Viimeksi julkaistu 11.8.2022 12.06

Valiokunnan lausunto VaVL 12/2022 vp K 2/2022 vp Valtiovarainvaliokunta Hallituksen vuosikertomus 2021

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen vuosikertomus 2021 (K 2/2022 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 30.9.2022. 

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaostossa, jolle muut jaostot ovat voineet antaa lausuntonsa. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Valtiovarainvaliokunta on tässä lausunnossaan ottanut kantaa vain kertomukseen sisältyviin valtiovarainvaliokunnan lausumiin ja kannanottoihin. 

Poistettaviksi esitettävät lausumat ja kannanotot

Valiokunta katsoo, että seuraavat lausumat ja kannanotot voidaan poistaa:  

HE 76/2019 vp – EV 77/2019 vp 

Maastapoistumisverotusta koskeva sääntely. 

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma, VNS 6/2020 vp — EK 7/2021 vp 

Kannanotto (kohdat 1, 2 ja 3). 

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025, VNS 3/2021 vp — EK 21/2021 vp — VaVM 12/2021 vp 

Kannanotto. 

Talousarviolausumat

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 talousarvion täydentämisestä, EK 53/2020 vp — HE 146/2020 vp, HE 227/2020 vp — VaVM 36/2020 vp 

Lausuma 1 Maahanmuuttajien koulutuksen resurssit (Momentti 29.10.31) Lausuma 2 Luonnontieteellisen keskusmuseon rahoituspohjan vahvistaminen (Momentti 29.40.20) Lausuma 3 Liikenneturvallisuustoiminnan kehittäminen ja kestävä rahoituspohja (Momentti 31.20.51) Lausuma 4 Mielenterveyden hoitovelka (Momentti 33.60.39). 

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 lisätalousarvioksi, HE 17/2021 vp — EK 11/2021 vp 

Lausuma 1 (Momentti 29.80.01) Lausuma 2 (Momentti 29.80.01). 

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 68/2021 vp) täydentämisestä, HE 83/2021 vp — EK 17/2021 vp 

Lausuma (Momentti 29.80.01). 

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 talousarvioesityksen (HE 146/2021 vp) täydentämisestä, HE 216/2021 vp — EK 48/2021 vp  

Lausuma 1 (Momentti 29.10.31)  Lausuma 2 (Momentti 29.80.41) Lausuma 5 (Momentti 30.20.01) Lausuma 7 (Momentti 33.03.04). 

Valiokunta toteaa lisäksi, että se pitää vallitsevassa tilanteessa edelleen ajankohtaisena eduskunnan vuonna 2012 hyväksymää lausumaa eduskunnan budjettivallan huomioon ottamisesta EU-lainsäädäntöuudistuksissa. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Valtiovarainvaliokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 17.6.2022 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Johannes Koskinen sd 
 
jäsen 
Tarja Filatov sd 
 
jäsen 
Katja Hänninen vas 
 
jäsen 
Vilhelm Junnila ps 
 
jäsen 
Heli Järvinen vihr 
 
jäsen 
Esko Kiviranta kesk 
 
jäsen 
Jari Koskela ps 
 
jäsen 
Pia Lohikoski vas 
 
jäsen 
Matias Marttinen kok 
 
jäsen 
Sari Multala kok 
 
jäsen 
Riitta Mäkinen sd 
 
jäsen 
Sami Savio ps 
 
jäsen 
Iiris Suomela vihr 
 
jäsen 
Pia Viitanen sd 
 
jäsen 
Ville Vähämäki ps 
 
varajäsen 
Anne Kalmari kesk 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Mari Nuutila