Valiokunnan mietintö
HaVM
8
2019 vp
Hallintovaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle Rajavartiolaitoksen hallinnonalan lainsäädännön eräiden muutoksenhakusäännösten muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle Rajavartiolaitoksen hallinnonalan lainsäädännön eräiden muutoksenhakusäännösten muuttamisesta (HE 58/2019 vp): Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
rajavartioylitarkastaja
Anne
Ihanus
sisäministeriö
lainsäädäntöneuvos
Virpi
Korhonen
oikeusministeriö
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
korkein hallinto-oikeus
Helsingin hallinto-oikeus
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annettua lakia, rajavartiolakia ja rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annettua lakia. Lisäksi meripelastuslain 25 a § ehdotetaan kumottavaksi. Lakeihin tehtäisiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain edellyttämät viittausmuutokset sekä poistettaisiin tarpeettomat päällekkäiset valituslupasäännökset. 
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Uusi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettu laki (808/2019) tulee voimaan vuoden 2020 alussa. Mainittu laki sisältää hallintoasioiden muutoksenhakua koskevat yleissäännökset, minkä vuoksi käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan tehtäväksi tarvittavat muutokset Rajavartiolaitoksen hallinnonalan lainsäädäntöön. 
Hallintovaliokunnan käsiteltävänä ovat samanaikaisesti Rajavartiolaitoksen (HE 58/2019 vp), pelastustoimen (HE 59/2019 vp) ja poliisin (HE 75/2019 vp) hallinnonalan muutoksenhakusäännösten päivittämiseen liittyvät hallituksen esitykset. Valiokunta pitää tärkeänä, että erityislainsäädännössä olevat viittaussäännökset yleislainsäädäntöön ovat mahdollisimman yhdenmukaisia. 
Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella hallintovaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Hallintovaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 58/2019 vp sisältyvät 1.—4. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 22.11.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Mats
Löfström
r
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Juha
Pylväs
kesk
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
Viimeksi julkaistu 27.11.2019 15:12