Valiokunnan lausunto
TyVL
2
2019 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Hallituksen vuosikertomus 2018
Tarkastusvaliokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen vuosikertomus 2018 (K 3/2019 vp): Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 27.9.2019. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
hallitusneuvos
Liisa
Heinonen
työ- ja elinkeinoministeriö
vanhempi hallitussihteeri
Seija
Jalkanen
työ- ja elinkeinoministeriö
neuvotteleva virkamies
Pirjo
Lillsunde
sosiaali- ja terveysministeriö
neuvotteleva virkamies
Eva
Ojala
sosiaali- ja terveysministeriö
ylitarkastaja
Maija
Koskenoja
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
johtaja
Natalia
Ollus
YK:n yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI)
vastaava erityisasiantuntija
Essi
Thesslund
Pro-tukipiste ry
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Hallituksen vuosikertomuksen 2018 liitteessä 3 on selostettu toimenpiteet, joihin hallitus on ryhtynyt vireillä olevien eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on käsitellyt hallituksen vuosikertomuksen niiden lausumien ja kannanottojen osalta, jotka on hyväksytty työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ehdotuksesta. Valiokunta katsoo, ettei mitään näistä lausumista ja kannanotoista voida poistaa, vaan ne kaikki ovat edelleen tarpeellisia ja tulee näin ollen säilyttää: 
Tasa-arvolainsäädäntö, työelämä ja vanhemmuus (HE 195/2004 vp — EV 24/2005 vp), kohta 2 
Tasa-arvoselonteko (VNS 7/2010 vp — EK 51/2010 vp), kohdat 1 ja 4  
Ihmiskaupan kaltainen pakkotyö (HE 69/2016 vp — EV 124/2016 vp) 
Yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain mahdolliset muutostarpeet (HE 97/2018 vp — EV 236/2018 vp) 
Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018 (K 6/2018 vp — EK 45/2018 vp)  
Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018 (K 22/2018 vp — EK 49/2018) 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta esittää,
että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 18.9.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Anna
Kontula
vas
varapuheenjohtaja
Katja
Taimela
sd
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr
jäsen
Petri
Honkonen
kesk
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok
jäsen
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps
jäsen
Sofia
Virta
vihr
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Maiju
Tuominen
ERIÄVÄ MIELIPIDE
Perustelut
Hallituksen vuosikertomukseen sisältyvät yhdenvertaisuusvaltuutetun ja tasa-arvovaltuutetun kertomusten käsittelyn yhteydessä hyväksytyt kannanotot. Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus käsittelee hyvin laajasti monia eri sektoreita, jotka ovat sinänsä tärkeitä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on kuitenkin kiinnittänyt hyvin laajasti huomiota toissijaista suojelua saavien sekä paperittomien oikeuksiin ja yhteiskunnan palvelujen tarjoamiseen näille ryhmille. Perussuomalaiset katsoo, että palvelujen tarjonta laittomasti maassa oleskeleville toimii vetovoimatekijänä sekä kuormittaa tarpeettomasti sote-palveluita. 
Toisaalta yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus nostaa esiin voimallisesti myös ns. vihapuheen ja sen merkityksen yhteiskunnalle, millä pystytään osoittamaan sormella kantaväestöä ja sen puheita vallitsevassa yhteiskunnallisessa tilanteessa. Perussuomalaiset ei voi hyväksyä tällaista tulkintaa kokonaisuudessaan, sillä yhdenvertaisuusvaltuutettu on ainakin osittain unohtanut sen, että rasismia ilmenee myös kantaväestön suuntaan. 
Kolmanneksi perussuomalaiset haluaa kiinnittää huomiota samaten kertomuksessa laajasti palstatilaa saaneeseen asiaan eli perheenyhdistämisiin. Näissä tilanteissa varsin ongelmallista on se, että Suomeen saapuneet henkilöt ovat käyttäneet järjestelmäämme hyväksi myös siten, että tänne on etenkin vuonna 2015 ja sen jälkeen tullut lähes vain ja ainoastaan nuoria miehiä tai alaikäisiä poikia perheenyhdistämisten toivossa. Samaten perussuomalaiset näkee ongelmallisena sen, että perheen merkitys kotoutumiselle on niin keskeistä, että näissä tapauksissa toimeentuloedellytys tulisi poistaa. Emme voi olla tällaista kehitystä tukemassa, koska oma kantaväestömme olisi sijaiskärsijänä muiden muassa mahdollisten työpaikkamenetysten suhteen.  
Neljänneksi perussuomalaiset haluaa muistuttaa myös siitä, että haluamme edelleen säilyttää työvoiman saatavuusharkinnan EU- tai ETA-alueen ulkopuolelta tulevalle työvoimalle. Tämä siksi, koska haluamme ensisijaisena tarkoituksenamme estää työmarkkinoiden vääristymistä halpatyövoimalla ja näin myös suojella suomalaista työntekijää. 
Lopuksi perussuomalaiset katsoo, että perhevapaauudistusta ei tulisi laatia ideologisista lähtökohdista, vaan perheiden oma päätäntävalta lasten hoitamisen järjestämisen osalta tulee säilyttää. Jos perheen isä tai äiti pakotetaan tietyksi aikaa hoitovapaalle esimerkiksi siinä tilanteessa, että toinen huoltajista on työttömänä, perheen toimeentulo voi vaarantua. 
Mielipide
Edellä olevan perusteella esitämme,
että valtioneuvosto ei ryhdy enempiin toimenpiteisiin yhdenvertaisuusvaltuutetun eikä tasa-arvovaltuutetun kertomusten käsittelyn yhteydessä hyväksyttyjen kannanottojen johdosta. 
Helsingissä 18.9.2019
Rami
Lehto
ps
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps
Jukka
Mäkynen
ps
Viimeksi julkaistu 23.9.2019 12.06