Valiokunnan mietintö
HaVM
10
2019 vp
Hallintovaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden poliisin hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden poliisin hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta (HE 75/2019 vp): Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
erityisasiantuntija
Anna
Kivimäki
sisäministeriö
lainsäädäntöneuvos
Virpi
Korhonen
oikeusministeriö
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
korkein hallinto-oikeus
Helsingin hallinto-oikeus
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi viittätoista poliisin hallinnonalan lakia siten, että niissä olevat viittaukset kumottuun hallintolainkäyttölakiin muutetaan viittauksiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin ja viittausten kirjoitustapaa päivitetään. Lisäksi uuden yleislain kanssa päällekkäinen sääntely samoin kuin yleissäännöksestä poikkeava valituslupasääntely poistettaisiin.  
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020. Rahankeräyslain muuttamista koskeva laki tulisi kuitenkin voimaan 1.3.2020. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Uusi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettu laki (808/2019) tulee voimaan vuoden 2020 alussa. Mainittu laki sisältää hallintoasioiden muutoksenhakua koskevat yleissäännökset, minkä vuoksi käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan tehtäväksi tarvittavat muutokset poliisin hallinnonalan lainsäädäntöön. 
Hallintovaliokunnan käsiteltävänä ovat samanaikaisesti Rajavartiolaitoksen (HE 58/2019 vp), pelastustoimen (HE 59/2019 vp) ja poliisin (HE 75/2019 vp) hallinnonalan muutoksenhakusäännösten päivittämiseen liittyvät hallituksen esitykset. Valiokunta pitää tärkeänä, että erityislainsäädännössä olevat viittaussäännökset yleislainsäädäntöön ovat mahdollisimman yhdenmukaisia. 
Valiokunta ehdottaa 2. lakiehdotuksen 46 §:n 2 momentin viittaussäännöksen sanamuodon muuttamista niin, että se vastaa ehdotettua paremmin muissa esitykseen sisältyvissä lakiehdotuksissa ja edellä mainituissa hallituksen esityksissä ehdotettuja informatiivisia viittauksia oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin. Samalla valiokunta ehdottaa pykälän 1 momentin sanamuotoa muutettavaksi. 
Valiokunta ehdottaa lakiteknisiä muutoksia 4., 6., 8. ja 10. lakiehdotukseen siten, että lakiehdotuksissa muutetaan yksittäisten momenttien sijaan koko pykälää. Lisäksi valiokunta on tehnyt tekniset korjaukset 12. ja 14. lakiehdotuksen johtolauseisiin. 
Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella hallintovaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä edellä mainituin lakiteknisin muutoksin. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Hallintovaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 75/2019 vp sisältyvät 1., 3., 5., 7., 9., 11., 13. ja 15. lakiehdotuksen. 
Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 75/2019 vp sisältyvät 2., 4., 6., 8., 10., 12. ja 14. lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 
Valiokunnan muutosehdotukset
1. 
Laki 
poliisilain 5 luvun 62 §:n ja 8 luvun 7 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan poliisilain (872/2011) 5 luvun 62 §:n 1 ja 2 momentti sekä 8 luvun 7 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 5 luvun 62 §:n 1 ja 2 momentti laissa 931/2015, seuraavasti: 
5 luku 
Salaiset tiedonhankintakeinot 
62 § 
Korvaus teleyritykselle 
Teleyrityksellä on oikeus saada valtion varoista korvaus tässä luvussa tarkoitetusta viranomaisten avustamisesta ja tietojen antamisesta aiheutuneista välittömistä kustannuksista. Korvauksesta säädetään sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (68/2018) 299 §:ssä. Korvauksen maksamisesta päättää toimenpiteen suorittaneen poliisiviranomaisen yksikkö. 
Päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003). Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).  
8 luku 
Vahingonkorvaus ja palkkio 
7 § 
Korvauksen ja palkkion suorittaminen 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). Poliisiyksikön korvausta koskevaan päätökseen ei kuitenkaan saa hakea muutosta.  
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
2. 
Laki 
Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain 46 §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain (1164/2013) 46 §:n 1 ja 2 momentti seuraavasti: 
46 § 
Muutoksenhaku 
Poliisiammattikorkeakoulun päätökseen, joka koskee opiskelijaksi ottamista, opiskeluoikeuden palauttamista, opiskelun keskeyttämistä, opiskeluoikeuden peruuttamista, määräaikaista erottamista tai kirjallista varoitusta saa vaatia oikaisua Poliisiammattikorkeakoulun hallitukselta siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003). (Uusi 1 mom.) 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).  
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
3. 
Laki 
poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 17 luvun 6 §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain (841/2006) 17 luvun 6 §:n 3 momentti seuraavasti: 
17 luku 
Muutoksenhaku 
6 §  
Valituksen käsittely hallinto-oikeudessa 
Asian käsittelystä on muutoin voimassa, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
4. 
Laki 
passilain 37 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan passilain (671/2006) 37 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 922/2015, sekä 
muutetaan passilain (671/2006) 37 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on laissa 922/2015, seuraavasti: 
37 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
Valitus on käsiteltävä kiireellisenä. (2 mom. kuten lain 922/2015 3 mom.) 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
5. 
Laki 
henkilökorttilain 37 §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan henkilökorttilain (663/2016) 37 §:n 2 momentti sekä  
muutetaan 37 §:n 1 momentti seuraavasti: 
37 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
6. 
Laki 
arpajaislain 66 §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan arpajaislain (1047/2001) 66 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 925/2015, sekä 
muutetaan arpajaislain (1047/2001) 66 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 925/2015, seuraavasti: 
66 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
Tämän lain nojalla tehtyä luvan peruuttamista tai lupaehtojen muuttamista koskevaa päätöstä ja 62 a §:ssä tarkoitettua rahapelin toimeenpanon kieltoa on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää. (2 mom. kuten lain 925/2015 3 mom.) 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
7. 
Laki 
rahankeräyslain 35 §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rahankeräyslain (863/2019) 35 §:n 1 momentti seuraavasti: 
35 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).  
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
8. 
Laki 
viihdelaitelain 16 §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan viihdelaitelain (164/1995) 16 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 926/2015, ja 
muutetaan viihdelaitelain (164/1995) 16 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 926/2015, seuraavasti: 
16 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).  
Tämän lain nojalla tehtyä kieltopäätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää. (2 mom. kuten lain 926/2015 3 mom.) 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
9. 
Laki 
ampuma-aselain 118 §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan ampuma-aselain (1/1998) 118 §:n 4 momentti sellaisena kuin se on laissa 508/2009 sekä 
muutetaan 118 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 689/2013, seuraavasti: 
118 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).  
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
10. 
Laki 
ampumaratalain 15 §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan ampumaratalain (763/2015) 15 §:n 2 ja 3 momentti sekä 
muutetaan ampumaratalain (763/2015) 15 §:n 1 momentti seuraavasti: 
15 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
Luvan peruuttamista tai toiminnan kieltämistä koskevaa päätöstä noudatetaan muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. (2 mom. kuten lain 763/2015 4 mom.) 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
11. 
Laki 
tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa annetun lain 23 §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa annetun lain (582/2019) 23 §:n 2 momentti seuraavasti: 
23 § 
Korvaus tiedonsiirtäjälle 
Päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003). Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
12. 
Laki 
järjestyslain 24 §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan järjestyslain (612/2003) 24 §:n 1 momentti seuraavasti: 
24 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
13. 
Laki 
yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 110 §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (1085/2015) 110 §:n 3 momentti sekä 
muutetaan 110 §:n 1 momentti seuraavasti: 
110 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
14. 
Laki 
lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden torjunnassa annetun lain 17 §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden torjunnassa annetun lain muuttamisesta annetun lain (657/2019) 17 §:n 3 momentti seuraavasti: 
17 § 
Seuraamusmaksun täytäntöönpano ja muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). Seuraamusmaksu vanhenee viiden vuoden kuluttua lainvoiman saaneen päätöksen tekemisestä. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
15. 
Laki 
räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä annetun lain 11 §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä annetun lain (653/2014) 11 § seuraavasti:  
11 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).  
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Helsingissä 22.11.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Mats
Löfström
r
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Juha
Pylväs
kesk
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
Viimeksi julkaistu 27.11.2019 15.15