Viimeksi julkaistu 25.8.2021 14.09

Valiokunnan lausunto VaVL 6/2021 vp K 3/2021 vp Valtiovarainvaliokunta Hallituksen vuosikertomus 2020

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen vuosikertomus 2020 (K 3/2021 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 30.9.2021. 

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaostossa, jolle muut jaostot ovat antaneet lausuntonsa. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Valtiovarainvaliokunta on tässä lausunnossaan ottanut kantaa vain kertomukseen sisältyviin valtiovarainvaliokunnan lausumiin ja kannanottoihin. 

Poistettaviksi esitettävät lausumat ja kannanotot

Valiokunta katsoo, että seuraavat lausumat ja kannanotto voidaan poistaa:  

HE 138/2017 vpEV 145/2017 vp; HE 191/2018 vpVaVM 22/2018 vp 

Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien muuttaminen. 

VNS 1/2020 vp – EK 29/2020 vp 

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021—2024: Kannanotto. 

HE 33/2020 vpEV 35/2020 vp 

Huojennettuun maksujärjestelyyn kuuluvan verovelan viivästyskorko. 

Talousarviolausumat

EK 31/2018 vpHE 123/2018 vp, HE 232/2018 vp, VaVM 28/2018 vp 

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019. Hyvitysmaksujärjestelmän uudistaminen, Lausuma 2 (Momentti 29.80.41). 

EK 24/2019 vpHE 29/2019 vp, HE 89/2019 vp, VaVM 20/2019 vp 

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020 

Eduskunnan tekemä pysyvä talousarviolisäys, Lausuma 3 (Momentti 30.10.50). Kestävien liikkumismuotojen lisääminen ja joukkoliikennehankkeet, Lausuma 4 (Momentti 31.10.20). Väylähankkeiden kiireellisyys ja suunnitelmien vanheneminen, Lausuma 5 (Momentti 31.10.77). Keliakiakorvaukset, Lausuma 6 (Momentti 33.40.60). 

HE 43/2020 vpHE 52/2020 vpEK 22/2020 vp 

Vuoden 2020 toinen lisätalousarvioesitys: Lausuma, Pääluokka 32. 

Valiokunta toteaa lisäksi, että se pitää edelleen perusteltuna eduskunnan vuonna 2012 hyväksymää lausumaa eduskunnan finanssivallan huomioon ottamisesta EU-lainsäädäntöuudistuksissa (HE 155/2012 vpEV 174/2012 vp, VaVM 38/2012 vp). 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Valtiovarainvaliokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 22.6.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Johannes Koskinen sd 
 
varapuheenjohtaja 
Arto Pirttilahti kesk 
 
jäsen 
Anders Adlercreutz 
 
jäsen 
Tarja Filatov sd 
 
jäsen 
Timo Heinonen kok 
 
jäsen 
Anneli Kiljunen sd 
 
jäsen 
Jari Koskela ps 
 
jäsen 
Katri Kulmuni kesk 
 
jäsen 
Matias Marttinen kok 
 
jäsen 
Sari Sarkomaa kok 
 
jäsen 
Sami Savio ps 
 
jäsen 
Iiris Suomela vihr 
 
jäsen 
Pia Viitanen sd 
 
jäsen 
Ville Vähämäki ps 
 
varajäsen 
Sari Essayah kd 
 
varajäsen 
Petri Honkonen kesk 
 
varajäsen 
Toimi Kankaanniemi ps 
 
varajäsen 
Jukka Kopra kok 
 
varajäsen 
Lulu Ranne ps. 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Mari Nuutila.