Valiokunnan mietintö
HaVM
9
2019 vp
Hallintovaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi (HE 59/2019 vp): Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
erityisasiantuntija
Linda
Viitala
sisäministeriö
lainsäädäntöneuvos
Niklas
Vainio
oikeusministeriö
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
korkein hallinto-oikeus
Helsingin hallinto-oikeus
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi pääasiassa yleislainsäädännön muutoksista johtuvia teknisiä muutoksia pelastustoimen ja hätäkeskustoimen lainsäädäntöön. Pelastuslain, Pelastusopistosta annetun lain ja palosuojelurahastolain muutoksenhakua koskevat säännökset muutettaisiin vastaamaan uuden oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain sääntelyä. Pelastusopiston opiskelijoille säädetty kielto hakea muutosta tietyissä asioissa korkeimmalta hallinto-oikeudelta kumottaisiin. Lisäksi pelastuslain henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä tarkistettaisiin ja hätäkeskustoiminnasta annetussa laissa oleva viittaus kumottuun henkilötietolakiin kumottaisiin.  
Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2020 alusta. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Uusi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettu laki (808/2019) tulee voimaan vuoden 2020 alussa. Mainittu laki sisältää hallintoasioiden muutoksenhakua koskevat yleissäännökset, minkä vuoksi käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan tehtäväksi tarvittavat muutokset pelastustoimen lainsäädäntöön. 
Hallintovaliokunnan käsiteltävänä ovat samanaikaisesti Rajavartiolaitoksen (HE 58/2019 vp), pelastustoimen (HE 59/2019 vp) ja poliisin (HE 75/2019 vp) hallinnonalan muutoksenhakusäännösten päivittämiseen liittyvät hallituksen esitykset. Valiokunta pitää tärkeänä, että erityislainsäädännössä olevat viittaussäännökset yleislainsäädäntöön ovat mahdollisimman yhdenmukaisia. 
Pelastusopistosta annetun lain voimassa olevan 38 §:n 5 momentin mukaan hallinto-oikeuden päätökseen asiassa, joka koskee opiskelijaksi ottamista, opiskeluoikeuden menettämistä tai keskeyttämistä, opiskelijan erottamista, opiskelijan asumisoikeuden menettämistä asuntolassa tai kirjallista varoitusta, ei saa hakea muutosta valittamalla. Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että mainittu säännös kumotaan ja tällaiseen päätökseen saa jatkossa hakea muutosta yleislainsäädännön mukaisesti. Päätöksestä saa siis valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää asiassa valitusluvan. 
Pelastustoimen päällystökoulutuksessa olevat ammattikorkeakouluopiskelijat ovat nykyisin Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijoita, joihin sovelletaan Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain (1164/2013) 46 §:n muutoksenhakusäännöksiä. Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijat voivat hakea eräiltä osin valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta tilanteissa, joissa Pelastusopiston opiskelijat eivät sitä voi hakea. Ehdotetun muutoksen voimaantulon jälkeen pelastustoimen tutkintoja suorittavat Poliisiammattikorkeakoulun ja Pelastusopiston opiskelijat ovat tältäkin osin yhdenvertaisessa asemassa. 
Pelastuslain 91 §:n 5 momentin 5 kohta ja 7 momentti sisältävät viittauksen arkaluonteisiin henkilötietoihin ja kumottuun henkilötietolakiin. Tässä yhteydessä tarkistetaan vain viittaukset kumottuun henkilötietolakiin ja siinä käytettyyn terminologiaan, ja muilta osin EU:n uudesta tietosuojalainsäädännöstä ja sen johdosta päivitetystä kansallisesta yleislainsäädännöstä johtuvat muutokset pelastustoimen lainsäädäntöön ja hätäkeskustoiminnasta annettuun lakiin on tarkoitus tehdä myöhemmin. 
Valiokunta pitää ehdotettuja säännöksiä riittävän tarkkarajaisina ja täsmällisinä. Hallituksen esityksen perustelujen mukaan säännöstä, joka koskee tietojen luovuttamista pelastustoimen toimenpiderekisteristä salassapitosäännösten estämättä tieteellistä tutkimusta varten silloin, kun tietojen saaminen on välttämätöntä, ei ole tarkoitus tulkintasisällöllisesti muuttaa. Ehdotetulla muutoksella ei myöskään ole saadun selvityksen mukaan merkitystä tieteellisen tutkimuksen kannalta.  
Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella hallintovaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Hallintovaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 59/2019 vp sisältyvät 1.—4. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 22.11.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Mats
Löfström
r
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Juha
Pylväs
kesk
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
Viimeksi julkaistu 27.11.2019 15.15