehtävistä säädettäessä on huolehdittava rahoitusperiaatteen mukaisesti kuntien tosiasiallisista edellytyksistä suoriutua velvoitteistaan (ks. esim. PeVL 34/2013 vp, s. 2/I, PeVL 30/2013 vp, s. 5/II, PeVL 12/2011 vp, s. 2/II). Rahoitusperiaate sisältyy myös Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 9 (2) artiklaan, jonka mukaan paikallisviranomaisten voimavarojen tulee olla riittävät suhteessa niihin velvoitteisiin, jotka niille on annettu perustuslaissa ja muissa laeissa. Perustuslakivaliokunnalla ei rahoitusperiaatteen kannalta ole sinänsä huomautettavaa esityksen lähtökohtiin. Valiokunta kuitenkin korostaa, että ehdotetun uudistuksen kustannusvaikutuksia niin kertaluonteisten kustannusten kuin pysyvien kustannussäästöjen osalta on seurattava tarkoin ja ryhdyttävä tarvittaessa rahoitusperiaatteen edellyttämiin toimenpiteisiin. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.  
Helsingissä 15.11.2019 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
JohannaOjala-Niemeläsd
varapuheenjohtaja
AnttiHäkkänenkok
jäsen
OutiAlanko-Kahiluotovihr
jäsen
BellaForsgrénvihr
jäsen
HilkkaKemppikesk
jäsen
MikkoKinnunenkesk
jäsen
AnnaKontulavas
jäsen
MatsLöfströmr
jäsen
SakariPuistops
jäsen
WilleRydmankok
jäsen
HeikkiVestmankok
jäsen
TuulaVäätäinensd
varajäsen
SannaAntikainenps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
LiisaVanhala