Viimeksi julkaistu 25.2.2022 11.15

Valiokunnan lausunto TyVL 9/2021 vp K 3/2021 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Hallituksen vuosikertomus 2020

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen vuosikertomus 2020 (K 3/2021 vp): Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 30.9.2021. 

Valiokunta on kuullut: 

 • hallitusneuvos Nico Steiner 
  työ- ja elinkeinoministeriö
 • erityisasiantuntija Johanna Ylitepsa 
  työ- ja elinkeinoministeriö
 • hallitusneuvos Liisa Heinonen 
  työ- ja elinkeinoministeriö
 • hallitussihteeri Meri Pensamo 
  työ- ja elinkeinoministeriö
 • neuvotteleva virkamies Johanna Hautakorpi 
  oikeusministeriö
 • johtava asiantuntija Tuuli Tuunanen 
  sisäministeriö
 • erityisasiantuntija Roope Jokinen 
  sisäministeriö
 • neuvotteleva virkamies Eva Ojala 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • neuvotteleva virkamies Kirsi Päivänsalo 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • erityisasiantuntija Minna Viuhko 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • erityisasiantuntija Ritva Liukonen 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • erityisasiantuntija Tapani Aaltela 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • lakimies Katariina Rainio 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen 
  sosiaali- ja terveysministeriö

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen vuosikertomuksen 2020 liitteessä 3 on selostettu toimenpiteet, joihin hallitus on ryhtynyt vireillä olevien eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on käsitellyt hallituksen vuosikertomuksen niiden lausumien ja kannanottojen osalta, jotka on hyväksytty työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ehdotuksesta.  

Säilytettävät lausumat

Valiokunta pitää kertomuksessa ja valiokunnalle asiantuntijakuulemisissa selostettuja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ehdottamien seuraavien lausumien johdosta suoritettuja toimenpiteitä ja jatkosuunnitelmia tarkoituksenmukaisina ja hyvinä. Valiokunta katsoo, että suoritetut toimenpiteet eivät kuitenkaan vielä ole riittäviä ja lausumat tulee näin ollen säilyttää:  

 • Tasa-arvolainsäädäntö, työelämä ja vanhemmuus HE 195/2004 vp — EV 24/2005 vp, kohta 1 
 • Tasa-arvoselonteko VNS 7/2010 vp — EK 51/2010 vp, kohdat 1 ja 4 
 • Ihmiskaupan kaltainen pakkotyö HE 69/2016 vp — EV 124/2016 vp 
 • Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018 K 6/2018 vp — EK 45/2018 vp, kohdat 1—6 
 • Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018 K 22/2018 vp – EK 49/2018, kohdat 1—6 
 • Yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain mahdolliset muutostarpeet HE 97/2018 vp — EV 236/2018 vp 
 • Työntekijöiden edustusjärjestelmät työaikalaissa HE 158/2018 vp — EV 306/2018 vp, kohdat 1 ja 2 
 • Työaikalain tarkennukset HE 86/2019 vp — EV 56/2019 vp 
 • Aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttaminen ja opintotukilain 15 §:n muuttaminen HE 15/2020 vp — EV 54/2020 vp 

Poistettavat lausumat

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun hallituksen esityksen HE 87/2020 vpHE 114/2020 vpEV 216/2020 vp käsittelyn yhteydessä hyväksyttyjen kahden lausuman johdosta eduskunnalle annettiin 31.3.2021 hallituksen esitys HE 43/2021 vp. Eduskunta hyväksyi 7.5.2021 esitykseen sisältyneet lait (EV 46/2021 vp). Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta katsoo, että lausumien johdosta tehdyt toimenpiteet ovat riittäviä ja lausumat voidaan poistaa. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Työelämä ja tasa-arvovaliokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 10.6.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Anna Kontula vas 
 
varapuheenjohtaja 
Katja Taimela sd 
 
jäsen 
Kim Berg sd 
 
jäsen 
Bella Forsgrén vihr 
 
jäsen 
Tuomas Kettunen kesk 
 
jäsen 
Terhi Koulumies kok 
 
jäsen 
Rami Lehto ps 
 
jäsen 
Niina Malm sd 
 
jäsen 
Hanna-Leena Mattila kesk 
 
jäsen 
Anders Norrback 
 
jäsen 
Ilmari Nurminen sd 
 
jäsen 
Arto Satonen kok 
 
jäsen 
Ruut Sjöblom kok 
 
jäsen 
Riikka Slunga-Poutsalo ps 
 
varajäsen 
Kaisa Juuso ps 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Marjaana Kinnunen  
 

Eriävä mielipide

Perustelut

Hallituksen vuosikertomukseen sisältyvät yhdenvertaisuusvaltuutetun ja tasa-arvovaltuutetun kertomukset. Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus käsittelee hyvin laajasti monia eri sektoreita, jotka ovat sinänsä tärkeitä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on kuitenkin kertomuksessaan esittänyt, että perheenyhdistämiseen liittyvien tulorajojen ”kohtuullisuutta” selvitettäisiin ja lopetettaisiin kokonaan toimeentuloedellytyksen soveltaminen oleskeluluvan saaneiden alaikäisten perheenkokoajien osalta. Perussuomalaisten valiokuntaryhmä katsoo, että toimeentuloedellytyksen poistaminen alaikäisiltä perheenkokoajilta on omiaan kannustamaan lähettämään alaikäisiä turvapaikanhakijoiksi Suomeen, jotta koko perhe pääsisi hänen avullaan maahan. 

Perussuomalaisten valiokuntaryhmä näkee, että perheenyhdistämisen tulorajojen pitäisi perustua siihen, että perheenyhdistämisen hakijalla olisi tosiasiallinen mahdollisuus elättää itsensä ja perheensä ilman pysyvää sosiaalitukiin turvautumista. Mikäli tällaista ei edellytetä, perheenyhdistäjä ja hänen perheensä muodostavat pysyvän taakan suomalaiselle hyvinvointiyhteiskunnalle. Tämä heikentää väestön ikääntymisen takia heikentyvää huoltosuhdetta entisestään. Tulorajojen poistaminen lähettää myös väärän signaalin oleskeluluvan saajille, koska tulorajojen olemassaolo itsessään kannustaa oleskeluluvan saajaa työllistymään ja elättämään itse itsensä, koska muussa tapauksessa hän ei voi hakea perheenyhdistämistä. Tulorajojen säilyttäminen sekä on suomalaisen yhteiskunnan kokonaisedun mukaista että kannustaa perheenkokoajaa työllistymään, elättämään itse itsensä ja siten integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Perussuomalaisten valiokuntaryhmä huomauttaa, että toimeentuloedellytyksen soveltamisen lopettaminen alaikäiseen perheenkokoajaan lähettää täysin väärän signaalin lähtömaihin. Mikäli lähetetään alaikäinen perheenkokoaja yksin Suomeen, koko perheen saapuminen Suomeen helpottuu merkittävästi, ja tämä kannustaa lähettämään alaikäisiä yksin turvapaikanhakijoiksi. Tämän väärän kannustimen lähettäminen saattaa lapset sekä eroon perheestään että vaaraan, koska perheestään erotetut lapset jäävät ihmissalakuljettajien armoille ja voivat joutua esimerkiksi ihmiskaupan tai seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi. Jo itsessään lasten käyttäminen oleskeluluvan hankkimiseen muistuttaa lasten taloudellista hyväksikäyttöä. Perussuomalaisten valiokuntaryhmä katsoo, että tämä ei ole lapsen edun mukaista, ja ihmettelee, miksi asiaan liittyen ei ole arvioitu ehdotuksen lapsivaikutuksia. 

Perussuomalaisten valiokuntaryhmä ei myöskään kannata yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomukseen liittyvien kannanottojen 2—5 säilyttämistä. Ihmiskaupan uhriksi joutumisen ei tule olla automaattinen peruste saada pysyvä oleskelulupa ja ilmainen ylläpito Suomesta, koska tällöin luodaan yksi laittoman maahanmuuton keino lisää. Ihmiskauppaan pitää puuttua ensisijaisesti yhteistyössä uhrin lähtövaltion kanssa ja pyrkiä varmistamaan uhrin turvallinen paluu kotimaahansa ja oleskeluun Suomessa suhtautua poikkeuksena, mikäli oleskeluluvan saamisen edellytykset eivät muutoin täyty. 

Perussuomalaisten valiokuntaryhmä esittää tasa-arvovaltuutetun kertomukseen liittyvän kannanoton 2 poistamista. Tilanteessa, jossa yksi vanhemmista tienaa merkittävästi toista enemmän tai toimii yrittäjänä, kyseisen vanhemman painostaminen perhevapaan pitämiseen voi vaarantaa perheen toimeentulon kokonaisuutena tai yritystoiminnan jatkumisen. Perhevapaauudistuksen tavoitteena tulee olla perheiden mahdollisimman laaja vapaus päättää itse omista asioistaan sen sijaan, että yhteiskunta pakottaa jommankumman huoltajan tietyksi ajaksi pois ansiotyöstä. Kannanottoon 5 liittyen perussuomalaisten valiokuntaryhmä huomauttaa, että kaikki väkivalta on tuomittavaa ja myös miehiin kohdistuvaan väkivaltaan on kiinnitettävä huomiota. 

Mielipide

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella esitämme,

että valtioneuvosto ei ryhdy toimenpiteisiin yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksen (K 6/2018 vp — EV 45/2018 vp) käsittelyn yhteydessä hyväksyttyjen kannanottojen 2—5 johdosta eikä tasa-arvovaltuutetun kertomuksen (K 22/2018 vp — EK 49/2018 vp) käsittelyn yhteydessä hyväksytyn kannanoton 2 osalta. 
Helsingissä 10.6.2021
Rami Lehto ps 
 
Riikka Slunga-Poutsalo ps 
 
Kaisa Juuso ps